Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedum

Verordening Cliëntenparticipatie Sozawe Bedum, De Marne en Winsum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Cliëntenparticipatie Sozawe Bedum, De Marne en Winsum
CiteertitelVerordening Cliëntenparticipatie Sozawe Bedum, De Marne en Winsum
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12, lid 1, sub d
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201201-01-2012Nieuwe regeling

15-12-2011

Gemeenteblad, 22-2-2012 Noorderkrant 22-2-2012

53-b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Cliëntenparticipatie Sozawe Bedum, De Marne, Winsum

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

De wet: de Wet Werk en Bijstand, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz), het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen.

Cliënt: de persoon die een uitkering ontvangt van de gemeenten Bedum, De Marne of Winsum op grond van de wet, als bedoeld in het eerste lid, alsmede de persoon die behoort tot de personenkring als omschreven in artikel 7, eerste lid, onder a, van de WWB.

Cliëntenraad: de cliëntenraad van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum.

Belangenorganisaties: leden van het cliëntenraad kunnen worden voorgedragen door belangenorganisaties zoals vakbonden, kerken en dergelijke, indien dit niet mogelijk is door het cliëntenraad zelf.

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum.

De afdeling Sozawe: de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum.

Het hoofd: het hoofd van de afdeling Sociale Zaken en Werk van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum.

Hoofdstuk II Samenstelling Cliëntenraad

Artikel 2
 • 1.

  In de cliëntenraad zitten personen die deskundig zijn op het gebid van en/of actief betrokken zijn bij de uitvoering van sociale zekerheidswetgeving. Deze personen kunnen zowel dienstverlener als gebruiker zijn. Zij behartigen de belangen vand e gebruikers van de sociale zekerheidswetten die door de afdeling worden uitgevoerd.

 • 2.

  Het minimale aantal leden van het cliëntenraad is 4 en maximaal 20.

 • 3.

  Leden van de cliëntenraad worden bij voorkeur voorgedragen uit bestaande belangen- en cliëntengroepen. Leden kunnen ook op persoonlijke titel voorgedragen worden (mits ze behoren tot de doelgroep van de wetten die Sozawe uitvoert). Nieuwe leden van het cliëntenraad worden door burgemeester en wethouders benoemd op voordracht van de leden van het cliëntenraad.

 • 4.

  De belangengroepen als bedoeld in het derde lid moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   het moeten belangenorganisaties zijn binnen de werkssfeer van de afdelingen sociale zaken;

  • b.

   er moet sprake zijn van terugkoppeling naar leden;

  • c.

   zij moeten hun werkterrein mede hebben in de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum;

  • d.

   de leden moeten een direct belang hebben bij het sociaal beleid in de genoemde gemeenten.

 • 5.

  Het lidmaatschap van de cliëntenraad is onverenigbaar met het lidmaatschap van de gemeenteraad dan wel het college van B&W.

Benoeming en zittingsduur leden cliëntenraad
Artikel 3
 • 1.

  Nieuwe of vervangende leden van de cliëntenraad worden benoemd door het college op voordracht van de cliëntenraad. Bij vacatures van individuele leden van de cliëntenraad vindt er een open sollicitatieprocedure plaats.

 • 2.

  De cliëntenraad kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris/ plv.secretaris en een penningmeester.

 • 3.

  De zittingsduur van de leden is, behoudens tussentijds aftreden, vier jaar en herbenoeming kan nogmaals voor een periode van vier jaar. Een herbenoeming kan maximaal 2 keer plaatsvinden. De cliëntenraad stelt een rooster van aftreden vast. De leden blijven hun functie waarnemen, totdat een nieuwe benoeming heeft plaatsgevonden.

 • 4.

  Eindigt de hoedanigheid waaraan een lid zijn benoeming ontleent, dan houdt hij binnen drie maanden lid van de cliëntenraad te zijn.

 • 5.

  De benoeming ter voorziening in tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt bij voorkeur binnen drie maanden na ontstaan van de vacature.

 • 6.

  Het college kan op verzoek van de cliëntenraad en onder opgaaf van gemotiveerde redenen, een lid van de cliëntenraad schorsen of zijn lidmaatschap intrekken.

Hoofdstuk III: Taken en bevoegdheden cliëntenraad

Artikel 4
 • 1.

  Er is binnen de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum een cliëntenraad als bedoeld in artikel 47 van de WWB.

 • 2.

  Met de instelling van de cliëntenraad en het overleg wordt beoogd meerwaarde te bereiken in de kwaliteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de wet.

 • 3.

  De cliëntenraad heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van B&W, de afdeling Sociale Zaken en Werk en de gemeenteraad over alle onderwerpen die de vorming, de uitvoering, de controle en de evaluatie van het gemeentelijk beleid ten aanzien van cliënten betreffen, daaronder begrepen de wijze waarop rijkswetgeving wordt uitgevoerd.

 • 4.

  De gemeente heeft de taak voor tijdige toezending te zorgen van relevante beleidsvoorstellen aan de cliëntenraad voor advies.

 • 5.

  D cliëntenraad is niet bevoegd te adviseren naar aanleiding van klachten, bezwaarschriften en andere zaken die op individuele cliënten betrekking hebben, met uitzondering van de hierbij gehanteerde procedures en regelingen. Evenmin kan worden geadviseerd betreffende het personeels- en organisatiebeleid van de gemeente.

Taken voorzitter en secretaris
Artikel 5
 • 1.

  Tot de taak van de voorzitter behoort:

  • a.

   het vaststellen van de agenda;

  • b.

   het bepalen van de dag en uur van de vergadering;

  • c.

   het leiden van de vergadering;

  • d.

   het handhaven van de orde;

  • e.

   het schorsen van de vergadering;

  • f.

   het peilen van meningen en het medelen van uitslagen van stemmingen;

  • g.

   het vertegenwoordigen van de cliëntenraad naar buiten.

 • 2.

  Tot de taak van de secretaris behoort:

  • a.

   het openbaar bekend maken van de agenda;

  • b.

   het mede opstellen van de agenda;

  • c.

   het bijwonen van de veragderingen en zorgdragen voor de besluitenlijst;

  • d.

   het mede zorgdragen voor de uitvoering van besluiten;

  • e.

   het bewaken van de voortgang en afhandeling van de uitgebrachte adviezen;

  • f.

   in zijn algemeenheid het zorgdragen voor een goede ondersteuning van het cliëntenraad, opdat deze haar taak op een goede wijze kan uitvoeren.

Hoofdstuk IV: Vergaderingen, vergaderorde en besluitvorming

Artikel 6
 • 1.

  De cliëntenraad vergadert minimaal 4 keer per jaar of zoveel meer als waartoe zij besluit. Hiervan zijn minimaal 1 overlegvergaderingen met de wethouders van de gemeenten Bedum, De Marne en Winsum.

 • 2.

  De veragderingen zijn als regel openbaar. De cliëntenraad kan besluiten een besloten veragdering te houden.

 • 3.

  De gemeente stelt voor de vergaderingen van de cliëntenraad faciliteiten beschikbaar zoals:

  • a.

   subsidie: de kosten van het platform komen in beginsel ten laste van de gemeenten. Dit budget wordt toegekend in de vorm van een subsidie tot maximaal het bedrag dat hiervoor in de door de gemeenten goedgekeurde begroting van het platform is opgenomen;

  • b.

   het college stelt daarnaast vergaderaccomodatie en -faciliteiten beschikbaar voor overlegvergaderingen, evenals ruimte voor de overige werkzaamheden;

  • c.

   gemeentepagina (aankondigen opbare vergaderingen).

Artikel 7
 • 1.

  De agenda wordt tenminste 1 week voor de vergadering aan de leden toegezonden.

 • 2.

  Ieder lid heeft het recht schriftelijk voorstellen aan de cliëntenraad te doen, welke voorstellen bij de voorzitter of secretaris worden ingediend. De voorstellen worden door de secretaris zo spoedig mogelijk aan de leden toegezonden. Indien de cliëntenraad over de behandeling van deze voorstellen onmiddellijk beslist, heeft behandeling zoveel mogelijk plaats in de daarop volgende vergadering.

 • 3.

  Ieder lid heeft het recht een voorstel betreffende orde van de vergadering te doen.

 • 4.

  De cliëntenraad kan in overleg met het afdelingshoofd, één of meerdere ambtenaren van de afdeling Sociale Zaken en/of derden uitnodigen de vergadering bij te wonen voor het geven van toelichting of advies.

 • 5.

  De cliëntenraad kan besluiten het technisch voorzitterschap van de vergaderingen aan een ambtenaar van de gemeente te delegeren.

Artikel 8
 • 1.

  D leden van de cliëntenraad hebben stemrecht. Indien een lid zich laat vertegenwoordigen door zijn/haar plaatsvervanger dan heeft deze laatste stemrecht. Stemmen bij volmacht wordt uitgesloten.

 • 2.

  Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de op de presentielijst aanwezige leden.

 • 3.

  Bij vaststelling van het resultaat van de stemming worden blanco stemmen dan wel onthoudingen geacht niet te zijn uitgebracht,lidartikel 4 van dit artikel.

 • 4.

  Een voorstel wordt geacht te zijn verworpen indien het aantal blanco uitgebrachte stemmen gelijk is aan het aantal dat er voor of tegen het voorstel is uitgebracht.

 • 5.

  Bij staking van de stemmen vindt in dezelfde vergadering op een door de voorzitter bepaald tijdstip herstemming plaats. Indien ook in dat geval de stemmen staken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel.

 • 6.

  Stemming over zaken geschiedt door handopsteken.

 • 7.

  Stemming over personen geschiedt schriftelijk met gesloten stembiljetten. Leidt een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan wordt beslist door trekking van een gemerkt lot.

 • 8.

  Minderheidsstandpunten kunnen op verzoek van het cliëntenraad toegevoegd worden aan de besluitenlijst of het voorstel/advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk V Overige bepalingen.

Artikel 9
 • 1.

  De leden van de cliëntenraad, deskundigen en/of derden, zijn verplicht tot geheimhouding van al hetgeen zij in de hiervoor aangeduide hoedanigheid vernemen zover dit door het college van burgemeester en wethouders of gemachtigden kenbaar is gemaakt.

 • 2.

  Het voornemen tot geheimhouding moet van te voren bekend zijn gemaakt. De duur en inhoud van de geheimhoudingsplicht moet vooraf zijn aangegeven. De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van het cliëntenraad.

 • 3.

  Tot de kosten van de cliëntenraad worden gerekend: het inhuren van deskundigen en/of derden, kosten vorming en scholing van de leden en organisatiekosten.

 • 4.

  De cliëntenraad brengt jaarlijks verslag uit aan het college waarin wordt ingegaan op het functioneren van de cliëntenraad, gecombineerd met het verzoek om subsidie en een financieel jaarverslag.

 • 5.

  De voorzitter en secretaris tekenen de stukken, die van de cliëntenraad uitgaan.

Artikel 10

Burgemeester en wethouders kunnen ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven.

Artikel 11

Wijziging of intrekking van deze verordening vindt niet plaats dan nadat de cliëntenraad daarover is gehoord.

Hoofdstuk VI Citeerregel en inwerkingtreding

Artikel 12 De inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

De "Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zaken en werk" wordt per deze datum ingetrokken.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

"Verordening Cliëntenparticipatie Sozawe Bedum, De Marne en Winsum"

 

 

Vastgesteld in de raadsvergadering van

van 15 december 2011

De raad voornoemd,

De griffier,

De voorzitter,