Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’
CiteertitelBeeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeeldkwaliteitplan

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Woningwet, art. 12a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-01-2017Nieuw beeldkwaliteitplan

20-12-2016

Gemeenteblad 2017, 8137

1336061

Tekst van de regeling

Intitulé

Beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’

DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2016 nummers 1336031 en 1336041, met bijbehorende ‘inspraaknota Beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1’;

 

overwegende dat het beeldkwaliteitplan een uitwerking is van het welstandelijk toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen in De Keyser fase 1, en de ambitie weergeeft van de ruimtelijke kwaliteit van de (gebouwde) omgeving;

 

overwegende dat met betrekking tot het beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’ overeenkomstig het bepaalde in de 'lnspraakverordening gemeente Beemster’ inspraak heeft plaatsgevonden;

 

het concept-beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’ met ingang van 10 oktober tot en met 31 oktober 2016 voor inspraak ter inzage heeft gelegen;

 

naar aanleiding van de terinzagelegging van het concept-beeldkwaliteitplan geen inspraak-reacties naar voren zijn gebracht;

 

het concept-beeldkwaliteitplan op 1 augustus, 10 oktober en 24 oktober 2016 is voorgelegd aan de Welstandscommissie Beemster, met als uitkomst dat het beeldkwaliteitplan akkoord is bevonden;

 

het beeldkwaliteitplan geacht wordt onderdeel uit te maken van de omgevingsnota Beemster;

 

BESLUIT:

 

het ‘beeldkwaliteitplan 'De Keyser fase 1’ (ongewijzigd) vast te stellen, met inachtneming van de ‘lnspraaknota beeldkwaliteitplan De Keyser fase 1’ en te bepalen dat dit beeldkwaliteitplan aangemerkt dient te worden als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet.

 

Beeldkwaliteitplan

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad d.d. 20 december 2016

A.J.M. van Beek

voorzitter

M. Timmerman

griffier