Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Apeldoorn

TARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2020 / ANTERIEURE OVEREENKOMST

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieApeldoorn
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2020 / ANTERIEURE OVEREENKOMST
CiteertitelTarievenregeling betaalplannen 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpTarievenregeling betaalplannen 2020

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

14-11-2019

gmb-2019-303729

2019-085483

Tekst van de regeling

Intitulé

TARIEVENREGELING BETAALPLANNEN 2020 / ANTERIEURE OVEREENKOMST

De raad van de gemeente Apeldoorn

 

Gelezen het voorstel van het college met nummer 2019-085483

 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de navolgende Tarievenregeling betaalplanning 2020

 

 

 

Artikel 1 Tarieven

 • 1.

  De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, indien de aanvraag betrekking heeft op één of meer bouwwerken waarvoor slechts een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen kan worden verleend met toepassing van een herziening van het geldende bestemmingsplan en waarvoor geldt dat de daardoor tot stand te brengen herziening uitsluitend in het belang is van het betreffende bouwwerk respectievelijk de betreffende bouwwerken, zijn:

 • a.

  indien de bouwsom maximaal € 150.000,- bedraagt: € 11.700-;

 • b.

  indien de bouwsom meer dan € 150.000,- maar minder dan € 500.000,-- bedraagt: € 17.850,-;

 • c.

  indien de bouwsom meer dan € 500.000,-- bedraagt: de werkelijke kosten met een minimum van: € 24.100,-

 

 • 2.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, indien de aanvraag alleen betrekking heeft op een wijziging van gebruik van gronden en opstallen, bedraagt: de werkelijke kosten met een minimum van € 11.700,--.

 • 3.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toepassing te geven aan de procedure behorende bij artikel 3.6 onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt 75% van de in de leden 1 en 2 genoemde tarieven.

 • 4.

  De tarieven als bedoeld in de leden 1 en 2 zijn niet van toepassing indien de gemeenteraad besluit tot afwijzing van de aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen.

 • 5.

  Indien het bestemmingsplan niet als ontwerp in procedure wordt gebracht vanwege overwegende bezwaren die op het plan worden ingediend, zal 50% van het betaalde bedrag worden gerestitueerd.

 • 6.

  Het tarief voor het op basis van een aanvraag vaststellen van een bestemmingplan bedraagt 50% van de in de leden 1 en 2 genoemde tarieven, indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waarvoor een integraal bestemmingsplan wordt voorbereid en de betreffende aanvraag procedureel kan worden meegenomen in dat integrale bestemmingsplan.

 • 7.

  Het tarief voor het in behandeling nemen van een principe-aanvraag om te beoordelen of bereidheid bestaat om, eventueel onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan een verzoek met betrekking tot een ruimtelijke ontwikkeling die niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan en waarvoor een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening opgesteld moet worden, bedraagt € 1.015,-.

 • 8.

  Het tarief als bedoeld in lid 7 is niet van toepassing wanneer de beoordeling plaatsvindt als gevolg van een inspraakreactie op een voorontwerp-bestemmingsplan of Nota van Uitgangspunten respectievelijk een zienswijze die omtrent het ontwerp van een integraal bestemmingsplan naar voren is gebracht, mits deze is ingediend binnen de daarvoor opengestelde termijn.

Artikel 2 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Tarievenregeling betaalplannen 2019, vastgesteld op 8 november 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarievenregeling treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  De tarievenregeling wordt aangehaald als ‘Tarievenregeling betaalplannen 2020’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 november 2019 met nummer 101-2019.

 

De raad voornoemd,

 

 

drs. A. Oudbier

raadsgriffier

P.M. van Wingerden-Boers

voorzitter