Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats
CiteertitelRegels grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaats(en) gemeente Beemster 2011

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-11-2011nieuwe regeling

25-10-2011

Binnendijks d.d. 12 november 2011, nr. 45/46

Burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011, nr. 392

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats (versie geldend sedert 21 november 2011)

Het college van  Beemster,

gelet op artikel 17, derde lid van de verordening “Beheer en het gebruik van de gemeentelijke begraafplaats(en) voor de gemeente Beemster 2011;

besluiten:

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • 1.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • 2.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • 3.

  grafbeplanting: winterharde beplanting.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 5. Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 6. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op ....

 • 2.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 4 oktober 2011

H.N.G. Brinkman, burgemeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris

Nota-toelichting  

Artikel 1.

Het vereiste van een vergunning geldt ook voor de winterharde beplantingen op een graf. Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende of belanghebbende en de beheerder van de begraafplaats over de keuze van winterharde beplanting is daarom gewenst.

 

Artikel 2.

Op de werktekeningen zullen ook gegevens moeten worden vermeld als de naam van de rechthebbende op het graf en de plaats van het graf (vak en nummer). Het materiaal en de grootte van de letters en figuren verdient aandacht, aangezien de bevestiging soms kan loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarom kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn.

 

Artikel 3.

De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking aan de aanvrager.

 

Artikel 4.

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 5.

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 6.

Dit artikel spreekt voor zich.