Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Assen

Parkeerverordening 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAssen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerverordening 2009
CiteertitelParkeerverordening 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpverkeer en vervoer

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 149
 2. Wegenverkeerswet 1994, art. 2a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2016Wijziging i.v.m. invoering digitalisering vergunningparkeren

06-10-2016

Gemeenteblad, 21 november 2016

R 00580
20-04-201210-10-2016Wijziging artikel 3

05-04-2012

Berichten van de Brink, 19 April 2012

BB-00147
09-04-200920-04-2012nieuwe regeling

26-03-2009

Berichten van de Brink 8 april 2009

26 maart 2009

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerverordening 2009

De raad van de gemeente Assen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 maart 2009;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2a van de Wegenverkeerswet 1994;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

PARKEERVERORDENING 2009

Afdeling I. Definities en begripsomschrijvingen

ARTIKEL 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.

RVV 1990:

het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens1990;

b.

motorvoertuigen:

hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

c.

parkeren:

het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

d.

houder:

degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

e.

parkeerapparatuur:

parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan;

f.

centrale computer:

computer van de gemeente Assen of de computer van het bedrijf waarmee de gemeente Assen in het kader van deze verordening een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon of webbrowser;

 

g.

parkeerapparatuurplaats:

een parkeerplaats waarvoor parkeerbelasting wordt geheven door middel van parkeerapparatuur;

h.

belanghebbendenplaats:

een parkeerplaats die:

 

a.

is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 of

 

b.

gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd;

i.

vergunning:

een door het college verleende vergunning, krachtens welke het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- of belanghebbendenplaatsen;

j.

vergunninghouder:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een vergunning is verleend;

Afdeling II. Plaatsen voor vergunninghouders, vergunningen en vergunningbewijzen

ARTIKEL 2
 • 1.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, weggedeelten aanwijzen die bestemd zijn voor het parkeren door vergunninghouders.

 • 2.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, de tijdstippen vaststellen waarop het parkeren alleen aan vergunninghouders is toegestaan.

ARTIKEL 3
 • 1.

  Het college kan op een daartoe strekkende aanvraag een vergunning verlenen voor het parkeren op

  belanghebbendenplaatsen of parkeerapparatuurplaatsen.

 • 2.

  Het college kan regels stellen voor het aanvragen en verlenen van een vergunning

 • 3.

  Een vergunning kan worden verleend aan:

  • a.

   bewoners in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

  • b.

   bedrijven of instellingen en werknemers hiervan gelegen in een gebied waar door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

  • c.

   bedrijven of instellingen gelegen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig zijn;

  • d.

   personen die in verband met de aard van hun werkzaamheden zijn aangewezen op het gebruik van een motorvoertuig gelegen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;

  • e.

   bezoekers aan personen, bedrijven of instellingen gelegen in een gebied waar belanghebbendenplaatsen of mede door vergunninghouders te gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn.

 • 4.

  Het college kan in bijzondere gevallen een vergunning ook verlenen aan een andere belanghebbende dan die genoemd in het derde lid.

 • 5.

  Het college kan, bij openbaar te maken besluit, een maximum aantal uit te geven vergunningen per aaneengesloten gebied en per categorie vaststellen.

 • 6.

  Het college kan aan een vergunning voorschriften en beperkingen verbinden die strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.

ARTIKEL 4
 • 1.

  Een vergunning wordt voor ten hoogste een jaar verleend.

 • 2.

  Een incidentele vergunning wordt verleend voor één, vijf of eenentwintig opeenvolgende werkdagen.

 • 3.

  De vergunning bevat in ieder geval de volgende gegevens:

  • a.

   de periode waarvoor de vergunning geldt;

  • b.

   het gebied waarvoor de vergunning geldt;

  • c.

   de naam van de vergunninghouder of het kenteken van het motorvoertuig waarvoor de vergunning is verleend.

ARTIKEL 5

Het college kan een vergunning intrekken of wijzigen:

 • a.

  op verzoek van de vergunninghouder;

 • b.

  wanneer de vergunninghouder niet meer woonachtig is of geen beroep of bedrijf meer uitoefent in het gebied, waarvoor de vergunning is verleend;

 • c.

  wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de vergunning;

 • d.

  wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van vergunningen komt te vervallen;

 • e.

  wanneer de vergunninghouder niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voor zijn vergunning heeft voldaan;

 • f.

  wanneer de vergunninghouder handelt in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften;

 • g.

  wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de vergunning onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 • h.

  om redenen van openbaar belang.

Afdeling III. Verbodsbepalingen

ARTIKEL 6
 • 1.

  Het is verboden gedurende de tijden waarop het parkeren op een belanghebbendenplaats slechts aan vergunninghouders is toegestaan aldaar een motorvoertuig te parkeren of geparkeerd te houden:

  • a.

   zonder vergunning;

  • b.

   in strijd met de aan de vergunning verbonden voorschriften.

 • 2.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

 • 3.

  Personen met een geldige landelijke gehandicaptenparkeerkaart mogen ten hoogste drie uur parkeren in een als zodanig aangewezen gebied.

ARTIKEL 7

Het is verboden parkeerapparatuur op andere wijze of met andere middelen, dan wel met andere munten dan die welke in de kennisgeving op de parkeerapparatuur staan aangegeven in werking te stellen.

ARTIKEL 8
 • 1.

  Het is verboden om enig voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of te laten staan:

  • a.

   op een parkeerapparatuurplaats;

  • b.

   op een belanghebbendenplaats.

 • 2.

  Het is verboden een fiets, een bromfiets of enig ander voorwerp op zodanige wijze tegen of bij parkeerapparatuur te plaatsen of te laten staan, dat daardoor een normaal gebruik daarvan wordt belemmerd of verhinderd.

 • 3.

  Het college kan ontheffing verlenen van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel.

Afdeling IV. Strafbepaling

ARTIKEL 9

Overtreding van het bepaalde in afdeling III van deze verordening wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste een maand of geldboete van de eerste categorie.

Afdeling V. Overgangs- en slotbepalingen

ARTIKEL 10

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen personen.

ARTIKEL 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Parkeerverordening 2009.

ARTIKEL 12
 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Bij inwerkingtreding van deze verordening vervallen de "Parkeerverordening vergunninghouders 1994" van 16 december 1993, sindsdien gewijzigd en de "Parkeerverordening Assen 1994" van 20 oktober 1994, sindsdien gewijzigd.

 • 3.

  Vergunningen die zijn verleend en collegebesluiten die zijn genomen krachtens de in het vorige lid genoemde verordeningen worden geacht te berusten op deze verordening.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 april 2012.

De raad voornoemd,

, voorzitter

, griffier