Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Verordening op de Onderscheidingen van de gemeente Beek

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de Onderscheidingen van de gemeente Beek
CiteertitelVerordening op de Onderscheidingen van de gemeente Beek
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Verordening op de onderscheidingen van de Gemeente Beek vastgesteld op 8 december 2005.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-2013Nieuwe regeling

23-05-2013

Beek & Omstreken, 05-06-2013

13vra00042

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de Onderscheidingen van de gemeente Beek

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEK;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 maart 2013;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

 • 1.

  in te trekken de bij besluit van 8 december 2005 vastgestelde “Verordening op de onderscheidingen van de gemeente Beek;

 • 2.

  vast te stellen de navolgende verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en niet-ingezetenen, verenigingen en instellingen, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk hebben gemaakt, gemeentelijk worden onderscheiden.

Artikel 1. Begripsomschrijving

De verordening verstaat onder:

 • a.

  Ereburgerschap: de eretitel van de gemeente Beek die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

 • b.

  Erepenning: de penning van verdienste van de gemeente Beek die aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

 • c.

  Beeker Teken van Verdienste: het onderscheidingsteken van de gemeente Beek dat aan ingezetenen en niet-ingezetenen kan worden toegekend;

 • d.

  Waarderingsteken: het onderscheidingsteken van de gemeente Beek dat aan verenigingen en instellingen kan worden toegekend;

 • e.

  Register van begiftigden: een register, opgenomen in het Gulden Boek van de gemeente Beek, waarin de naam, geboorteplaats, woonplaats dan wel de naam en zetel van vestiging, zomede de datum van elke toekenning van het Ereburgerschap, de Erepenning, het Beeker Teken van Verdienste en het Waarderingsteken worden vermeld.

Artikel 2. Ereburgerschap

 • 1.

  Het Ereburgerschap wordt toegekend bij een met redenen omkleed besluit van de raad.

 • 2.

  Het Ereburgerschap wordt toegekend als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid aan personen die zich ten opzichte van de gemeenschap van Beek op zeer uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 3.

  De toekenning van het Ereburgerschap wordt vastgelegd in:

  • a.

   een daartoe strekkend schriftelijk besluit;

  • b.

   een aan de begiftigde uit te reiken oorkonde, vermeldende haar of zijn naam en voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats, alsmede de redenen die tot de toekenning van de onderscheiding hebben geleid;

  • c.

   een aantekening in het Register van begiftigden.

 • 4.

  Aan het Ereburgerschap zijn geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden.

 • 5.

  In zeer bijzondere gevallen kan de raad de begiftigde van het Ereburgerschap vervallen verklaren. Dit geschiedt bij een met redenen omkleed besluit dat aan de betrokkene wordt bekendgemaakt.

Artikel 3. Erepenning

 • 1.

  De Erepenning wordt toegekend bij een met redenen omkleed besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De Erepenning wordt toegekend als blijk van grote erkentelijkheid aan personen die zich ten opzichte van de gemeenschap van Beek grote verdiensten hebben verworven.

 • 3.

  De toekenning van de Erepenning wordt vastgelegd in:

  • a.

   een daartoe strekkend schriftelijk besluit;

  • b.

   een aan de begiftigde uit te reiken oorkonde, vermeldende haar of zijn naam en voornamen, plaats en datum van geboorte en woonplaats, alsmede de redenen die tot de toekenning van de onderscheiding hebben geleid;

  • c.

   een aantekening in het Register van begiftigden.

 • 4.

  Aan de Erepenning zijn geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 4. Beeker Teken van Verdienste

 • 1.

  Het Beeker Teken van Verdienste wordt toegekend bij een met redenen omkleed besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het Beeker Teken van Verdienste wordt, als blijk van waardering, toegekend aan personen die zich ten opzichte van de gemeenschap van Beek langdurige verdiensten hebben verworven of als onderscheiding aan personen, die zich door uitzonderlijke prestaties op enigerlei gebied de toekenning waardig hebben getoond.

 • 3.

  De toekenning van het Beeker Teken van Verdienste wordt vastgelegd in:

  • a.

   een daartoe strekkend, aan de begiftigde uit te reiken, schriftelijk besluit;

  • b.

   een aantekening in het Register van begiftigden.

 • 4.

  Aan het Beeker Teken van Verdienste zijn geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 5. Waarderingsteken

 • 1.

  Het Waarderingsteken wordt toegekend bij een met redenen omkleed besluit van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Het Waarderingsteken wordt, als blijk van waardering, toegekend aan verenigingen en instellingen die zich ten opzichte van de gemeenschap van Beek langdurige verdiensten hebben verworven of als onderscheiding aan verenigingen en instellingen, die zich door uitzonderlijke prestaties op enigerlei gebied de toekenning waardig hebben getoond.

 • 3.

  De toekenning van het Waarderingsteken wordt vastgelegd in:

  • a.

   een daartoe strekkend, aan de begiftigde uit te reiken, schriftelijk besluit;

  • b.

   een aantekening in het Register van begiftigden.

 • 4.

  Aan het Waarderingsteken zijn geen bijzondere rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 6. Vormgeving onderscheidingstekens

De vormgeving van de onderscheidingstekens wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 7. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na de van de bekendmaking;

 • 2.

  Onderscheidingstekens, welke op grond van eerdere verordeningen zijn toegekend, worden geacht te zijn toegekend op grond van deze verordening.

Artikel 8. Citeertiel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening op de Onderscheidingen van de gemeente Beek"

Beek, 23-05-2013

GEMEENTERAAD,

Guliël Erven

Raadsgriffier

Ralf Krewinkel

Burgemeester