Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening burgerinitiatief gemeente Beek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening burgerinitiatief gemeente Beek
CiteertitelVerordening burgerinitiatief gemeente Beek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-02-2011Nieuwe regeling

10-02-2011

Maas- & Geleenbode, 16-02-2011

11vra0006

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening burgerinitiatief gemeente Beek

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2011;

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de navolgende verordening inzake de wijze waarop ingezetenen een voorstel aan de raad kunnen doen waarover de raad dient te beraadslagen en te besluiten.

 

"VERORDENING BURGERINITIATIEF GEMEENTE BEEK"

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  burgerinitiatief: een voorstel aan de raad om te beraadslagen en te besluiten over een door initiatiefgerechtigde geformuleerd initiatief;

 • b.

  ingezetenen: personen ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Beek.

Artikel 2. Initiatiefgerechtigden

 • 1.

  Initiatiefgerechtigd zijn ingezetenen van 16 jaar en ouder.

 • 2.

  Voor de beoordeling of aan de vereisten voor initiatiefgerechtigden wordt voldaan, is de toestand op de dag van indiening van het burgerinitiatief bepalend.

Artikel 3. Onderwerpen van het burgerinitiatief

 • 1.

  Een burgerinitiatief kan worden ingediend over onderwerpen waarin de raad bevoegd is.

 • 2.

  Geen burgerinitiatief is mogelijk ten aanzien van:

  • a.

   onderwerpen die in strijd zijn met hogere wet- en regelgeving of de uitvoering van een besluit van een hoger bestuursorgaan betreffen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft;

  • b.

   onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van de raad;

  • c.

   onderwerpen betrekking hebbende op privé-belangen;

  • d.

   vragen over het gemeentelijk beleid;

  • e.

   gedragingen waartegen een klacht kan worden ingediend op basis van de Algemene wet bestuursrecht;

  • f.

   een bezwaar- of (hoger) beroepschrift in de zin van de Algemene wet bestuursrecht tegen besluiten van het gemeentebestuur;

  • g.

   onderwerpen met betrekking tot fiscale aangelegenheden;

  • h.

   onderwerpen met betrekking tot interne bedrijfsvoering en gemeentelijke arbeidsvoorwaarden;

  • i.

   onderwerpen waarover korter dan twee jaar geleden voor indiening van het burgerinitiatief door het gemeentebestuur een besluit is genomen;

  • j.

   benoeming van personen.

Artikel 4. Indieningsvereisten

Het burgerinitiatief dient te worden ondersteund door ten minste 50 ingezetenen die voldoen aan de eisen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

Artikel 5. Vormvoorschriften

 • 1.

  Het burgerinitiatief wordt schriftelijk ingediend bij de voorzitter van de raad.

 • 2.

  Het burgerinitiatief bevat een voorstel aan de raad voor een door de raad te nemen besluit, voorzien van een motivering.

 • 3.

  Indien uit de realisering van het burgerinitiatief kosten voortvloeien, wordt daarvan een globale raming gegeven.

 • 4.

  Het burgerinitiatief vermeldt de naam, het adres, de geboortedatum en de handtekening van ten minste een en ten hoogste drie personen die als vertegenwoordigers van het burgerinitiatief optreden.

 • 5.

  Voor de indiening moet gebruik worden gemaakt van de in de bijlage bij deze verordening opgenomen formulieren.

Artikel 6 Ontvankelijkheidstoets

 • 1.

  De voorzitter van de raad bericht de raad en de indieners binnen twee weken na ontvangst van een burgerinitiatief dat dit is ontvangen en of dit voldoet aan de eisen bedoeld in de artikelen 4 en 5 en of sprake is van eventuele uitsluitingsgronden als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Indien een burgerinitiatief niet voldoet aan de eisen bedoeld in de artikelen 4 en 5 stelt de voorzitter van de raad de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, vierde lid, schriftelijk en gemotiveerd gedurende een termijn van ten hoogste vier weken in de gelegenheid om de vastgestelde gebreken te herstellen.

 • 3.

  De voorzitter van de raad doet van een besluit als bedoeld in het vorige lid mededeling aan de raad.

Artikel 7 Aanspreekpunt burgerinitiatief

De griffie is voor de initiatiefnemer en overige belangstellenden het aanspreekpunt met betrekking tot een in te dienen burgerinitiatief en de verdere afhandelingsprocedure nadat een burgerinitiatief is ingediend.

Artikel 8 Procedure

 • 1.

  De raad beslist in zijn eerstvolgende vergadering na ontvangst van het burgerinitiatief of na ontvangst van de aanvulling ingevolge artikel 6, tweede lid, over het al dan niet in behandeling nemen van het burgerinitiatief.

 • 2.

  Indien de raad het burgerinitiatief in behandeling neemt, legt de raad het burgerinitiatief voor preadvies voor aan het college.

 • 3.

  Beraadslaging en besluitvorming over een burgerinitiatief vindt plaats binnen acht weken nadat de raad heeft besloten om het burgerinitiatief in behandeling te nemen. Deze termijn kan ten hoogste vier weken worden verlengd. Verder uitstel is mogelijk voor zover de indiener van het burgerinitiatief daarmee instemt.

 • 4.

  De voorzitter van de raad nodigt een of meer van de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, vierde lid, schriftelijk uit voor de vergadering waarin over het burgerinitiatief wordt beraadslaagd en besloten en stelt hen in de gelegenheid het burgerinitiatief toe te lichten in de raadsvergadering.

 • 5.

  De voorzitter van de raad kan een of meer vertegenwoordigers als bedoeld in het vierde lid toestemming geven om deel te nemen aan de beraadslaging in de raad over het burgerinitiatief.

 • 6.

  Zo spoedig mogelijk nadat de raad over het burgerinitiatief een besluit heeft genomen, wordt dit besluit bekendgemaakt door kennisgeving van het besluit of van de zakelijke inhoud ervan in een van overheidswege uitgegeven blad of een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad, dan wel op een andere geschikte wijze.

 • 7.

  Tegelijkertijd met de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan de vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, vierde lid.

 • 8.

  De vertegenwoordigers als bedoeld in artikel 5, vierde lid, worden daarna ingelicht over de vervolgstappen inzake de uitwerking van het burgerinitiatief.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening burgerinitiatief gemeente Beek”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Beek in zijn openbare vergadering van 10 februari 2011.

De raadsgriffier, De voorzitter,

G.H.M. Erven H.J. Meijers

TOELICHTING OP DE VERORDENING BURGERINITIATIEF GEMEENTE BEEK

Algemeen

Met het burgerinitiatief krijgt de burger de mogelijkheid om rechtstreeks, zonder tussenkomst of medewerking van raadsleden, een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Binnen een gegarandeerde termijn wordt dit voorstel besproken in de raadsvergadering en volgt besluitvorming. Het burgerinitiatief kan niet zonder toestemming van de initiatiefnemers worden bijgesteld of afgezwakt. De initiatiefnemers hebben daarbij een actieve inbreng doordat zij in de vergadering van de raad een toelichting kunnen geven, vragen kunnen beantwoorden en soms ook nog deelnemen aan de beraadslaging. Van de initiatiefnemers wordt verwacht dat zij zich terdege verdiepen in de materie om zodoende met een zo concreet mogelijk voorstel te komen. Zij zullen moeten onderzoeken wat er allemaal nodig is om het plan te realiseren. Daardoor zal het inzicht van de burger in het bestuurlijke besluitvormingsproces groter worden. Daarnaast komt bij een burgerinitiatief helder naar voren hoe breed de maatschappelijke steun is voor een bepaald plan. Met het burgerinitiatief wordt het democratische gehalte van de lokale overheid vergroot en zal de kwaliteit van bestuur naar verwachting toenemen.

In de verordening wordt de formele procedure voor het burgerinitiatief vastgelegd.

 

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

Hierin wordt onder meer een duidelijke definitie gegeven voor het begrip burgerinitiatief. De nadere voorwaarden die gesteld worden aan een dergelijk initiatief worden in de daarna volgende artikelen opgenomen.

 

Artikel 2. Initiatiefgerechtigden

 

Uit het oogpunt van het streven naar jongerenparticipatie biedt de verordening ook jongeren van 16 jaar en ouder de mogelijkheid een initiatief in te dienen.

 

Artikel 3. Onderwerpen van het burgerinitiatief

 

In dit artikel wordt bepaald waarover een burgerinitiatief moet gaan. Omdat de gemeenteraad het besluit moet nemen op het voorstel, ligt het voor de hand dat het moet gaan over onderwerpen waarin de raad ook bevoegd is.

Een aantal onderwerpen lenen zich niet voor het burgerinitiatief. Deze zijn dan ook uitgesloten. Het gaat dan bijvoorbeeld om een voorstel dat in strijd is met de wet, de interne bedrijfsvoering van de gemeente, de benoeming van personen, een voorstel waaromtrent al diverse procedures lopen of voorstellen die feitelijk moeten worden aangemerkt als een bezwaarschrift of een klacht. Uitgesloten worden ook onderwerpen waarover korter dan twee jaar voor indiening van het burgerinitiatief door het gemeentebestuur een besluit is genomen. Onder gemeentebestuur wordt in dit verband niet enkel de raad bedoeld maar ook het college of de burgemeester. Door deze uitsluiting wordt voorkomen dat er 'oude koeien uit de sloot worden gehaald'. Beoogd wordt dat er vooral frisse en vernieuwende ideeën komen van de burgers.

 

Artikel 4. Indieningsvereisten

 

Het burgerinitiatief dient een zekere aantoonbare steun te hebben onder de bevolking. Veel zaken die voor burgers belangrijk genoeg kunnen zijn voor een burgerinitiatief spelen zich af in de directe woon- en leefomgeving en hebben vaak geen, of slechts een beperkte bovenwijkse uitstraling. Verder leert de ervaring die inmiddels in Nederland is opgedaan met het burgerinitiatief, dat gemiddeld nog geen twee keer per jaar per gemeente een dergelijk voorstel wordt ingediend. Daarom wordt een niet te hoog aantal ondersteuners voor het burgerinitiatief geëist, te weten 50.

 

Artikel 5. Vormvoorschriften

 

Een burgerinitiatief moet een zo concreet mogelijk voorstel bevatten, voorzien van een argumentatie. Daarbij moet men ingaan op de volgende punten:

* Doel: wat wil men bereiken?

* Middelen: wat moet worden gedaan of nagelaten om het doel te bereiken?

* Uitvoering: wat is daarvoor nodig, welke stappen moeten worden gezet?

* Globale raming van de kosten.

Vooral het inschatten van de kosten is voor burgers lastig. Het is echter zinvol deze laatstgenoemde eis te stellen. Dit bevordert dat initiatiefgerechtigden zich beraden over de vraag of het belang van hun voorstel opweegt tegen de kosten die daarmee gepaard gaan. Hiermee wordt voorkomen dat al te gemakkelijk "verlanglijstjes" worden ingediend. Initiatiefnemers dienen gebruik te maken van een formulier met daarbij een handtekeningenlijst. Het formulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend. Er mag niet worden gewerkt met losse lijsten van ondersteuners. De lijst bevat handtekeningen met de daarbij behorende namen, adressen en geboortedata. Dit bevordert dat een voorstel volledig is en dat de lijst van ondersteuners inzichtelijk is.

 

Artikel 6 Ontvankelijkheidstoets

 

Ingekomen initiatieven worden getoetst aan de hierboven vermelde inhoudelijke en formele criteria. De voorzitter van de raad verricht deze toetsing. Indien gebreken worden geconstateerd, geeft de voorzitter van de raad de indieners gedurende maximaal vier weken de gelegenheid om de gebreken te herstellen. Het is immers niet gewenst dat burgerinitiatieven om louter formele redenen buiten behandeling worden gelaten.

 

Artikel 7 Aanspreekpunt burgerinitiatief

 

De griffie van de raad is voor de initiatiefnemer en overige belangstellenden het aanspreekpunt met betrekking tot het indienen van een burgerinitiatief en de verdere afhandelingsprocedure nadat een burgerinitiatief is ingediend.

 

Artikel 8 Procedure

 

De raad stelt vervolgens de procedure van de behandeling vast en kan dan kiezen uit de volgende alternatieven:

 • de raad neemt het voorstel niet in behandeling omdat het niet voldoet aan artikel 4 (het aantal ondersteuners van het burgerinitiatief is te laag) of omdat sprake is van een uitgesloten onderwerp als bedoeld in artikel 3, tweede lid;

 • de raad onderzoekt of de tekortkomingen in de vormvoorschriften als bedoeld in artikel 5, ook na het geven van de hersteltermijn als bedoeld in artikel 6, dermate ernstig zijn waardoor hij moet besluiten het burgerinitiatief niet in behandeling te nemen;

 • de raad neemt het voorstel in behandeling.

Op het moment dat de raad het voorstel in behandeling neemt, wordt het voorstel voor preadvies aan het college voorgelegd.

Ter bevordering van een spoedige besluitvorming zijn termijnen opgenomen waarbinnen het besluit op het burgerinitiatief moet zijn genomen. De gebruikelijke termijn te rekenen vanaf het moment waarop de raad heeft besloten om het voorstel te behandelen, bedraagt acht weken. Er kan een verlenging worden gedaan van vier weken. Daarna kan alleen met toestemming van de initiatiefnemer verdere verlenging van de afhandelingtermijn plaatsvinden. Daarbij is aangesloten bij de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Uitgangspunt is dat het niet aannemelijk is dat het gemeentebestuur via het burgerinitiatief met wensen wordt geconfronteerd, die niet eerder bekend waren bij het ambtelijk apparaat of bij het college. Daarnaast zullen burgerinitiatieven veelal gaan over aangelegenheden van praktische aard (voorzieningen in de wijk, leefomgeving). Daarom zal het over het algemeen geen onoverkomelijke opgave zijn om de burgerinitiatieven binnen een korte periode af te handelen en hierop een besluit te nemen.

De initiatiefnemer en zijn vertegenwoordigers worden in de gelegenheid gesteld om het voorstel in een raadsvergadering toe te lichten, vragen uit de raad te beantwoorden en soms ook nog deel te nemen aan de beraadslaging in de raad.

Het introduceren van een instrument als onderhavige wekt verwachtingen bij de burgers. De raad zal een burgerinitiatief dan ook uiterst serieus nemen en niet lichtvaardig terzijde zetten. De raad blijft echter het bevoegde bestuursorgaan dat de besluiten neemt en daarvoor de volle verantwoordelijkheid draagt.

Tegen besluiten van de raad op een burgerinitiatief is geen bezwaar of (hoger) beroep mogelijk in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.

Nadat het besluit is genomen, stelt de raad de vertegenwoordigers van het burgerinitiatief schriftelijk hiervan op de hoogte.

 

Artikel 9. Inwerkingtreding

 

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na de dag van bekendmaking (artikel 142 Gemeentewet).

 

Artikel 10. Citeertitel

 

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening burgerinitiatief gemeente Beek. In de citeertitel wordt geen jaartal opgenomen om te voorkomen dat de schijn wordt gewekt dat de verordening slechts voor een jaar geldt.

BIJLAGE BIJ DE VERORDENING BURGERINITIATIEF GEMEENTE BEEK (formulieren als bedoeld in artikel 5, vijfde lid)

FORMULIER “VERZOEK BURGERINITIATIEF”

Gegevens eerste vertegenwoordiger (verplicht invullen)

Achternaam: …………………………………………………………………… (m/v)

Voornaam: …………………………………………………………………………………

Voorletters: …………………………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………………………………..Woonplaats: ……………………………

Telefoonnummer: :………………………………………………………………………...

E-mailadres: ………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………..

Datum: ………………………………………………………

Gegevens tweede vertegenwoordiger (niet verplicht)

Achternaam: …………………………………………………………………… (m/v)

Voornaam: …………………………………………………………………………………

Voorletters: …………………………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………………………………..Woonplaats: ……………………………

Telefoonnummer: :………………………………………………………………………..

E-mailadres: ………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………..

Datum: ………………………………………………………

Gegevens derde vertegenwoordiger (niet verplicht)

Achternaam: …………………………………………………………………… (m/v)

Voornaam: …………………………………………………………………………………

Voorletters: …………………………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………………………………………..

Adres: ………………………………………………………………………………………

Postcode: ……………………………………..Woonplaats: ……………………………

Telefoonnummer: :………………………………………………………………………..

E-mailadres: ………………………………………………………………………………..

Handtekening: ……………………………………………..

Datum: ………………………………………………………

Dit verzoek gaat vergezeld van een lijst met namen, adressen, geboortedata en handtekeningen van …………………, verzoekgerechtigden die het verzoekondersteunen.

 

Toelichting voor de verzoeker op Formulier “Verzoek Burgerinitiatief”

 

 • *

  Een burgerinitiatief is een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van inwoners van Beek om een concreet voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en hierover een besluit te nemen.

 • *

  Iedereen van 16 jaar en ouder kan een voorstel indienen.

 • *

  Het voorstel moet ten minste door 50 burgers van Beek van 16 jaar en ouder worden ondersteund.

 • *

  Met een handtekeningenlijst die aan het voorstel vastzit, moet duidelijk zijn of voldoende Beekenaren het voorstel ondersteunen.

 • *

  Het voorstel moet in dezelfde bewoordingen goed leesbaar boven de handtekeningenlijst vermeld staan. Als de handtekeningenlijst langer is dan één pagina, behoort de tekst ook op de volgende pagina’s vermeld te worden.

 • *

  Een ondertekening is pas geldig als naast de handtekening tevens de naam, het adres en de geboortedatum van de ondertekenaar vermeld staat. Digitale handtekeningen zijn niet geldig.

 • *

  Een burgerinitiatief mag gaan over alle onderwerpen die de gemeente aangaan. Alleen de volgende onderwerpen zijn uitgesloten van het burgerinitiatief:

  • -

   onderwerpen die indruisen tegen hogere wet en regelgeving;

  • -

   de uitvoering van besluiten van hogere bestuursorganen waaromtrent de raad geen beleidsvrijheid heeft, dan wel waarvan de uitvoering overigens niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;

  • -

   privé-belangen;

  • -

   vragen over het gemeentelijk beleid;

  • -

   handelingen en gedragingen van ambtsdragers waartegen een klacht kan worden ingediend op basis van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

   een bezwaar- of (hoger) beroepschrift in de zin van hoofdstuk 7 en 8 van de Algemene wet bestuursrecht tegen besluiten van het gemeentebestuur;

  • -

   fiscale aangelegenheden;

  • -

   de interne bedrijfsvoering en gemeentelijke arbeidsvoorwaarden;

  • -

   onderwerpen waarover korter dan twee jaar geleden voor de indiening van het burgerinitiatief door het gemeentebestuur een besluit is genomen;

  • -

   de benoeming van personen.

 

De volledige tekst van de verordening met toelichting is verkrijgbaar bij de griffie van de raad van de gemeente Beek. Daar kunt u ook terecht voor vragen over het burgerinitiatief. U kunt ook de gemeentelijke website raadplegen www.gemeentebeek.nl of de landelijke website wetten.nl.

 

Handtekeningenlijst

Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatief

 

Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende burgerinitiatief op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen:

 

< tekst opnemen: omschrijving van het voorstel>

 

 • *

  S.v.p. invullen met blokletters.

 • *

  Voor gehuwden: graag de meisjesnaam vermelden.

 • *

  Volledige invulling is verplicht.

 • *

  Deze gegevens worden alleen gebruikt om te bekijken of u initiatiefgerechtigd bent, d.w.z. een ingezetene van Beek van 16 jaar en ouder.

 

Nr.

Initialen

Achternaam

Adres

Geboortedatum

Handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze lijst kunt u zo vaak als nodig kopiëren.