Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beek

Afvalstoffenverordening Beek 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAfvalstoffenverordening Beek 2016
CiteertitelAfvalstoffenverordening gemeente Beek 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Afvalstoffenverordening Beek 2013.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet milieubeheer, art. 10.23
 2. Wet milieubeheer, art. 10.24, lid 2
 3. Wet milieubeheer, art. 10.25
 4. Wet milieubeheer, art. 10.26

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Beek 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-08-201601-01-2020Uitvoeringsregeling

18-07-2016

Gemeenteblad, 2016, 109851

geen
13-04-201601-01-2020Nieuwe regeling

24-03-2016

Gemeenteblad, 2016, 44320

16bij00068

Tekst van de regeling

Intitulé

Afvalstoffenverordening Beek 2016

De Raad van de gemeente Beek

 

Gezien het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van

1-02-2016 gelet op artikel 10.23, 10.24, tweede lid, 10.25 en 10.26 van de

Wet milieubeheer;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Afvalstoffenverordening Beek 2016

§ 1. Algemeen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder perceel: perceel waar geregeld huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan.

Artikel 2. Doelstelling

De toepassing van deze verordening is gericht op de bescherming van het milieu, met inbegrip van een doelmatig beheer van afvalstoffen.

§ 2. Huishoudelijke afvalstoffen

Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst

 • 1.

  Burgemeester en wethouders wijzen de inzameldienst aan die is belast met de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2.

  Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen over de voorbereiding van de aanwijzing en over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars

 • 1.

  Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen, tenzij de inzamelaar:

  • a.

   daartoe is aangewezen door burgemeester en wethouders;

  • b.

   bij nadere regels van burgemeester en wethouders van het verbod is vrijgesteld; of

  • c.

   verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en onderdeel b, of vierde lid, van de Wet milieubeheer.

 • 2.

  Op de aanwijzing van een inzamelaar, bedoeld in het eerste lid, onder a, is artikel 3, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5. Aanwijzing van inzamelplaats

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor ten minste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de regio (zijnde de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein) waar in voldoende mate gelegenheid wordt geboden om huishoudelijke afvalstoffen, met inbegrip van grof huishoudelijk afval, achter te laten.

Artikel 6. Algemene verboden

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen:

 • a.

  ter inzameling aan te bieden aan een ander dan de inzameldienst of een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid;

 • b.

  over te dragen aan een ander dan een inzamelaar als bedoeld in artikel 4, eerste lid; of

 • c.

  achter te laten op een andere plaats dan de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

Artikel 7. Afvalscheiding

 • 1.

  Burgemeester en wethouders stellen regels over de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk door de inzameldienst worden ingezameld, over de frequentie van de inzameling van elk van deze bestanddelen, en over de locaties van deze inzameling bij of nabij elk perceel.

 • 2.

  In ieder geval worden de volgende bestanddelen huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  huishoudelijk restafval

  gips

  groente-, fruit- en tuinafval

  harde kunststoffen

  Plastic, metaal en drankkartons (PMD)

  banden van voertuigen

  papier en karton

  afgewerkte motorolie

  textiel

  vloerbedekking

  grof tuinafval

  blad en gras

  metalen

  frituurvet

  matrassen

  bouw- en sloopafval

  elektrische en elektronische apparatuur

  klein chemisch afval

  vlakglas

  grof huishoudelijk afval

  puin (niet verontreinigd)

  kerstbomen

  grond (niet verontreinigd)

  verpakkingsglas

  A hout (onbehandeld hout en snoeihout)

  injectienaalden

  B hout (geverfd, verlijmd maar niet geïmpregneerd)

  asbest en asbesthoudend afval

  verduurzaamd hout

  dakafval

  gasflessen, brandblussers en overige drukhouders

  geëxpandeerd polystyreenschuim (piepschuim)

 • 3.

  In het belang van een doelmatig afvalstoffenbeheer kunnen burgemeester en wethouders de aanwijzing van afzonderlijk in te zamelen bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in het tweede lid, of fracties daarvan, achterwege laten.

Artikel 8. Gescheiden aanbieding

 • 1.

  Het is verboden de bestanddelen van huishoudelijke afvalstoffen, bedoeld in artikel 7, anders dan afzonderlijk:

  • a.

   ter inzameling aan te bieden;

  • b.

   achter te laten op een inzamelplaats, bedoeld in artikel 5.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen. Deze regels kunnen voor categorieën van gevallen of personen een vrijstelling inhouden van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 9. Tijdstip van aanbieding

Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan op de door burgemeester en wethouders daartoe bepaalde dag en tijden. Deze kunnen voor verschillende bestanddelen verschillend worden vastgesteld.

Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouder te stellen regels over het gebruik van:

  • a.

   inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een perceel;

  • b.

   inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij een perceel.

 • 2.

  Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden, bedoeld in artikel 9, buiten een perceel te laten staan.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor categorieën van percelen. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

§ 3. Bedrijfsafvalstoffen

Artikel 11. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door inzameldienst

Burgemeester en wethouders kunnen bestanddelen van bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die worden ingezameld door de inzameldienst die is aangewezen krachtens artikel 3, in gevallen waarin de voor deze inzameling, de krachtens de vigerende verordening inzake de heffing van afvalstoffen is voldaan.

Artikel 12. Aanbieden ter inzameling van bedrijfsafvalstoffen

Het is verboden anders dan in overeenstemming met artikel 11 bedrijfsafvalstoffen ter inzameling door de inzameldienst aan te bieden, aan de inzameldienst over te dragen of bij de inzamelplaats, bedoeld in artikel 5, achter te laten.

Artikel 13. Regeling van inzameling van bedrijfsafvalstoffen

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden anders dan in overeenstemming met de door burgemeester en wethouders te stellen regels over de dagen, tijden, wijzen en plaatsen van inzameling van de krachtens artikel 11 aangewezen bedrijfsafvalstoffen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen nadere regels stellen voor het aanbieden of overdragen van bedrijfsafvalstoffen. Deze regels kunnen mede worden vastgesteld voor anderen dan de inzameldienst. Deze regels kunnen een vrijstelling van het verbod, bedoeld in het tweede lid, inhouden.

§ 4. Zwerfafval en overige

Artikel 14. Dumpingsverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder ontheffing van burgemeester en wethouders, buiten een inrichting, hinder of nadelige beïnvloeding van het milieu te veroorzaken, door een afvalstof, een stof of een voorwerp op of in de bodem te brengen, te storten, te houden, achter te laten of anderszins daar te plaatsen.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op:

  • a.

   het aanbieden, overdragen of achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen in overeenstemming met deze verordening;

  • b.

   het composteren van huishoudelijk groente-, fruit- of tuinafval op het perceel waar dit is ontstaan;

  • c.

   het laden, lossen of vervoeren van afvalstoffen, met inbegrip van daarbij niet te vermijden plaatsing van afvalstoffen, stoffen of voorwerpen op de weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • d.

   handelingen die zijn verboden bij of krachtens de Wet bodembescherming, de Waterwet of het Besluit bodemkwaliteit.

 • 3.

  Indien de overtreder van dit artikel onbekend is, wordt de persoon tot wie de aangetroffen afvalstof, stof of voorwerp kan worden herleid, geacht te hebben gehandeld in strijd met dit artikel.

Artikel 15. Zwerfafval in de openbare ruimte

 • 1.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen van beperkte omvang en gewicht die zijn ontstaan buiten een perceel, achter te laten in de openbare ruimte, anders dan in daartoe bestemde afvalbakken of andere middelen ter inzameling van deze afvalstoffen.

 • 2.

  Reclamedrukwerk, ander promotiemateriaal en de verpakking daarvan, die in weerwil van het eerste lid in de openbare ruimte wordt weggeworpen of achtergelaten, wordt terstond opgeruimd door degene die het in de betreffende omgeving onder het publiek verspreidde.

 • 3.

  Het is verboden ter inzameling gereedstaande afvalstoffen of inzamelmiddelen te doorzoeken of te verspreiden, te stoten, te schoppen, omver te werpen of door deze anderszins te behandelen.

Artikel 16. Zwerfafval rondom inrichtingen

 • 1.

  Degene die een inrichting drijft waar eet- of drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid in of nabij de inrichting, van een steeds voor gebruik door het publiek beschikbare en tijdig geleegde afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van afval.

 • 2.

  Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal van ten minste 25 meter van de inrichting.

 • 3.

  De vorige leden gelden niet voor situaties waarin wordt voorzien door het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 17. Afval en verontreiniging op de weg

 • 1.

  Het is verboden een weg, bedoeld in artikel 1 van de Wegenverkeerswet 1994, te verontreinigen of het milieu nadelig te beïnvloeden door afvalstoffen, stoffen of voorwerpen te laden, te lossen of te vervoeren of andere werkzaamheden te verrichten.

 • 2.

  Degene die in strijd met het eerste lid de weg verontreinigt of het milieu nadelig beïnvloedt of diens opdrachtgever zorgt terstond na de beëindiging van de werkzaamheden van die dag voor het reinigen van de weg, of zoveel eerder als nodig is om de veiligheid van het verkeer of de bescherming van het wegdek te verzekeren.

Artikel 18. Geen opslag van afval in de open lucht

Het is verboden afvalstoffen op een voor het publiek waarneembare plaats in de open lucht en buiten een inrichting als bedoeld in artikel 1.1 van de Wet milieubeheer op te slaan of opgeslagen te hebben, anders dan door het in overeenstemming met paragraaf 2 van deze verordening aanbieden of overdragen van huishoudelijke afvalstoffen.

Artikel 19. Ontdoen van autowrakken

Het is verboden zich te ontdoen van een autowrak dat afkomstig is van een perceel, anders dan door afgifte aan een inrichting als bedoeld in artikel 6 van het Besluit beheer autowrakken.

§ 5. Handhaving en toezicht

Artikel 20. Strafbare feiten

Overtreding van artikel 4, artikel 6 of van artikel 8 tot en met artikel 10 en artikel 12 tot en met artikel 19, is een strafbaar feit als bedoeld in artikel 1a, onderdeel 3, van de Wet op de economische delicten.

Artikel 21. Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de krachtens artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren.

§ 6. Slotbepalingen

Artikel 22. Intrekking oude verordening

De Afvalstoffenverordening Beek 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 23. Overgangsrecht

 • 1.

  Vergunningen of aanwijzingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 22 blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een aanwijzing bedoeld in artikel 3 en 4 van deze verordening.

 • 2.

  Ontheffingen verleend krachtens de verordening bedoeld in artikel 22 blijven - voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende één jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht en worden beschouwd als een ontheffing als bedoeld in deze verordening.

 • 3.

  Voorschriften en beperkingen opgelegd krachtens de verordening bedoeld in artikel 22 blijven - indien en voor zover de bepalingen ingevolge welke deze voorschriften en beperkingen zijn opgelegd, ook zijn vervat in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken - nog gedurende 1 jaar na de inwerkingtreding van deze verordening van kracht.

 • 4.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een vergunning op grond van de verordening bedoeld in artikel 22, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot aanwijzing, als bedoeld in artikel 3 en 4 van deze verordening.

 • 5.

  Indien voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om een ontheffing op grond van de verordening bedoeld in artikel 22, is ingediend en voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening nog niet op die aanvraag is beslist, wordt deze aanvraag beschouwd als een aanvraag tot vrijstelling, als bedoeld in deze verordening.

 • 6.

  Op een aanhangig beroep of bezwaarschrift, betreffende een vergunning of ontheffing bedoeld in het eerste lid, dan wel voorschrift of beperking bedoeld in het tweede lid dat voor of na het tijdstip bedoeld in artikel 2, is ingekomen binnen de voordien geldende beroepstermijn, wordt beslist met toepassing van de verordening bedoeld in artikel 22.

 • 7.

  De intrekking van de verordening bedoeld in artikel 22, heeft geen gevolgen voor de geldigheid van op basis van die verordening genomen nadere regels en aanwijzingsbesluiten, indien en voor zover de rechtsgrond waarop de aanwijzingsbesluiten zijn gebaseerd ook vervat is in deze verordening en voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.

Artikel 24. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Afvalstoffenverordening gemeente Beek 2016.

Artikel 25. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Behoort bij besluit van de gemeenteraad van Beek 24 maart 2016.

Guliël Erven

Raadsgriffier

Christine Van Basten-Bodine

Voorzitter

UITVOERINGSREGELING AFVALSTOFFENVERORDENING BEEK 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek;

overwegende dat de gemeenteraad bij besluit van 24 maart 2016 de Afvalstoffenverordening Beek 2016 heeft vastgesteld;

dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in voornoemde verordening;

gelet op het bepaalde in de artikelen 3, 4, 5, 7, 8, 9, en 10 van de Afvalstoffenverordening Beek 2016;

Besluiten vast te stellen: de Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Beek 2016

 

§ 1 Inzameling van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 1 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars

 

1.1. De volgende inzameldienst is belast met de reguliere inzameling van de gescheiden afvalstoffen zoals genoemd in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening gemeente Beek 2016:

- RWM, Millenerweg 6 6136 KW Sittard;

1.2. Voor het afzonderlijk inzamelen van de nader genoemde categorieën afvalstoffen worden op advies van de in 1.1 genoemde inzameldienst, door het college aanvullend bedrijven, verenigingen of instellingen aangewezen.

1.3. De lopende aanwijzingen met verenigingen, bedrijven of instellingen worden gerespecteerd.

 

Artikel 2 Afzonderlijke inzameling

 

2.1. De diverse afzonderlijk in te zamelen categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden als volgt omschreven:

 • 1.

  Huishoudelijk restafval: Huishoudelijk afval dat niet onder een van de overige categorieën afval valt, genoemd in dit artikel;

 • 2.

  Grof huishoudelijk afval: Huishoudelijk restafval dat niet onder een van de overige categorieën afval valt en dat zodanig groot of zwaar is dat dit door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of –inzamelvoorziening ter inzameling aan de inzameldienst kan worden aangeboden;

 • 3.

  Huisraad: Complete, hele en schone huisraad die hooguit in lichte mate beschadigd en vervuild mag zijn zoals bankstellen, kasten, tafels, stoelen, tv’s, etc.;

 • 4.

  Groente-, fruit- en tuinafval (GFT): Huishoudelijke afvalstoffen van organische oorsprong zoals etensresten (gekookt, gebakken, rauw) - schillen van groente en fruit/doppen van pinda’s en noten – eierschalen - koffiefilters -pads en theezakjes -keukenpapier met voeding vervuild - kattenbakkorrels met keurmerk (geperste houtvezels, houtkorrels of geperst papierslib, géén grit) - mest van kleine huisdieren - bloemen en (kamer-)planten en tuin- en potgrond;

 • 5.

  (Grof) tuinafval: Groenafval bestaande uit takken, struiken, blad, gras etc.;

 • 6.

  Kerstbomen;

 • 7.

  A hout: Schoon, onbehandeld hout en snoeihout;

 • 8.

  B hout: geverfd, verlijmd maar niet geïmpregneerd hout;

 • 9.

  Verduurzaamd hout (C-hout): Hout geïmpregneerd c.q. behandeld met chemische middelen die op de zwarte lijst staan vermeld zoals creosoot en wolfraam;

 • 10.

  Glas: Eenmalig verpakkingsglas waaronder lege flessen, potten en glazen, gebruiksvoorwerpen met uitzondering van vlakglas, gloei- en spaarlampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porcelein, kristal, kunststof doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 11.

  Vlakglas: Ruiten, spiegels en draadglas;

 • 12.

  Papier en karton: Droog en schoon papier en karton (géén keukenrol, wc-papier, pizzadozen e.d., drankenkartons voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier en behang);

 • 13.

  Textiel : Kleding en huishoudtextiel zoals lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen (géén materialen die eerder gebruikt zijn als bijvoorbeeld poets- of verflappen);

 • 14.

  Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD):

  • Plastic verpakkingen zoals bakjes van bijv. boter, boterhamvlees en groenten en fruit - bekers van slagroom, yoghurt en roomijs - zakjes en folies van snoep, rijst en pasta - tubes van tandpasta - bodylotion en haargel - flessen van frisdrank, water, melkproducten en sauzen - blisterverpakkingen van o.a. tandenborstels - folies om reclamefolders en tijdschriften.

  • Metalen verpakkingen zoals (fris-)drankblikjes - groenten- en soepblikken - deksels van potten - aluminium schaaltjes en bakjes - blikjes van honden- en kattenvoer.

  • Drankkartons: pakken van sap en zuivel - kleine drinkpakjes en ijs- en milkshakebekers.

  Niet tot PMD behoort: verpakkingen van klein chemisch afval (bijv. latex emmers, jerrycans voor motorolie) -gelamineerd kunststof zoals doordrukstrips van kauwgom, chips en snoepzakken –piepschuim -verpakkingen met inhoud – vleesschaaltjes - andere plastic voorwerpen zoals speelgoed en tuinmeubilair.

 • 15.

  Harde kunststoffen: Harde kunststoffen bestaande uit meerdere soorten zoals HDPE, PE, PP en PVC. Het betreft dan met name bloempotjes, elektriciteit-, regen- en rioolbuis, schroten, kisten, bakken, kratten, rolcontainers, emmers, tuin- meubelen, brievenbussen etc.;

 • 15.

  Bouw- en sloopafval: Niet te scheiden mengsel van diverse afvalfracties vrijkomend bij sloopwerkzaamheden;

 • 16.

  Bitumenhoudend afval: Bijvoorbeeld bitumenhoudend dakleer;

 • 17.

  Puin Niet verontreinigd mengsel van stenen en stukken steen en vergruisde stenen;

 • 18.

  Gips: gipsplaten en voorwerpen gemaakt van gips;

 • 19.

  Grond, zand en graszoden: Niet met andere stoffen verontreinigde grond, zand dan wel graszoden;

 • 20.

  Electrische en elektronische apparatuur: alles wat stroom of batterijen nodig uit particuliere huishoudens, bijvoorbeeld televisies, boormachines, scheerapparaten, föhns, wasmachines, wasdrogers, wafelijzers, strijkijzers, computers, mobiele telefoons etc.;

 • 21.

  Metalen: Niet verontreinigde metalen zoals ijzer, koper, lood, aluminium, etc.;

 • 22.

  Klein Chemisch Afval (KCA): Gevaarlijke afvalstoffen uit particuliere huishoudens zoals batterijen en accu’s -benzine en (motor-)olie – bestrijdingsmiddelen -verf en verfprodukten - spaar-, tl- en LED-lampen –injectienaalden –vloeibare gootsteenontstopper – medicijnen - ammonia en spiritus;

  Niet tot het KCA behoren: cosmetica –hallogeenlampen - lege spuitbussen -lege verfblikken en uitgehard kwasten - cd’s, diskettes, videobanden en cassettebandjes.

 • 23.

  Injectienaalden;

 • 24.

  Afgewerkte motorolie;

 • 25.

  Asbest en asbesthoudend afval: Huishoudelijke afvalstoffen zoals bedoeld in de omschrijving in artikel 1, sub a van het Asbest verwijderingsbesluit;

 • 26.

  Autobanden: Afgedankte autobanden ontdaan van de velg;

 • 27.

  Matrassen;

 • 28.

  Vloerbedekking;

 • 29.

  Geëxpandeerd polystyreenschuim: Piepschuimplaten en piepschuim verpakkingsmateriaal;

 • 30.

  Frituurvet en –olie: Niet verontreinigd, afgedankt frituurvet c.q. frituurolie;

 • 31.

  Gasflessen en drukhouders: brandblussers en overige drukhouders.

  

Artikel 3 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 

Voor de inzameling van de diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden de volgende inzamelvoorzieningen aangewezen:

 

Laagbouw

In de laagbouw worden voor de gebruiker van een perceel de groene (140 liter) en grijze minicontainer (240 liter) aangewezen als inzamelmiddel voor respectievelijk GFT en huishoudelijk restafval. De gebruiker van een perceel beschikt over minimaal één groene minicontainer in combinatie met minimaal één grijze minicontainer.

De ter beschikking gestelde minicontainers worden in bruikleen gegeven. Registratie vindt plaats op adres ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod. Bedoelde inzamelmiddelen zijn derhalve adresgebonden en dienen bij verhuizing op het adres te worden achtergelaten.

 

Hoogbouw

De huishoudens deel uitmakend van een woningencomplex die niet de beschikking hebben over adresgebonden minicontainers dienen het GFT en het huishoudelijke restafval samen aan te bieden in de ten behoeve van dit woningencomplex beschikbare ondergrondse verzamelcontainers. Voor toegang tot deze ondergrondse verzamelcontainers krijgen de gebruikers de beschikking over een woninggebonden afvalpas. Deze pas dient bij verhuizing te worden achtergelaten in de woning. Indien de pas niet wordt achtergelaten worden de eventueel na de verhuizing gemaakte stortkosten bij de eerdere/voormalige houder in rekening gebracht.

 

De bewoners van de gestapelde bouw krijgen, voor zover er geen ondergrondse verzamelcontainers voorhanden zijn, de beschikking over groene (25 liter) en grijze afvalemmers (40 liter) voor het aanbieden van respectievelijk GFT en huishoudelijk restafval. De adresgebonden afvalemmers worden in bruikleen gegeven en zijn op adres geregistreerd ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod.

 

Bijzonderheden laagbouw en hoogbouw

Men kan een verzoek indienen om de beschikking te krijgen over extra inzamelmiddelen. Hiervoor wordt een additioneel vastrecht geheven.

 

Indien meer afval wordt aangeboden vanuit een aantoonbare medische noodzaak, kan een schriftelijk gemotiveerd verzoek ingediend worden bij Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) te Roermond, voor een korting op de heffing.

 

Uitzonderingen

In uitzonderlijke situaties kan indien dit voor een goede inzameling van de afvalstoffen gewenst is, maatwerk worden geboden waarbij wordt afgeweken van de bovenstaande systematiek.

 

PMD-zakken

Plastic verpakkingen, Metaal (blik) en Drankkartons (PMD) mogen gezamenlijk worden aangeboden in de daartoe beschikbaar gestelde ‘Plastic Heroes zak’. Plastic Heroes-zakken zijn gratis verkrijgbaar bij de milieuparken en een aantal supermarkten.

 

Wijkbrengvoorzieningen

Op wijkniveau zijn brengvoorzieningen ingericht met verzamelcontainers voor glas en textiel en schoeisel. Per verzamelcontainer is weergegeven welke gescheiden afvalstroom in de betreffende container gedeponeerd mag worden.

 

Artikel 4 Frequentie van inzamelen

 

Frequentie van inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen bij of nabij elk perceel.

 

GFT, huishoudelijk restafval, PMD, textiel en papier zijn de afvalfracties die afzonderlijk bij of nabij de diverse percelen regulier worden opgehaald. De frequentie waarmee wordt ingezameld, wordt hieronder per component weergegeven. Alle afvalfracties kunnen op één van de in artikel 6.2. genoemde milieuparken gedurende de openingstijden, al dan niet tegen betaling, worden aangeboden. Een actueel overzicht van de acceptatievoorwaarden is te raadplegen via de website van RWM (RWM.nl).

 

GFT en huishoudelijk restafval

Bij huishoudens die de beschikking hebben over een minicontainer of afvalemmer worden beide afvalfracties door middel van een alternerend systeem ingezameld waarbij de ene week GFT wordt ingenomen en de andere week huishoudelijke restafval. De betreffende inzameldagen voor de diverse wijken staan vermeld in de jaarlijks geactualiseerde afvalwijzer.

 

Grof tuinafval

Grof tuinafval kan vier maal per jaar (2 x in voorjaar en 2 x in najaar) op de in de afvalwijzer aangegeven datums, gratis aan de inzameldienst worden aangeboden.

 

Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD)

PMD kan maandelijks in de daartoe beschikbaar gestelde kunststofzakken gratis aan de inzameldienst worden aangeboden op de in de afvalwijzer aangeven datum.

 

Papier en karton

Inzameling van oud papier en karton vindt maandelijks plaats op de dagen en tijdstippen zoals vermeld in de afvalwijzer.

 

Textiel en schoeisel

Enkele malen per jaar wordt de mogelijkheid geboden textiel en schoeisel aan huis aan te bieden.

 

§ 2 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

Artikel 5 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 

Ontheffing van de plicht GFT en huishoudelijk restafval gescheiden

aan te leveren.

 

Het in het eerste lid van artikel 8 van de Afvalstoffenverordening gestelde verbod om de categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden, geldt niet voor de huishoudens waarbij een ondergrondse afvalcontainer als inzamelmiddel is aangewezen. Deze huishoudens behoeven het GFT en het huishoudelijke restafval dus niet gescheiden aan te bieden. De plicht tot afzonderlijk aanbieden van de overige in artikel 7 van de Afvalstoffenverordening genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen, blijft bestaan.

 

Artikel 6 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 

6.1. Omtrent het gebruik van de van gemeentewege verstrekte

inzamelmiddelen is het volgende bepaald.

 

Minicontainers, afvalemmers en PMD zakken

Huishoudens die minicontainers of afvalemmers ter beschikking hebben dienen het GFT alsmede het huishoudelijke restafval aan te bieden in de groene respectievelijk grijze minicontainer of afvalemmer. De gebruiker van de adresgebonden van gemeentewege ter beschikking gestelde inzamelmiddelen is verantwoordelijk voor betreffende inzamelmiddelen.

 

Ondergrondse afvalcontainers

De huishoudens die gerechtigd zijn om gebruik te maken van de ondergrondse afvalcontainers ten behoeve van een groep aangewezen percelen, krijgen toegang tot betreffende containers middels een afvalpas. Deze pas is adresgebonden en dient bij verhuizing te worden achtergelaten in de woning. Als hoofdgebruiker van de afvalpas wordt aangemerkt de eigenaar/huurder van de desbetreffende woning. Deze is ook verantwoordelijk voor het gebruik van de pas. Gebruik van de pas bij het toegangssysteem tot de ondergrondse afvalcontainers wordt geregistreerd ten behoeve van de gedifferentieerde afrekening van het afvalaanbod. Het tarief wordt gebaseerd op de frequentie van het gebruik van de verzamelcontainers.

 

Verantwoordelijkheid t.a.v. de ter beschikking gestelde inzamelmiddelen

De door de gemeente ter beschikking gestelde inzamelmiddelen mogen alleen worden gebruikt voor het aanbieden van de daarvoor bestemde categorie afvalstoffen aan de inzamelaar. Het gebruik van deze inzamelmiddelen op een andere wijze is verboden. De gebruiker van de adresgebonden van gemeentewege ter beschikking gestelde inzamelmiddelen gaat als een goed huisvader om met betreffende inzamelmiddelen en brengt geen veranderingen of beschadigingen aan het inzamelmiddel of de aan hem/haar verstrekte afvalpas aan. De bijbehorende chips, mogen niet worden beschadigd of verwijderd. De gebruiker is verantwoordelijk voor zowel eventuele schade aan het inzamelmiddel als voor eventueel door of met het inzamelmiddel aangerichte schade aan derden. Schade aan het inzamelmiddel waarvoor de gebruiker zelf verantwoordelijk is, wordt op de gebruiker verhaald.

Bij vermissing dan wel beschadiging door derden dient terstond aangifte te worden gedaan bij de politie. Na overlegging van een kopie van de aangifte wordt van gemeentewege een vervangend inzamelmiddel ter beschikking gesteld.

 

6.2. Omtrent de plaats en wijze waarop de categorieën huishoudelijk afvalstoffen dienen te worden aangeboden is het volgende bepaald.

 

Minicontainers en afvalemmers

De minicontainers en afvalemmers dienen op het trottoir voor de woning ter inzameling te worden aangeboden. Het aanbieden van de minicontainers en afvalemmers dient op een zodanige wijze plaats te vinden dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen.

Bij het ontbreken van een trottoir dienen genoemde inzamelmiddelen direct naast de rijweg te worden geplaatst. De minicontainers en afvalemmers dienen met een gesloten deksel te worden aangeboden. Uit de minicontainers en de afvalemmers mogen geen zaken uitsteken die kunnen leiden tot verwondingen van de huisvuilbeladers dan wel voetgangers of overig verkeer.

Het afval in de minicontainers en afvalemmers mag niet op een zodanige wijze worden verdicht dat door verklemming (het klem zitten van het afval) het inzamelmiddel niet op de gebruikelijke wijze geledigd kan worden. Het risico bij eventuele verdichting is voor de gebruiker van desbetreffend inzamelmiddel.

 

Ondergrondse afvalcontainers

Huishoudens die deel uitmaken van een woningencomplex en die niet de beschikking hebben over een adresgebonden minicontainer of afvalemmer, dienen het huishoudelijk restafval gezamenlijk aan te bieden in de ten behoeve van dit woningencomplex beschikbare ondergrondse afvalcontainer.

Bij het gebruik van de ondergrondse afvalcontainers dient te worden voorkomen dat het afval klem komt te zitten in de klep van de installatie. Dit kan gebeuren wanneer een te grote hoeveelheid afval met veel kracht in de klep wordt geperst om deze zodoende toch te kunnen sluiten. Meestal betreft het afvalzakken die veel te vol zijn. Het afval moet zonder grote krachtinspanningen in de klep kunnen worden geplaatst. Wanneer afval te vast in de klep wordt geperst leidt dit tot storing van de installatie. Er is dan sprake van oneigenlijk gebruik en in feite van moedwillige beschadiging van de installatie. Het is zodoende verboden afval in de klep te persen. De hoofdgebruiker (eigenaar/huurder van de betreffende (etage-)woning) wordt verantwoordelijk geacht voor een juist gebruik van de installatie met zijn/haar afvalpas.

Bij storing van de installatie dient men direct hiervan melding te maken bij de gemeente.

Het meegebrachte afval neemt men in dat geval ofwel mee terug naar huis ofwel men maakt gebruik van een andere zich in de buurt bevindende afvalcontainer (aangegeven op de afvalwijzer). Staat er op de afvalwijzer geen alternatieve stortlocatie vermeld, dan dient het afval mee terug naar huis te worden genomen en meldt men de storing bij 14-046. Het is in ieder geval verboden om de afvalstoffen op of nabij de inzamelvoorziening achter te laten. Dit is overigens in geen enkel geval toegestaan. Het is verboden om veranderingen of beschadigingen aan te brengen aan de verzamelcontainers c.q. registratieapparatuur.

  

Papier en karton

Huishoudens kunnen papier en karton zonder inzamelmiddel voor hun woning op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, of bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de openbare weg, ter inzameling aanbieden. Het papier of karton wordt zodanig geplaatst dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. Er mogen geen zaken uitsteken die kunnen leiden tot verwondingen van de beladers dan wel voetgangers of overig verkeer.

Papier of karton wordt met een touw of ander bindsel bijeengebonden dan wel in een doos of papieren zak aangeboden. Het aanbieden in ander verpakkingsmateriaal zoals b.v. plastic, is niet toegestaan. Ook is het gebruik van metalen draad om bundels papier bij elkaar te houden verboden. Het gewicht per bundel/doos papier/karton bedraagt maximaal 12 kg.

 

Glas

Verpakkingsglas kan worden gedeponeerd in de op diverse locaties binnen de gemeente geplaatste glasbakken. Het glas, dient men op kleur te scheiden zoals op de glasbakken staat aangegeven. In de glasbakken mag geen vlakglas zoals ruiten, spiegels en autoruiten worden gedeponeerd. Deze glasfracties kunnen op de milieuparken worden aangeleverd.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de glasinzamelvoorziening achter te laten. Indien de glasbak bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte glasafval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande glasbak. In geen geval mag het meegebrachte glas naast of nabij de glascontainer worden gedeponeerd.

Het college kan met het oog op bijzondere omstandigheden waaronder in elk geval begrepen een verhoogd aanbod tijdens de jaarwisseling, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekend gemaakte dagen ontzeggen.

 

Textiel en schoeisel

Textiel en schoeisel kunnen worden gedeponeerd in de op diverse locaties binnen de gemeente geplaatste textielcontainers. Voorts worden textiel en schoeisel een aantal malen per jaar door charitatieve instellingen huis-aan-huis ingezameld.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de textielinzamelvoorziening achter te laten. Indien de container bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte afval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande textielcontainer. In geen geval mag het meegebrachte afval naast of nabij de textielcontainer worden gedeponeerd.

Bij de inzameling aan huis dient textiel en schoeisel in speciale daartoe ter beschikking gestelde zakken op de inzameldag voor de woning op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, of, bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de weg te worden aangeboden. Het textiel dient op een zodanige manier te worden aangeboden dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. Er mogen geen zaken uitsteken die kunnen leiden tot verwonindingen van de beladers dan wel voetgangers of overig verkeer.

Het college kan met het oog op bijzondere omstandigheden waaronder in elk geval begrepen een verhoogd aanbod tijdens de jaarwisseling, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening op vooraf bekend gemaakte dagen ontzeggen.

 

Plastic, Metaal en Drankkartons

De huishoudens die deel uitmaken van een woningencomplex waarbij een container voor plastic, metaal en drankkartons (PMD) is geplaatst, dienen het PMD aan te bieden in deze beschikbare container. Bij de woningencomplexen die niet de beschikking hebben over een aparte PMD-container, dient het PMD te worden aangeboden op een nader aangewezen locatie op de in de afvalwijzer aangegeven dagen en tijdstippen.

Het is verboden afvalstoffen op of nabij de PMD-containers achter te laten. Indien de container bij aankomst vol blijkt te zijn, dan neemt men het meegebrachte afval ofwel mee terug naar huis ofwel men brengt het naar een andere in de buurt staande PMD-container. In geen geval mag het meegebrachte afval naast of nabij de PMD-container worden gedeponeerd.

Het college kan met het oog op bijzondere omstandigheden, in het belang van het voorkomen van vandalisme of overlast, de toegang tot de inzamelvoorziening ontzeggen op vooraf bekend gemaakte dagen.

De overige huishoudens dienen PMD in speciaal daartoe ter beschikking gestelde zakken op de vastgestelde inzameldag voor de eigen woning op het trottoir, zo dicht mogelijk bij de openbare weg, of, bij het ontbreken van een trottoir, aan de kant van de openbare weg, ter inzameling aan te bieden. De zakken dienen op een zodanige wijze te worden aangeboden dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. De zakken dienen dichtgebonden te worden aangeboden. De zakken dienen zodanig geplaatst te worden dat voetgangers en overig verkeer niet worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. Er mogen geen zaken uitsteken die kunnen leiden tot verwondingen van de beladers dan wel voetgangers of overig verkeer.

 

Grof tuinafval

Vier maal per jaar (2x voorjaar en 2x najaar) kan men gratis grof tuinafval aanbieden. Voor de data wordt verwezen naar de jaarlijks huis-aan-huis verspreide afvalwijzer.

De afmeting van aangeboden tuinafval bedraagt per bundel maximaal 1,5 m X 0,5 m X 0,5 m. Het gewicht bedraagt per bundel maximaal 25 kg.

Grof tuinafval kan zonder inzamelmiddel worden aangeboden op de milieuparken.

 

Huisraad

Huisraad kan zonder inzamelmiddel worden aangeboden. Huisraad zoals bankstellen, kasten, tafels, stoelen, etc. die nog compleet, heel en schoon is, kan op afspraak gratis worden opgehaald. Huisraad die niet meer compleet, heel of schoon is, kan op afspraak tegen betaling op locatie (buiten, voor het de woning op het trottoir/aan de openbare weg) worden opgehaald. De inzameldienst stelt in overleg met de aanbieder het tijdstip vast waarop het bedoelde afval kan worden overgedragen. De huisraad dient goed bereikbaar te zijn voor de ophaalwagen c.q. kraanwagen. Bovendien dient te worden voorkomen dat voetgangers en overig verkeer worden gehinderd of in de doorgang worden belemmerd en dat er gevaar of schade wordt veroorzaakt.

 

Milieuparken

Op de volgende 5 milieuparken kunnen de in artikel 2 genoemde afvalfracties – met uitzondering van bitumenhoudend afval, autobanden meer dan 4 en gasflessen en drukhouders (deze categorie wordt enkel op het Milieupark Sittard geaccepteerd) - al dan niet tegen betaling, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs worden aangeboden:

 

Milieupark Geleen, Nijverheidsweg 10, Geleen (Businesspark Geleen)

Milieupark Sittard, Milieuparkweg 11, Sittard (Industriepark Noord)

Milieupark Born, Florianstraat 5, Born

Milieupark Schinnen, Breinderveldweg 16, Schinnen (Bedrijventerrein De Breinder)

Milieupark Stein, Stadhouderlaan 245, Stein

 

Brengvoorzieningen

Bij de brengvoorziening (minipark) De Haamen, De Haamen 3, Beek,

kan uitsluitend grasmaaisel, taxussnoeisel en PMD worden aangeboden.

 

Een actueel overzicht van de acceptatievoorwaarden en openingstijden van de milieuparken en de brengvoorziening de Haamen is te raadplegen via de website van RWM (www.RWM.nl)

 

Gewicht

Minicontainers mogen niet zwaarder worden aangeboden dan 75 kg.

De afvalemmers mogen niet zwaarder worden aangeleverd dan 10 kg.

Afvalzakken en PMD-zakken mogen niet zwaarder zijn dan 10 kg.

 

Verkeerd aanbieden

Indien de huishoudelijke afvalstoffen c.q. de inzamelmiddelen niet op de voorgeschreven wijze worden aangeboden, is de inzamelaar gerechtigd het inzamelmiddel niet te ledigen, dan wel het aangeboden afval te weigeren.

 

Eigendomsoverdracht

Het afval dat op trottoirs of verzamelpunten wordt aangeboden, gaat over in eigendom van de gemeente zodra de inzamelaar dit meeneemt. Tot het moment dat het afval wordt meegenomen, evenals in de situatie waarin dit niet wordt meegenomen, blijft het afval eigendom van de aanbieder en is deze hiervoor verantwoordelijk.

Bij (ondergrondse) wijkvoorzieningen gaat het afval over in gemeentelijk eigendom zodra dit in het inzamelmiddel is gedeponeerd.

 

Artikel 7 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 

De diverse categorieën huishoudelijke afvalstoffen kunnen op de volgende dagen en tijden ter inzameling worden aangeboden

 

GFT en huishoudelijk restafval.

De individuele inzamelmiddelen zoals minicontainers en afvalemmers mogen worden aangeboden vanaf 19.00 uur op de dag onmiddellijk voorafgaande aan de inzameldag, zoals aangeduid in de jaarlijks huis-aan-huis verspreide afvalwijzer, doch dienen uiterlijk om 07.00 uur aan de inzameldienst op de inzameldag te zijn aangeboden.

De gebruiker van betreffend inzamelmiddelen verwijdert deze na lediging zo spoedig mogelijk van de openbare weg doch uiterlijk om 19.00 uur op de vastgestelde inzameldag.

Het college kan in verband met feestdagen en bijzondere evenementen een andere inzameldag vaststellen. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt.

Het is in verband met geluidsoverlast bij woningcomplexen/ hoogbouw niet toegestaan om tussen 22.00 uur en 07.00 uur afvalstoffen in de ondergrondse afvalcontainers te deponeren.

 

Papier en karton

Deze afvalfractie wordt maandelijks ingezameld op de dagen en tijdstippen zoals vermeld in de jaarlijks geactualiseerde afvalwijzer. Het afval mag alleen op de dag van inzameling worden aangeboden en dient uiterlijk om 07.00 uur worden aangeboden.

 

PMD

De PMD-zakken mogen worden aangeboden vanaf 22.00 uur op de dag onmiddellijk voorafgaande aan de inzameldag, zoals aangeduid in de jaarlijks huis-aan-huis verspreide afvalwijzer, doch dienen uiterlijk om 07.00 uur aan de inzameldienst op de inzameldag te zijn aangeboden. Het college kan in verband met feestdagen en bijzondere evenementen een andere inzameldag vaststellen. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt.

 

Textiel en schoeisel

Deze afvalfractie wordt een aantal malen per jaar huis-aan-huis opgehaald. De data worden enkele dagen van te voren bekend gemaakt door de betreffende inzamelaar. Het afval mag alleen op de dag van inzameling vanaf 07.00 uur worden aangeboden.

 

Grof tuinafval

Vier maal per jaar kan grof tuinafval op de in de afvalwijzer aangegeven data en inzamelroute gratis worden aangeboden.

 

Wijkvoorzieningen

Het is in verband met geluidsoverlast niet toegestaan om tussen 22.00 uur en 07.00 uur afvalstoffen in de glascontainers en textielcontainers te deponeren.

  

§ 3 Slotbepalingen

 

Artikel 8  Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude uitvoeringsregeling

 

8.1. Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

 

Artikel 9  Citeerbepaling

 

Dit besluit wordt aangehaald als: “Uitvoeringsregeling Afvalstoffenverordening Beek 2016”.

 

Aldus vastgesteld door Burgemeester en wethouders van de gemeente Beek.

 

In de vergadering van  18 juli 2016

  

De Secretaris,

M.V.J. de Louw

 

De Burgemeester,

Christine Van Basten-Boddin