Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 (1e wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 (1e wijziging)
CiteertitelHandhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 (1e wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand
 2. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
 3. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2013nieuwe regeling

11-06-2013

Binnendijks d.d. 29/30 juni 2013, nr. 25/26

R-2013-0216

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 (1e wijziging) (versie geldend sedert 1 juli 2013)

De raad van de gemeente Beemster;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 mei 2013;

gelet op de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

overwegende, dat de gemeenteraad op grond van het bepaalde in artikel 8a WWB, artikel 35 IOAW en artikel 35 IOAZ verplicht is bij verordening regels te stellen voor de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van uitkeringen, alsmede van misbruik en oneigenlijk gebruik van deze wetten;

BESLUIT:

vast te stellen de hierna volgende "Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 (1e wijziging)"

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepaling

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder uitkering: algemene bijstand, bijzondere bijstand en langdurigheidstoeslag ingevolge de WWB, de IOAW en de IOAZ.

Hoofdstuk 2 Fraudepreventie en controle

Artikel 2 Voorlichting, communicatie en controle bij aanvraag

Het college voert een actief fraudepreventiebeleid en stelt een uitvoeringsplan en/of beleidsregels vast. Onderdeel daarvan is de wijze waarop het college belanghebbenden informeert over de rechten en plichten die aan het ontvangen van bijstand of een inkomensvoorziening zijn verbonden, en over de consequenties van misbruik en oneigenlijk gebruik. Daarnaast beschrijft het college ten minste de wijze van controle bij de aanvraag, de handelwijze bij inconsistenties in de aanvraag, alsmede het gebruik van risicoprofielen bij de beoordeling van de aanvraag. Het college stelt tevens beleidsregels vast voor het terugvorderen en het verhaal van bijstand en van de kosten van inkomensvoorzieningen.

Artikel 3 Controle

 • 1.

  Het college doet stelselmatig onderzoek naar de rechtmatigheid van de bijstand of de inkomensvoorziening en kan daarbij gebruikmaken van huisbezoeken, risicoprofielen en bestandsvergelijkingen alsmede samenloopsignalen die daaruit voortkomen. Het college onderzoekt daarnaast overige signalen en tips die relevant zijn voor het recht op bijstand of een inkomensvoorziening.

 • 2.

  Het college doet onderzoek naar de reden van de beëindiging van de bijstand of de inkomensvoorziening en neemt op basis daarvan besluiten met betrekking tot de rechtmatigheid van de verstrekte voorzieningen alsmede de wederzijds tussen het college en de belanghebbende resterende verplichtingen en de afhandeling daarvan.

Hoofdstuk 3 Gevolgen bij fraude

Artikel 4 Opleggen van een boete / aangifte bij het Openbaar Ministerie

 • 1.

  Indien belanghebbende onjuiste, onvolledige of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van invloed zijn of kunnen zijn op het recht op bijstand of een inkomensvoorziening legt het college aan belanghebbende een bestuurlijke boete op conform artikel 18 WWB en 20a IOAW respectievelijk IOAZ en vordert de eventueel ten onrechte ontvangen uitkering terug.

 • 2.

  Indien een gedraging van belanghebbende, als bedoeld in het vorige lid, leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid de ten onrechte ontvangen kosten van uitkering of participatie terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 5 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot het bepaalde in deze verordening.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: "Handhavingsverordening Werk en Inkomen 2013 (1e wijziging)".

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van publicatie.

 • 2.

  Op deze datum wordt de Handhavingsverordening Werk en inkomen 2013 ingetrokken.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 juni 2013

H.N.G. Brinkman, voorzitter

C.J. Jonges, griffer

Toelichting  

 

Algemeen.

 

Op 1 januari 2012 zijn de Wet investeren in jongeren (WIJ) en de Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) ingetrokken. Daarnaast is per 1 januari 2013 de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving (Wet aanscherping handhaving) in werking getreden. Deze wet voorziet in een strengere bestraffing van misbruik van verschillende sociale zekerheidswetten. Zo wordt schending van de inlichtingenplicht in het kader van de WWB beboet.

Zowel het vervallen van WIJ en WWIK als de komst van de Wet aanscherping handhaving maken het noodzakelijk dat de verordening handhaving wordt geactualiseerd.

 

Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

Met de inwerkingtreding van de "Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving" wordt in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) de bestuurlijke boete bij een schending van de inlichtingenplicht ingevoerd. De huidige bepalingen in de maatregelenverordeningen met betrekking tot schending van de inlichtingenplicht komen hiermee te vervallen.

 

Hoofdstuk 2 gaat over fraudepreventie en controle. Het bestrijden van fraude verlegt zich meer en meer naar het moment waarop de potentiële klant een beroep doet op bijstand. Een goede controle op de aanvraag voorkomt dat klanten ten onrechte in de bijstand komen. De controle wordt voorafgegaan door voorlichting en heldere communicatie over het fraudebeleid van de dienst.

Controle op de aanvraag kan onder andere vorm worden gegeven door huisbezoeken en het gebruik van het Structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI)-net, waarin actuele gegevens staan van potentiële klanten met betrekking tot inkomen uit loon of uitkering. Ook gaat het in dit hoofdstuk over de controle tijdens de bijstandsuitkering en na de beëindiging. In het uitvoeringsplan (dit kunnen ook beleidsregels zijn) van de afdeling zullen de termijnen waarbinnen deze onderzoeken moeten worden verricht en de voorwaarden waaronder, worden beschreven. Dit uitvoeringsplan beslaat meerdere jaren en wordt aangepast op het moment dat daar vanuit de uitvoering aanleiding toe is.

 

Hoofdstuk 3 regelt dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd indien sprake is van fraude.

Daarnaast wordt aangifte van fraude gedaan bij het Openbaar Ministerie. De voorwaarden voor aangifte zijn in overleg met het Openbaar Ministerie door de landelijke overheid vastgesteld.