Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedum

Verordening winkeltijden Bedum 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Bedum 2012
CiteertitelVerordening winkeltijden Bedum 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Winkeltijdenwet
 2. Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Nieuwe regeling

15-12-2011

Gemeenteblad, 28-12-2011 Noorderkrant 28-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Bedum 2012

De raad van de gemeente Bedum;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011;

 

gelet op de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet;

 

besluit:

 

vast te stellen de Verordening winkeltijden Bedum 2012

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum;

 • b.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • c.

  winkel: een winkel als bedoeld in artikel 1 van de wet;

 • d.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag.

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen zes weken.

 • 2.

  het college kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Een ontheffing op grond van deze verordening is overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare ruimte, veiligheid of het woon- leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aam de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijk termijn, binnen een redelijk termijn;

 • f.

  de houder of rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden genoemd in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op door het college aan te wijzen feestdagen. Eerste Kerstdag is hiervan uitgezonderd.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

Artikel 6 Openstelling van levensmiddelenwinkels op avonden van feestdagen

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet genoemde verbod(en) ten behoeve van winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren plegen te worden verkocht met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet. Eerste Kerstdag is hiervan uitgezonderd.

 • 2.

  Het college kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing wordt in ieder geval het volgende verbonden: de winkel dient gesloten te zijn tussen 0.00 uur en 16.00 uur.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 7 Ontheffing feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college kan voor wat betreft feestdagen ontheffing verlenen van de in artikel 2 genoemde verboden, voor zover deze betrekking hebben op nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag, ten behoeve van:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen;

  • c.

   tentoonstellingen in kunstateliers en galeries.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen of beurzen.

Artikel 8 Verbod straatverkoop bepaalde goederen

De vrijstelling, bedoeld in artikel 12, eerste lid van het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet, geldt niet voor de gehele gemeente.

Artikel 9 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking heeft op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 10 Intrekking voorgaande regeling

Met ingang van 1 januari 2012 wordt de Verordening winkeltijden Bedum, vastgesteld in de raadsvergadering van 27 juni 1996, ingetrokken.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening winkeltijden Bedum 2012.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2011.

 

,voorzitter

 

,griffier.