Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

DestructieverordeningBeemster (versie geldend sedert 22 oktober 2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordeningBeemster (versie geldend sedert 22 oktober 2011)
CiteertitelDestructieverordening Beemster
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit Verzamelplaats destructiemateriaal

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-10-201101-01-2013nieuwe regeling

27-09-2011

Binnendijks d.d. 15/16 oktober 2011

Voorstel B&W d.d. 13 september 2011, nr. 6

Tekst van de regeling

Intitulé

DestructieverordeningBeemster (versie geldend sedert 22 oktober 2011)

De raad van de gemeente Beemster

gezien het voorstel van Burgemeester en wethouders van Beemster van 13 september 2011, nr. 6;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en het bepaalde in artikel 81h, eerste lid van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

besluit:

vast te stellen de navolgende Destructieverordening Beemster.

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Gezondsheids- en welzijnswet voor dieren;

 • b.

  houder: degene die als houder of eigenaar van dode gezelschapsdieren ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

 • c.

  destructiemateriaal: krachtens artikel 81h, eerste lid onder a van de wet aangewezen dode gezelschapsdieren;

 • d.

  gezelschapsdieren: dieren die de mens in of rond het huis houdt en verzorgt om zichzelf te plezieren. Tot deze categorie behoren onder meer honden, katten, knaagdieren, kooi- en volièredieren, duiven en vissen.

  Konijnen, kippen, kalkoenen, kwartels, parelhoenders, eenden ganzen en fazanten behoren tot de categorie gezelschapsdieren indien er geen commerciële opbrengst aan verbonden is zoals de productie van vlees, wol, pels, eieren, pluimen of huiden. Landbouwdieren zoals runderen, schapen, paarden (dwerg)geiten, varkens, hangbuikzwijnen en herten worden niet gerekend tot de categorie gezelschapsdieren.

 

Artikel 2 verzamelplaatsen

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan.

Artikel 3 aangifte destructiemateriaal

De houder is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar een naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven of af te staan.

Artikel 4 bewaren destructiemateriaal

Tot het tijdstip van afgifte is de houder gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5 toepassing wet

Ingeval artikel 81h, vijfde lid van de wet door de Minister van toepassing wordt verklaard, is hierop eveneens het bepaalde in de artikelen 2 tot en met 4 van deze verordening van toepassing.

Artikel 6 inwerkingtreding

Deze verordening treedt acht dagen na publicatie in werking.

Artikel 7 citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Destructieverordening Beemster.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 27 september 2011

H.N.G. Brinkman, voorzitter

C.J. Jonges, griffier