Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Beemster

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beemster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Beemster
Officiële naam regelingVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beemster
CiteertitelVerordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beemster
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-2007art. 2, 3, 4

10-05-2007

onbekend

B&W 3 april 2007, nr. 2007-16
07-03-200411-05-2007Onbekend

30-10-2003

Binnendijks, 20-12-2008

raadspresidium 1 oktober 2003, nr. 39

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beemster(versie geldend sedert 7 maart 2004)

De raad van de gemeente Beemster;

gelezen het voorstel van het raadspresidium van 1 oktober 2003, nr. 39;

gelet op artikel 213a van de Gemeentewet,

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgendeVerordening voor periodiek onderzoek door het college naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het college gevoerde bestuur, van de gemeente Beemster.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

 • b.

  Doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2 Onderzoeksfrequentie

 • 1.Het college onderzoekt jaarlijks de doelmatigheid van minimaal 1 onderdeel van een sector binnen de gemeentelijke organisatie.

 • 2. Het college toetst jaarlijks de doeltreffendheid van minimaal 2 (delen van) programma’s en paragrafen.

Artikel 3 Onderzoeksplan

 • 1.voor het eerst uiterlijk 1 april 2005, eenonderzoeksplan naar de raad van de in het er op volgende jaar te verrichten interne onderzoeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid.Het college zendt ieder jaar uiterlijk vóór 1 april,

 • 2. In het onderzoeksplan wordt per intern onderzoek globaal aangegeven:

  • a.

   het object van onderzoek

  • b.

   de reikwijdte van het onderzoek

  • c.

   de onderzoeksmethode

  • d.

   doorlooptijd van het onderzoek

  • e.

   de wijze van uitvoering

Artikel 4 Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid.

Artikel 5 Rapportage en gevolgtrekking

 • 1. De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een weergave van de onderzoeksresultaten en indien nodig aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2. Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. De rapportage en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 7 maart 2004

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Beemster”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 30 oktober 2003

H.N.G. Brinkman, voorzitter

L. Blaauw, griffier