Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedum

Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Bedum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Bedum
CiteertitelVerordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Bedum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen, art. 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-06-2011Nieuwe regeling

09-06-2011

Gemeenteblad 21-6-2011, Noorderkrant 22-6-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening antidiscriminatievoorziening gemeente Bedum

De raad van de gemeente Bedum;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeesters en wethouders;

 

gelet op artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen;

 

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING INRICHTING ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEMEENTE BEDUM

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 2.

  Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3.

  De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 4.

  Klacht: klacht bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de wet.

 • 5.

  Klachtbehandelaar: klachtbehandelaar als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 6.

  Klager: klager als bedoeld in artikel 1 van het besluit.

 • 7.

  Ingezetene: ingezetene als bedoeld in artikel 2 van de Gemeentewet.

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

Artikel 3 Inrichting antidiscriminatievoorziening

Bij de inrichting van de antidiscriminatievoorziening worden in ieder geval de deskundigheid van klachtenbehandelaars en de toegankelijkheid van de voorziening gewaarborgd.

 • 1.

  De antidiscriminatievoorziening draagt er zorg voor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen.

 • 2.

  De klager heeft in ieder geval de mogelijkheid om een klacht te melden:

  • -

   Per post;

  • -

   Per e-mail;

  • -

   Telefonisch;

  • -

   Op een door de gemeente beschikbaar gestelde locatie als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

Artikel 4 Protocol klachtenbehandeling

De antidiscriminatievoorziening heeft een protocol voor de behandeling van klachten. Dit protocol als bedoeld in artikel 6 van het besluit regelt in ieder geval:

 • a.

  De afdoeningstermijn van klachten;

 • b.

  De wijze van afdoening van klachten;

 • c.

  De registratie van klachten.

Artikel 5 Laagdrempeligheid antidiscriminatievoorziening

 • 1.

  De gemeente Bedum is aangesloten bij het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). Ingezetenen van de gemeente worden in de gelegenheid gesteld een klacht te melden bij het DMG, rechtstreeks of door bemiddeling van de gemeente.

 • 2.

  Als plaatselijk meldpunt van een klacht is het ZorgLoket van de gemeente Bedum beschikbaar.

 • 3.

  Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers bedoeld in artikel 5 lid 2, die deze meldingen op een adequate manier opnemen en doorverwijzen.

 • 4.

  Klager wordt door de medewerkers doorgeleid naar het DMG.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op achtste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als: Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Gemeente Bedum.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering d.d. 9 juni 2011.

 

De raad voornoemd,

 

, voorzitter.

 

, griffier.