Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Damoclesbeleid gemeente Beemster(versie geldend sedert 20 juli 2011)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDamoclesbeleid gemeente Beemster(versie geldend sedert 20 juli 2011)
CiteertitelDamoclesbeleid Beemster
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Opiumwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-07-201101-01-2021nieuwe regeling

18-07-2011

Onbekend

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Damoclesbeleid gemeente Beemster(versie geldend sedert 20 juli 2011)

De burgemeester van Beemster,

 

Gelet op artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, op grond waarvan de burgemeester bevoegd is tot oplegging van een last onder bestuursdwang in de gevallen zoals genoemd in voornoemd artikel;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om beleidsregels vast te stellen met betrekking tot de in deze wet- en regelgeving aan de burgemeester toegekende bevoegdheden in het kader van de handhaving van de openbare orde en de Opiumwet ten aanzien van drugspanden.

 

In overleg met de driehoek op 15 juli 2011,

 

Besluit

 

Vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet

Artikel 1 Definities

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • 1.

  harddrugs: middelen vermeld op lijst I en lijst II behorend bij de Opiumwet, met uitzondering van softdrugs;

 • 2.

  softdrugs: hasjies en hennep (ook stekjes) zoals omschreven in lijst II behorend bij de Opiumwet, ook wel aangeduid als hasj, marihuana, weed, wiet of stuff;

 • 3.

  handel in drugs: het verkopen, afleveren of verstrekken van harddrugs of softdrugs, dan wel het daartoe aanwezig zijn daarvan: onder verkoop wordt tevens verstaan het sluiten van een mondelinge overeenkomst tot koop en verkoop van drugs, waarbij de aflevering van drugs elders plaatsvindt;

 • 4.

  lokaal: openbare gelegenheid of een niet openbare gelegenheid;

 • 5.

  openbare gelegenheid: een besloten ruimte, met inbegrip van een daarbij behorend erf, die – al dan niet met enige beperking- voor het publiek toegankelijk is;

 • 6.

  niet openbare gelegenheid: een besloten ruimte, met inbegrip van een daarbij behorend erf, die niet voor het publiek toegankelijk is, niet zijnde een woning;

 • 7.

  woning: een woning is een pand dat in hoofdzaak dient tot woning dan wel dienstbaar is aan het wonen. Zowel een koopwoning als huurwoning valt onder de definitie;

 • 8.

  sluiting: een sluiting met toepassing van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet;

Artikel 2 Uitgangspunten

 • 1.

  Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van drugs is een strafbaar feit op grond van de Opiumwet.

 • 2.

  Indien in een lokaal verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van drugs plaatsvindt, dan maakt de burgemeester in beginsel gebruik van de bevoegdheid.

 • 3.

  Indien in een woning of daarbij behorend erf verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van drugs plaatsvindt, dan maakt de burgemeester in beginsel gebruik van de bevoegdheid.

Artikel 3 Drugshandel in openbare gelegenheden

 • 1.

  De burgemeester zal in beginsel op de hierna vermelde wijze gebruik maken van de bevoegdheid, bij verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid daartoe van drugs in een openbare gelegenheid:

  • a.

   Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van harddrugs: sluiting van de openbare gelegenheid voor zes maanden;

  • b.

   Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van softdrugs: sluiting van de openbare gelegenheid voor drie maanden;

 • 2.

  Indien niet meer dan twee jaar is verlopen tussen de dag waarop de burgemeester heeft besloten tot sluiting van de openbare gelegenheid en de dag waarop het feit plaatsvindt dat leidt tot een besluit tot sluiting van een openbare gelegenheid op dezelfde locatie, dan heeft dat tot gevolg dat de toepasselijke sluitingsperiode wordt verdubbeld.

 • 3.

  Wanneer er meer dan twee jaar is verlopen tussen de dag waarop de burgemeester tot sluiting heeft besloten van de openbare gelegenheid en de dag waarop het feit plaatsvindt dat leidt tot een nieuw besluit tot sluiting van een openbare gelegenheid op dezelfde locatie, dan zal artikel 3, eerste lid sub a van toepassing zijn bij de handel in harddrugs en artikel 3, eerste lid sub b bij de handel in softdrugs.

 • 4.

  Sluiting op basis van artikel 3, eerste lid sub a en b van de betreffende openbare gelegenheid leidt tot intrekking van de vergunning op grond van artikel 5, eerste lid van het Besluit eisen zedelijk gedrag Drank- en Horecawet 1999. Leidinggevenden (ondernemers, bedrijfsleider, beheerders) van de betreffende openbare gelegenheid zijn dan gedurende de eerstvolgende vijf jaar niet meer gerechtigd op te treden als leidinggevende in de openbare gelegenheid waarvoor de vergunning is ingetrokken.

Artikel 4 Drugshandel in niet-openbare gelegenheden

 • 1.

  De burgemeester zal in beginsel op de hierna vermelde wijze gebruik maken van de bevoegdheid, bij verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van  drugs in een niet openbare gelegenheid:

  • a.

   Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid daartoe van harddrugs: sluiting van de niet openbare gelegenheid voor zes maanden.

  • b.

   Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van softdrugs: sluiting van de niet openbare gelegenheid voor drie maanden.

 • 2.

  Indien niet meer dan twee jaar is verlopen tussen de dag waarop de burgemeester heeft besloten tot sluiting van de niet openbare gelegenheid en de dag waarop het feit plaatsvindt dat leidt tot een besluit tot sluiting van een niet openbare gelegenheid op dezelfde locatie, dan heeft dat tot gevolg dat de toepasselijke sluitingsperiode wordt verdubbeld.

 • 3.

  Wanneer er meer dan twee jaar is verlopen tussen de dag waarop de burgemeester tot sluiting heeft besloten van de niet openbare gelegenheid en de dag waarop het feit plaatsvindt dat leidt tot een nieuw besluit tot sluiting van een niet openbare gelegenheid op dezelfde locatie, dan zal artikel 4, eerste lid sub a van toepassing zijn bij de handel in en aanwezigheid van harddrugs en artikel 4, eerste lid sub b bij de handel in en aanwezigheid van softdrugs.

Artikel 5 Drugshandel in woningen

 • 1.

  De burgemeester zal in beginsel op de hierna vermelde wijze gebruik maken van de bevoegdheid, bij verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van drugs in een woning:

  • a.

   Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van harddrugs: sluiting van de woning voor zes maanden.

  • b.

   Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van softdrugs: sluiting van de woning voor drie maanden.

 • 2.

  Indien niet meer dan twee jaar is verlopen tussen de dag waarop de burgemeester heeft besloten tot sluiting van de woning en de dag waarop het feit plaatsvindt dat leidt tot een besluit tot sluiting van een woning op dezelfde locatie, dan heeft dat tot gevolg dat de toepasselijke sluitingsperiode wordt verdubbeld.

 • 3.

  Wanneer er meer dan twee jaar is verlopen tussen de dag waarop de burgemeester tot sluiting heeft besloten van woning en de dag waarop het feit plaatsvindt dat leidt tot een nieuw besluit tot sluiting van een woning op dezelfde locatie, dan zal artikel 5, eerste lid sub a van toepassing zijn bij verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid daartoe van harddrugs en artikel 5, eerste lid sub b bij verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid daartoe van softdrugs.

Artikel 6 Drugshandel in woningen zonder bewoning

 • 1.

  De burgemeester zal in beginsel op de hierna vermelde wijze gebruik maken van de bevoegdheid bij verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid daartoe van drugs in een woning zonder bewoning.:

  • a.

   Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van harddrugs: sluiting van de woning zonder bewoning voor zes maanden;

  • b.

   Verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van softdrugs: sluiting van de woning zonder bewoning voor drie maanden.

 • 2.

  Indien niet meer dan twee jaar is verlopen tussen de dag waarop de burgemeester heeft besloten tot sluiting van de woning en de dag waarop het feit plaatsvindt dat leidt tot een besluit tot sluiting van een woning op dezelfde locatie, dan heeft dat tot gevolg dat de toepasselijke sluitingsperiode wordt verdubbeld.

 • 3.

  Wanneer er meer dan twee jaar is verlopen tussen de dag waarop de burgemeester tot sluiting heeft besloten van de woning zonder bewoning en de dag waarop het feit plaatsvindt dat leidt tot een nieuw besluit tot sluiting van de woning zonder bewoning op dezelfde locatie, dan zal artikel 6 eerste lid sub a van toepassing zijn bij verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid daartoe van harddrugs en artikel 6 eerste lid sub b bij verkoop, aflevering, verstrekking of aanwezigheid van softdrugs.

Artikel 7 Hardheidsclausule

De burgemeester kan gemotiveerd afwijken van het vastgestelde beleid.

Artikel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als Damoclesbeleid gemeente Beemster.

 

Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld op 18 juli 2011 door de burgemeester van Beemster.

H.N.G. Brinkman