Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bedum

Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Bedum

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBedum
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Bedum
CiteertitelVerordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, art. 8 lid 1 onderdeel g, art. 8 lid 2 onderdeel d en art. 35 lid 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-201201-01-2012Nieuwe regeling

29-03-2012

Gemeenteblad 11-4-2012, Noorderkrant, 11-4-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Bedum

De raad van de gemeente Bedum;

 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 februari 2012, met overneming van de daarin vermelde motieven;

gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel g, artikel 8 lid 2 onderdeel d en artikel 35

lid 5 van de Wet werk en bijstand;

 

B E S L U I T :

Vast te stellen:

 

Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012 gemeente Bedum.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de WWB.

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van Bedum.

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van Bedum.

  • d.

   sociaal-culturele, educatieve respectievelijk sportieve activiteit: een maatschappelijke, educatieve , sportieve of culturele activiteit die beoogt een sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken.

Artikel 2. Maatschappelijke participatie

Uitsluitend kosten in verband met maatschappelijke participatie van een ten

laste komend kind dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt, komen in

aanmerking voor bijstandsverlening op grond van deze verordening. Met

maatschappelijke participatie wordt bedoeld dat het oogmerk van

bijstandsverlening dient te zijn het voorkomen of doorbreken van een sociaal isolement.

Hoofdstuk 2 Recht op bijzondere bijstand voor maatschappelijke participatie

Artikel 3. Voorwaarden

 • 1.

  Uitsluitend een belanghebbende zoals bedoeld in artikel 35 lid 5 WWB,

  met een in aanmerking te nemen inkomen van ten hoogste een inkomen zoals bedoeld in artikel 35 lid 9 WWB, komt in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

 • 2.

  Uitsluitend kosten voor sociaal-culturele, educatieve respectievelijk

  sportieve activiteiten in verband met ‘maatschappelijke participatie’ zoals bedoeld in artikel 2 komen in aanmerking voor categoriale bijzondere bijstand op grond van deze verordening.

Artikel 4. Uitvoering

 • 1.

  Het college stelt beleidsregels vast met betrekking tot de uitvoering van van deze regeling.

 • 2.

  De beleidsregels bevatten in ieder geval:

  • a.

   een overzicht van de te verstrekken kosten in verband met sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten;

  • b.

   de hoogte van de te vergoeden kosten per kind per regeling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2012 en werkt terug tot 1 januari 2012.

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening participatie schoolgaande kinderen WWB 2012.

 

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

Van 29 maart 2012.

De raad voornoemd.

De griffier,

De voorzitter,