Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Beemster

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Beemster
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen 2002
CiteertitelVerordening liggeld woonschepen 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Wijzigingen in verordening opgenomen. Laatste wijziging van 17 december 2009, artikel 4 wijziging tarief.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201201-01-2013art. 4

13-12-2011

Beemster en Schermer op Zondag van 23december 2010

Burgemeester en wethouders 23 november 2011
27-12-2001Nieuwe regeling

13-12-2001

Binnendijks, 15-12-2001

Burgemeester en wethouders 21 november 2001, nr. 74

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen 2002 (versie geldend sedert 01-01-2011)

De raad van de gemeente Beemster;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 november 2001, nr. 74;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen 2002.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om door een woonschip met bijbehorende voorzieningen te worden ingenomen;

 • b.

  woonschip: een schip, bedoeld in artikel 1 van de Wet op Woonwagens en Woonschepen;

 • c.

  overeenkomst: de overeenkomst, gesloten tussen de gemeente en de bewoners van woonschepen op basis van de "Overeenkomst inzake ligplaats voor woonschepen aan de Oostdijk te Zuidoostbeemster tussen het Waterschap "De Beemster" en de gemeente Beemster" d.d. 10 juni 1980.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'liggeld' wordt een recht geheven voor het hebben van een ligplaats voor een woonschip, daaronder begrepen de diensten die met de ligplaats verband houden.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de ligplaats heeft. Als degene die de ligplaats heeft wordt aangemerkt de hoofdbewoner van het woonschip. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Artikel 4 Belastingtarief

Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt € 81,50 per belastingjaar.

Artikel 5 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel de vrijstelling genoemd in artikel 4 vervalt, is het recht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat belastingjaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel de vrijstelling genoemd in artikel 4 van toepassing wordt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingjaar verschuldigde recht als er in dat belastingjaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens twee maanden later.

 • 2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan €45,--, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in acht gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

Artikel 9 Kwijtschelding

(Vervallen)

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van liggeld.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De 'Verordening liggeld woonschepen 1997' van 12 december 1996, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 14 december 2000, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening liggeld woonschepen 2002'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergaderingvan de raad van de gemeente Beemstervan 13 december 2001.

E. Postma, voorzitter

J.J. Dijkman, secretaris (loco).