Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedum

Nadere regels Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011
CiteertitelNadere regels Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011, art. 2 lid 3

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2011nieuwe regeling

26-04-2011

Gemeenteblad 21-6-2011, Noorderkrant 22-6-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011

 

Het college van de gemeente Bedum;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen behorend bij

de Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011;

 

gelet op artikel 2, lid 3 Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011;

 

Besluiten vast te stellen:

de navolgende Nadere regels Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Algemene Subsidieverordening van toepassing

Deze nadere regels geven uitvoering aan de Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011.

Hoofdstuk 2 Sporttoernooien en bijzondere activiteiten gericht op ledenwerving

Artikel 2 Begripsomschrijving

 • a.

  Sportvereniging:de in de gemeente Bedum gevestigde en voor een ieder toegankelijke vereniging, die ten doel heeft het bevorderen van de lichamelijke ontwikkeling door middel van sportbeoefening en die aangesloten is bij een erkende sportbond, die op haar beurt weer is aangesloten bij NOC*NSF.

 • b.

  Sporttoernooi: wedstrijd of kampioenschap dat wordt georganiseerd in de gemeente Bedum, waaraan meerdere verenigingen mee kunnen doen.

Artikel 3 Doel

 • 1.

  Het verhogen van deelname in sport.

 • 2.

  Het stimuleren van de organisatie van sporttoernooien met een lokale, regionale, nationale of internationale uitstraling in de gemeente.

Artikel 4 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verleend aan sportverenigingen die:

 • a.

  bijzondere activiteiten organiseren gericht op het werven van nieuwe groepen deelnemers;

 • b.

  sporttoernooien organiseren met lokale of regionale verenigingen;

 • c.

  sporttoernooien organiseren met (inter-)nationale teams.

Artikel 5 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De organisatie moet ruimschoots bekendheid geven aan het sporttoernooi.

 • 2.

  De activiteit heeft een open karakter en is daarom niet uitsluitend voor eigen leden bedoeld.

 • 3.

  De organisatie moet beschikken over een verantwoorde technische leiding, die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van deskundigheid en bekwaamheid.

 • 4.

  Een sportvereniging komt eenmaal per jaar voor deze subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal € 250,--.

Artikel 7 Nadere regels

De subsidie kan niet gebruikt worden voor consumptie en prijzen.

Hoofdstuk 3 Jubilea

Artikel 8 Doel

De jubileumsubsidie is bedoeld om bij te dragen in de kosten van de viering van een jubileum.

Artikel 9 Subsidiabele activiteiten

Het college kan een subsidie toekennen voor de viering van 25-, 50-, 75- en 100-jarig jubileum van de in de gemeente Bedum gevestigde en werkzame verenigingen, instellingen en scholen.

Artikel 10 Aanvraag subsidie

Een aanvraag om een subsidie kan gedurende het gehele jaar schriftelijk worden ingediend, doch uiterlijk 13 weken voor het plaatsvinden van het jubileum.

Bij de aanvraag overlegt de aanvrager de volgende gegevens:

 • a.

  een bewijsstuk waaruit de oprichtingsdatum van de vereniging, instelling of school blijkt;

 • b.

  een omschrijving van het jubileum en de datum waarop deze plaatsvindt;

 • c.

  een omschrijving van de beoogde activiteiten.

Artikel 11 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal € 250,-- per jubileumviering.

Hoofdstuk 4 Aanschaf muziekinstrumenten en uniformen door muziekverenigingen

Artikel 12 Doel

Het verlenen van subsidie in de kosten van aanschaf en/of vervanging van instrumenten c.q. uniformen aan muziekverenigingen gevestigd in de gemeente Bedum, die zich ten doel hebben gesteld het niet bij wijze van beroep uitoefenen van de muziek en aangesloten zijn bij een provinciale en/of landelijke organisatie van muziekverenigingen.

Artikel 13 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  De subsidie dient te worden aangevraagd voordat de aanschaf van instrumenten c.q. uniformen heeft plaatsgevonden.

 • 2.

  Bij de subsidieaanvraag dient een gespecificeerde begroting van de kosten en een verklaring van het bestuur waaruit de noodzakelijkheid van de aankoop blijkt te worden te overgelegd.

Artikel 14 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt 20% van de totale kosten van aanschaf van muziekinstrumenten c.q. uniformen, met dien verstande dat de subsidie niet meer bedraagt dan € 2.000,-- per kalenderjaar.

Artikel 15 Uitbetaling subsidie

De subsidie wordt uitbetaald na overlegging van de aanschafnota’s.

Hoofdstuk 5 Onderhoud dorpshuizen en verenigingsgebouwen

Artikel 16 Doel

Het verlenen van subsidie voor onderhoud aan dorpshuizen en verenigingsgebouwen, die gevestigd zijn in de gemeente Bedum.

Artikel 17 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Dorpshuizen en verenigingsgebouwen dienen voor alle plaatselijke verenigingen en instellingen, zonder onderscheid, op aanvraag beschikbaar te zijn (open karakter).

 • 2.

  De subsidie dient te worden aangewend voor groot onderhoud.

 • 3.

  Vervanging van inventaris c.q. apparatuur komen niet voor subsidiering in aanmerking.

Artikel 18 Subsidiehoogte

De subsidie bedraagt maximaal 75% van de door het college aanvaarde begroting, mits er geen sprake is van achterstallig onderhoud.

Hoofdstuk 6 Sociaal-cultureel en maatschappelijk werk

Artikel 19 Doel

Sociaal-cultureel en maatschappelijk werk is bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op:

 • a.

  het bevorderen van het culturele leven;

 • b.

  het versterken van de sociale structuur in een dorp, wijk of buurt;

 • c.

  het betrekken van burgers bij hun woon- en leefsituatie of het voorkomen van vereenzaming, sociaal isolement en onmaatschappelijk gedrag.

Artikel 20 Subsidiabele kosten

Kosten met betrekking tot huisvesting, organisatie en personeel komen voor subsidie in aanmerking.

Artikel 21 Subsidievoorwaarden

 • 1.

  Om voor subsidie in aanmerking te komen hebben bij de subsidieontvanger werkzame beroepskrachten, die een gesubsidieerde activiteit (mede) uitvoeren of (mede)begeleiden, minimaal een opleiding genoten, die overeenkomt met de functie-eisen behorend bij de voor de betreffende werksoort geldende collectieve arbeidsovereenkomst.

 • 2.

  De arbeidsvoorwaarden van beroepskrachten, die bij de subsidieontvanger in dienst zijn, zijn gelijk aan de voor de betreffende werksoort geldende collectieve arbeidsovereenkomst.

 • 3.

  Indien voor de uitvoering of begeleiding van een gesubsidieerde activiteit gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers, kan het college nadere voorschriften aan de verstrekking van de subsidie verbinden met betrekking tot

  • a.

   de inzet van vrijwilligers;

  • b.

   de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Hoofdstuk 7 Inzameling oud papier

Artikel 22 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Garantieprijs: door het college vastgestelde prijs per kilogram ingezameld oud papier, die aan inzamelaars wordt betaald op het moment dat de marktprijs lager is dan de garantieprijs.

 • b.

  Marktprijs: prijs die door het oud papier inzamelend en/of verwerkend bedrijf aan de inzamelaar wordt betaald.

 • c.

  Inzamelaar: inzamelaar van oud papier die beschikt over een geldige inzamelvergunning op basis van de afvalstoffenverordening van de gemeente Bedum. Een dergelijke inzamelvergunning kan slechts worden toegekend aan in de gemeente gevestigde scholen, verenigingen, instellingen, instellingen met een sociaal of cultureel doel of aan sportverenigingen die uit huishoudens afkomstig oud papier inzamelen in de gemeente.

 • d.

  Oud papier inzamelend en/of verwerkend bedrijf: het bedrijf dat het transport en de inzameling van door inzamelaars aangeleverd oud papier verzorgt en op dat moment een contract heeft met Afvalbeheer Regio Centraal Groningen (ARCG).

 • e.

  Inzameloverzicht: een door het oud papier inzamelend en/of verwerkend bedrijf verstrekt overzicht van het door de inzamelaars ingezamelde oud papier.

Artikel 23 Subsidiabele activiteit

Het college kan aan een inzamelaar subsidie verstrekken voor de inzameling van oud papier.

Artikel 24 Subsidievorm

 • 1.

  Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een garantieprijs: indien de marktprijs op een bepaald moment lager is dan de door het college vastgestelde garantieprijs, wordt de garantieprijs uitgekeerd. De garantieprijs bij inzameling met containers bedraagt € 0,0425 per kilogram. De garantieprijs bij inzameling met kraakperswagens bedraagt € 0,0375 per kilogram.

 • 2.

  Voor het bepalen van de marktprijs wordt uitgegaan van de datum van de weegbon.

 • 3.

  De garantieprijs, zoals bedoeld in het eerste lid, kan jaarlijks nader worden vastgesteld door het college.

 • 4.

  Bij het vaststellen van de garantieprijs zal rekening worden gehouden met de wijze van inzamelen door de inzamelaar.

Artikel 25 Subsidieaanvraag en betaling

 • 1.

  Subsidie kan slechts worden aangevraagd door middel van het aan het college overleggen van een inzameloverzicht door het oud papier inzamelend en/of verwerkend bedrijf. Dit inzameloverzicht bevat ten minste de ingezamelde hoeveelheid oud papier en de inzamelwijze per inzamelaar per maand en dient als basis voor de eventueel te subsidiëren hoeveelheid ingezameld oud papier.

 • 2.

  De hoeveelheid ingezameld oud papier wordt bepaald door het oud papier inzamelend en/of verwerkend bedrijf.

 • 3.

  De subsidie wordt aan de inzamelaar betaald door het oud papier inzamelend en/of verwerkend bedrijf.

 • 4.

  Met betrekking tot het inzamelen van oud papier blijft de subsidieverlening achterwege.

 • 5.

  Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de indiening van de subsidieaanvraag en de betaling van subsidies.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 26 Hardheidsclausule

In gevallen waarin de nadere regels niet voorzien, beslist het college.

Artikel 27 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op het moment dat de Algemene Subsidieverordening gemeente Bedum 2011 in werking treedt; dit is bepaald op 1 juli 2011.

 

Bedum, 26 april 2011.

 

Het college van de gemeente Bedum,

 

, de secretaris

R.Wiltjer

 

 

, de burgemeester

drs. H.P. Bakker