Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Appingedam

Regeling voor het fractieassistentschap van de gemeente Appingedam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAppingedam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling voor het fractieassistentschap van de gemeente Appingedam
CiteertitelRegeling voor het fractieassistentschap van de gemeente Appingedam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-2004Nieuwe regeling

15-01-2004

Eemslander, 21 januari 2004

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling voor het fractieassistentschap van de gemeente Appingedam

De raad der gemeente Appingedam;

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 29 december 2003;

B E S L U I T :

vast te stellen de Regeling voor het fractieassistentschap van de gemeente Appingedam.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. fractieassistent: een door de fractie aangewezen en als zodanig door de raad toegelaten persoon, die de fractie ondersteunt en die ter vervanging van een lid van de fractie, namens die fractie deel kan nemen aan vergaderingen van commissies en werkgroepen;

b. raad: de gemeenteraad;

c. presidium: het in artikel 5 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad genoemde presidium.

Artikel 2
 • 1.

  Door elke fractie in de raad kan één persoon worden aangemeld als fractieassistent.

 • 2.

  De raad beslist omtrent de toelating als fractieassistent. Deze bevoegdheid wordt namens de raad door het presidium uitgeoefend.

Artikel 3
 • 1.

  Het bepaalde over de onverenigbare betrekkingen in artikel 13, lid 1 en lid 3 van de Gemeentewet en over de verboden handelingen in artikel 15 van de Gemeentewet is voor de fractieassistent van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  De gemeenteraad kan van het bepaalde in lid 1 van dit artikel ontheffing verlenen, voor zover het betreft de in artikel 15, lid 1 onder d genoemde handelingen.

Artikel 4
 • 1.

  Een fractieassistent kan een door de raad in een commissie of werkgroep aangewezen lid van de gemeenteraad in vergaderingen en andere bijeenkomsten vervangen.

 • 2.

  Een fractieassistent heeft in die vergaderingen geen stemrecht.

Artikel 5
 • 1.

  Een fractieassistent heeft inzage in alle voor de raad bestemde stukken en in de voor een commissie of werkgroep bestemde stukken waarin hij een lid van de fractie vervangt.

 • 2.

  Brieven en andere informatie die aan de (leden van de) raad worden toegezonden worden ook aan een fractieassistent ter beschikking gesteld.

 • 3.

  Een fractieassistent heeft het recht informatie te vragen aan de griffier en de secretaris.

Artikel 6

De op raadsleden betrekking hebbende bepalingen omtrent geheimhouding zijn van overeenkomstige toepassing op een fractieassistent.

Artikel 7
 • 1.

  De in artikel 2, lid 1 genoemde aanmelding dient schriftelijk te geschieden met een vermelding van de openbare betrekkingen die de fractieassistent vervult.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde aanmelding wordt ingezonden aan het presidium.

Artikel 8
 • 1.

  Het presidium beslist binnen een maand na de aanmelding over de toelating als fractieassistent en geeft daarvan schriftelijk bericht aan fractie, aan de door haar als fractieassistent aangemelde persoon en aan de gemeenteraad.

 • 2.

  Indien het presidium beslist dat niet aan de voorwaarden voor toelating als fractieassistent wordt voldaan en toelating als fractieassistent wordt geweigerd, is het bepaalde in artikel 11, lid 2 en artikel 12 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9

Alvorens tot fractieassistent te worden toegelaten dient hij de volgende verklaring te ondertekenen: “Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij alle verplichtingen zal nakomen die de Regeling voor het voor het fractieassistentschap aan het fractieassistentschap verbindt”.

Artikel 10
 • 1.

  Het fractieassistentschap eindigt:

  a. bij het einde van de zittingsperiode van de raad;

  b. met ingang van de dag waarop het presidium een brief van de fractie ontvangt met de mededeling dat de aanmelding als fractieassistent is ingetrokken;

  c. met ingang van de dag waarop het presidium van de fractieassistent de schriftelijke mededeling ontvangt dat hij zich als fractieassistent heeft teruggetrokken;

  d. met ingang van de dag waarop de fractieassistent geen ingezetene meer is van de gemeente of een onverenigbare betrekking als bedoeld in artikel 2, lid 2 vervult, tenzij de raad hem daarvoor ontheffing heeft verleend;

  e. met ingang van de dag waarop het presidium de fractieassistent schriftelijk heeft meegedeeld diens toelating als fractieassistent te hebben ingetrokken.

Artikel 11
 • 1.

  Het presidium kan de toelating als fractieassistent intrekken indien de fractieassistent zijn, bij deze verordening opgelegde verplichtingen niet nakomt.

 • 2.

  Alvorens daartoe over te gaan stelt het presidium de fractieassistent en de fractie die hem heeft aangemeld schriftelijk op de hoogte van zijn voornemen tot intrekking van de toelating en stelt hen in de gelegenheid door het presidium te worden gehoord.

 • 3.

  Het presidium doet van de intrekking tot toelating als fractieassistent schriftelijk mededeling aan de fractieassistent, aan de fractie die hem heeft aangemeld en aan de raad.

Artikel 12
 • 1.

  Tegen het in artikel 10, lid 3 bedoelde besluit van het presidium kan de fractieassistent en de fractie die hem heeft aangemeld binnen twee weken na de datum van verzending van de mededeling beroep aantekenen bij de raad.

 • 2.

  De raad beslist zo spoedig mogelijk op het beroepschrift.

 • 3.

  Het besluit van de raad op het beroepsschrift wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de fractieassistent en van de fractie die hem heeft aangemeld.

Artikel 13
 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Regeling voor het fractieassistentschap van de gemeente Appingedam”.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat deze openbaar bekend is gemaakt.

Aldus besloten in de openbare

vergadering d.d. 15 januari 2004.

De raad voornoemd,

, voorzitter. , griffier.

(E.A. Groot) (J.H.C. Stel)

Toelichting op de Regeling voor het fractieassistentschap

Met de regeling voor het fractieassistentschap wordt beoogd kleine fracties minder te belasten omdat de leden daarvan zich in voorkomend geval in commissies en werkgroepen kunnen laten vervangen door een niet-raadslid en dat toekomstige raadsleden zich op hun mogelijk raadslidmaatschap kunnen voorbereiden. Omdat een fractieassistent over (vrijwel) de volledige informatie beschikt die de raadsledenhebben, kan bovendien de ondersteuning van een fractie meer inhoud krijgen.

 

Artikel 1

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 2

Nadat de fractie iemand heeft aangemeld als fractieassistent wordt over de toelating als zodanig door de raad beslist. Ter ontlasting van de raad en ter voorkoming van onnodige procedures wordt deze bevoegdheid namens de raad door het presidium uitgeoefend.

 

Artikel 3

Voor raadsleden onverenigbare betrekking en verboden handelingen gelden ook voor een fractieassistent. Naar analogie van de Gemeentewet (artikel 15, lid 2) kan de gemeenteraad ontheffing verlenen met betrekking tot de verboden handelingen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het doen van leveranties aan de gemeente.

 

Artikel 4

De vervanger van een door en uit de raad aangewezen lid heeft geen stemrecht. De essentie van verkozen zijn en toegelaten zijn als raadslid ontbreekt. De vervanger is bovendien niet als zodanig door de raad aangewezen.

 

Artikel 5

Een fractieassistent moet om zijn werk goed te kunnen doen beschikken over (vrijwel) alle informatie die raadsleden ontvangen of vragen. In geval hij een raadslid in een commissie of in ene werkgroep vervangt is voor het aan hem verstrekken van informatie het raadslid dat wordt vervangen de eerstverantwoordelijke.

 

Artikel 6

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 7 en 8

Deze artikelen beschrijven de procedure voor aanmelding en toelating als fractieassistent. Tegen een weigering tot toelating staat beroep open op de gemeenteraad.

 

Artikel 9

Volstaan wordt met het afleggen van een eenvoudige verklaring. Het afleggen van de eed of verklaring zoals dat voor de leden van raad geldt wordt niet nodig geacht.

 

Artikel 10

De bepalingen over de beëindiging van het fractieassistentschap spreken voor zich.

 

Artikel 11

Voordat het presidium mogelijk de toelating van iemand als fractieassistent intrekt worden betrokkenen en de fractie die hem heeft aangemeld in de gelegenheid gesteld over dit voornemen te worden gehoord.

 

Artikel 12

Tegen de intrekking van de toelating als fractieassistent staat beroep open op de gemeenteraad.

 

Artikel 13

Dit artikel behoeft geen toelichting.