Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Beleidsregels schuldhulpverlening en budgetbeheer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels schuldhulpverlening en budgetbeheer
CiteertitelBeleidsregels schuldhulpverlening en budgetbeheer
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2017-38666 Beleidsplan schuldhulpverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2013nieuwe regeling

11-12-2012

Beemster en Schermer op Zondag, 30 december 2012

BW-12-01010

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels schuldhulpverlening en budgetbeheer (versie geldend sedert 1 januari 2013)

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Beemster;

gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke

schuldhulpverlening;

besluiten

vast te stellen de volgende Beleidsregels schuldhulpverlening en budgetbeheer

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders  

  • b.

   inwoner: de ingezetene, van 18 jaar en ouder, die op grond van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bij de gemeente Beemster staat ingeschreven of de ingezetene zonder adres waarvoor de gemeente Beemster krachtens artikel 40 van de Wet werk en bijstand aangewezen is voor de verlening van bijstand; 

  • c.

   gedragscode NVVK: de gedragscodes, zoals vastgesteld door de       Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK);  

  • d.

   budgetbeheer: de budgetbeheerder beheert het inkomen van verzoeker ten behoeve van de betaling vaste lasten en mogelijke incidentele uitgaven.

 • 2.

  Alle overige begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 2 Doelgroep schuldhulpverlening

Natuurlijke personen, inwoners van de gemeente Beemster, waarvan redelijkerwijs is te voorzien dat zij niet kunnen voortgaan met het betalen van de schulden of die verkeren in een toestand dat zij zijn opgehouden te betalen kunnen zich tot het college wenden voor schuldhulpverlening.

 

Artikel 3 Aanbod schuldhulpverlening

 • 1.

  Het college verleent schuldhulpverlening aan verzoeker indien het college dat noodzakelijk acht.

 • 2.

  Bij de uitvoering van de schuldhulpverlening werkt het college conform de gedragscode van de NVVK. 

 • 3.

  Het college heeft de mogelijkheid om op het gebied van schuldhulpverlening in ieder geval de volgende zaken aan te bieden:

  • -

   informatie en advies;

  • -

   doorverwijzing;

  • -

   toeleiding minnelijk traject;

  • -

   toeleiding wettelijk traject;

  • -

   budgetbeheer;

  • -

   nazorg.

 • 4.

  De vorm waarin het college schuldhulpverlening aanbiedt, is van meerdere factoren afhankelijk en kan per situatie verschillen. De factoren die een rol kunnen spelen zijn:

  • -

   zwaarte en/of omvang van de schulden;

  • -

   houding en gedrag van verzoeker (motivatie);

  • -

   eventueel eerder gebruik van schuldhulpverlening;

  • -

   minderjarige kinderen;

  • -

   ervaringen met schuldeisers en ketenpartners.

Artikel 4 Verplichtingen

 • 1.

  Verzoeker doet aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het schuldhulpverleningstraject, zowel bij de aanvraag als gedurende de looptijd van het traject.

 • 2.

  Verzoeker is verplicht om alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is gedurende de aanvraagperiode, na een informatie en adviesgesprek en tijdens het schuldhulpverleningstraject. De medewerking bestaat onder andere uit:

  • a.

   gemotiveerd zijn om de schulden op te lossen en nieuwe schulden in de toekomst te voorkomen;

  • b.

   het verstrekken van volledige en juiste informatie;

  • c.

   geen nieuwe schulden aangaan tijdens of na afloop van een traject;

  • d.

   meewerken aan een opgelegde verplichting tot budgetbeheer en/of begeleiding door een erkende hulpverleningsinstelling;

  • e.

   zich houden aan de bepalingen van de schuldhulpverleningsovereenkomst;

  • f.

   het aanspreken van alle voorliggende voorzieningen.

Artikel 5 Beëindiging/weigering van van schuldhulpverlening

De schuldhulpverlening van verzoeker kan in de volgende gevallen worden beëindigd, dan wel geweigerd:

 • 1.

  na het succesvol doorlopen van het minnelijke traject waarbij de verzoeker weer in staat is om de financiën zelfstandig te beheren;

 • 2.

  indien het minnelijke traject niet is geslaagd;

 • 3.

  indien het Wsnp traject van toepassing is;

 • 4.

  indien verzoeker zelf een oplossing heeft gevonden voor de financiële problemen;

 • 5.

  indien de bestaande hulpverlening geen oplossing kan bieden aan de vraag;

 • 6.

  Bij schulden die zijn ontstaan door het niet voldoen aan de wettelijke inlichtingenplicht;

 • 7.

  op schriftelijk verzoek van de verzoeker;

 • 8.

  bij overlijden;

 • 9.

  bij verhuizing uit de gemeente Beemster en/of uitschrijving uit de GBA of bij vertrek met onbekende bestemming;

 • 10.

  indien de voorwaarden en/of verplichtingen genoemd in artikel 4 niet zijn/worden nagekomen.

Artikel 6 Recidive - hernieuwde aanvraag

 • 1.

  Indien minder dan 2 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend, door verzoeker een traject schuldregeling succesvol is doorlopen(minnelijk en/of wettelijk), kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd voor een periode van maximaal 6 maanden, met uitzondering van het geven van informatie, advies en/of een doorverwijzing.

 • 2.

  Indien minder dan 1 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend:

  • -

   een traject schuldregeling tussentijds door toedoen van de verzoeker is beëindigd (minnelijk en/of wettelijk);

  • -

   ingevolge artikel 5 een traject schuldhulpverlening is geweigerd of beëindigd

  kan een aanvraag schuldhulpverlening worden geweigerd met uitzondering van het geven van informatie, advies en/of een doorverwijzing.

Artikel 7 Budgetbeheer

 • 1.

  Budgetbeheer wordt enkel aangeboden in combinatie met een problematische schuld, volgens de definitie van de NVVK.

 • 2.

  Aan het budgetbeheer worden extra voorwaarden gesteld, te weten:

  • a.

   verzoeker is in bezit van een betaalrekening, waarop het niet mogelijk is debet te staan;

  • b.

   budgetbeheer wordt afhankelijk van de situatie van verzoeker door het college aangeboden voor maximaal een jaar. In individuele gevallen kan deze periode met maximaal een jaar worden verlengd;

  • c.

   verzoeker blijft verantwoordelijk voor zijn financiën;

  • d.

   er komt elke maand voldoende inkomen binnen op de rekening van de verzoeker;

  • e.

   verzoeker moet tijdens het traject te werken aan een structurele oplossing voor het beheer van zijn financiën;

  • f.

   verzoeker moet zich houden aan de bepalingen van de budgetbeheer overeenkomst.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Ingeval onverkorte toepassing van deze beleidsregels zou leiden tot een klaarblijkelijke hardheid op grond van de specifieke individuele situatie, kunnen burgemeester en wethouders afwijken deze beleidsregels.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als Beleidsregels schuldhulpverlening en budgetbeheer.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2013.

[Klik hier om het document te downloaden] Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 november 2012

H.N.G. Brinkman, burgmeeester

E. Kroese-Vrolijks, secretaris