Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Bezwaarschriftenverordening gemeente Beek 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBezwaarschriftenverordening gemeente Beek 2011
CiteertitelBezwaarschriftenverordening gemeente Beek 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Bezwaarschriftenverordening gemeente Beek.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Artikel 2

30-11-2018

Gemeenteblad, 2017, 281749

17vra00143
23-12-201101-01-2018Nieuwe regeling

08-12-2011

Maas- en Geleenbode, 22-12-2011

11vra00311

Tekst van de regeling

Intitulé

Bezwaarschriftenverordening gemeente Beek 2011

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

De verordening verstaat onder:

 • a.

  verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  bezwaarschriftencommissie: de commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c.

  secretaris: de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar die belast is met de coördinatie en bewaking van de bezwaarschriftenprocedure zoals beschreven in deze verordening;

Artikel 2. Inleidende bepalingen commissies

 • 1.

  Er zijn drie bezwaarschriftencommissies: een Algemene Kamer, ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, een Sociale Kamer, ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders en de commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen, ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De Algemene Kamer, is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van:

  • a.

   een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken; of

  • b.

   een wettelijk voorschrift inzake de Participatiewet en de overige sociale zekerheidswetten.

 • 3.

  De Sociale Kamer, is enkel bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift op basis van sociale zekerheidswetten met uitzondering van de wetten waarvan de uitvoering is opgedragen aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.

 • 4.

  De commissie bezwaarschriften gemeente Sittard-Geleen, is enkel bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift waarvan de uitvoering is opgedragen aan het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek.

Artikel 3. Samenstelling Algemene Kamer

 • 1.

  De bezwaarschriftencommissie, de Algemene Kamer, bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

 • 2.

  De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad benoemen een plaatsvervangend lid.

 • 3.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de bezwaarschriftencommissie, de Algemene Kamer, kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Beek.

 • 4.

  De bezwaarschriftencommissie, de Algemene Kamer, wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de secretaris.

 • 5.

  De bezwaarschriftencommissie, de Algemene Kamer, regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 6.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal voor vier jaar herbenoemd worden.

 • 7.

  Van het bepaalde in lid 6 kan in bijzondere gevallen worden afgeweken.

 • 8.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de bezwaarschriftencommissie, de Algemene Kamer, kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.

 • 9.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 4. Samenstelling Sociale Kamer

 • 1.

  De bezwaarschriftencommissie, De Sociale Kamer, bestaat uit een voorzitter en tenminste twee leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders benoemt een plaatsvervangend lid.

 • 3.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de bezwaarschriftencommissie, de Sociale Kamer, kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Beek.

 • 4.

  De bezwaarschriftencommissie, de Sociale Kamer, wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door de secretaris.

 • 5.

  De bezwaarschriftencommissie, de Sociale Kamer, regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 6.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en kunnen eenmaal voor vier jaar herbenoemd worden.

 • 7.

  Van het bepaalde in lid 6 kan in bijzondere gevallen worden afgeweken.

 • 8.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden van de bezwaarschriftencommissie, de Sociale Kamer, kunnen te allen tijde schriftelijk ontslag nemen.

 • 9.

  De voorzitter en de (plaatsvervangende) leden blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Bepalingen geldende voor de Algemene Kamer en de Sociale Kamer

Artikel 5 Ingediend bezwaarschrift

 • 1.

  Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2.

  Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de bezwaarschriftencommissie gesteld.

Artikel 6 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de Awb worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:6, wat betreft het de indiener stellen van een termijn;

 • c.

  artikel 6:17, voorzover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de bezwaarschriftencommissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 7 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de bezwaarschriftencommissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 8 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de bezwaarschriftencommissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de bezwaarschriftencommissie te laten horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de Awb.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

Artikel 9 Uitnodiging zitting

 • 1.

  De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na de uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op dit verzoek wordt uiterlijk één week voor het tijdstip van de zitting aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan meegedeeld.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

Artikel 10 Quorum

Voor het houden van een zitting is vereist dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is.

Artikel 11 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de bezwaarschriftencommissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

Artikel 12 Openbaarheid zitting

 • 1.

  De zitting van de commissie is openbaar.

 • 2.

  De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de bezwaarschriftencommissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

Artikel 13 Schriftelijke verslaglegging

 • 1.

  Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de Awb vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie.

Artikel 14 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de bezwaarschriftencommissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3.

  De leden van de bezwaarschriftencommissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15 Raadkamer en advies

 • 1.

  De bezwaarschriftencommissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De bezwaarschriftencommissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3.

  Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 5.

  Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de bezwaarschriftencommissie ondertekend.

Artikel 16 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1.

  Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 12 en eventueel door de bezwaarschriftencommissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3.

  Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift.

Artikel 17 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Bezwaarschriftenverordening gemeente Beek 2011”.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Beek in zijn openbare vergadering van 8 december 2011.

Guliël Erven

Raadsgriffier,

Ralf Krewinkel

Voorzitter,

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beek in zijn vergadering van 15 november 2011.

Ron de Louw

Gemeentesecretaris,

Ralf Krewinkel

Burgemeester,

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Beek op 15 november 2011.

Ralf Krewinkel

Burgemeester