Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Verordening regelende de instelling van een gemeentelijke erepenning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de instelling van een gemeentelijke erepenning
CiteertitelVerordening regelende de instelling van een gemeentelijke erepenning
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-12-1997nieuwe regeling

11-12-1997

Onbekend

Burgemeester en wethouders, 11 november 1997, nr. 88

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de instelling van een gemeentelijke erepenning(versie geldend sedert 12 december 1997)

De raad van de gemeente Beemster;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Beemster van 11 november 1997, nr. 88;

gelet op de beplaingen van de Gemeentewet;

besluit:

I. vast te stellen de volgende Verordening, regelende de instelling van een gemeentelijke erepenning

Artikel 1  

 • 1.

  Er wordt ingesteld een erepenning van de gemeente.

 • 2.

  Deze wordt geslagen in zilver, heeft een ronde vorm met een middellijn van 40 mm, draagt aan de voorzijde het gemeentewapen van Beemster met daaromheen de woorden "Erepenning van de gemeente Beemster" en aan de achterzijde de naam van de verwerver en een toepasselijke inscriptie.

Artikel 2  

 • 1.

  Voor de toekenning van een erepenning komen slechts in aanmerking personen, die zich op uitzonderlijke wijze voor de gemeente en/of de gemeenschap van Beemster verdienstelijk hebben gemaakt.

 • 2.

  De toekenning van een erepenning geschiedt door burgemeester en wethouders.

Artikel 3  

 • 1.

  Van elke toekenning houden burgemeester en wethouders aantekening in een register, genaamd "Ereboek van de gemeente Beemster".

 • 2.

  In het register worden vermeld: naam, voornamen, adres en functie(s) van de verwerver, de datum van verlening van de erepenning en de bijzonderheden, die tot de toekenning hebben geleid.

Artikel 4  

De bezitters van de erepenning kunnen bij naar het oordeel van burgemeester en wethouders passende gemeentelijke gebeurtenissen en gelegenheden worden uitgenodigd.

Artikel 5  

De vóór de instelling van deze erepenning verleende erepenningen worden geacht te zijn verleend volgende de bepalingen van deze verordening.

 

II.tot intrekking van de "Verordening, regelende de instelling van een erepenning en een gemeentemedaille", vastgesteld bij besluit van 17 april 1956 en nadien gewijzigd bij besluit van 25 augustus 1977.

 

Aldus vastegsteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Beemster van 11 december 1997.

De raad voornoemd,

wnd. voorzitter

secretaris