Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Mandaat voor aanwijzen toezichthouders brandveiligheidsvoorschriften VrZW

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaat voor aanwijzen toezichthouders brandveiligheidsvoorschriften VrZW
CiteertitelMandaat voor aanwijzen toezichthouders brandveiligheidsvoorschriften VrZW
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ook vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 3 van de Wet veiligheidsregio’s
 3. artikel 61 van de Wet veiligheidsregio’s
 4. artikel 5.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 5. artikel 92 van de Woningwet
 6. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Beemster/CVDR226308/CVDR226308_4.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-2018Nieuw mandaat

29-05-2018

gmb-2018-128345

1437383

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaat voor aanwijzen toezichthouders brandveiligheidsvoorschriften VrZW

Burgemeester en burgemeester en wethouders van Beemster, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft,

 

Gelet op:

 

de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland (VrZW) 2017;

artikel 10:3 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

artikel 5:10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

artikel 92 Woningwet en

de Algemene plaatselijke verordening Beemster

 

Overwegende dat:

 • -

  de medewerkers die belast zijn met het toezicht op de brandveiligheid binnen de gemeente in dienst zijn van de gemeenschappelijke regeling VrZW;

 • -

  het wenselijk is de bevoegdheid toezichthouders brandveiligheid aan te wijzen te mandateren aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de VrZW met de mogelijkheid van ondermandaat;

 • -

  het voor de hand ligt de bevoegdheid legitimatiebewijzen uit te geven eveneens te mandateren aan het DB van de VrZW;

 • -

  het DB de benodigde instemming met dit mandaat al heeft gegeven;

 • -

  de aard van de bevoegdheid zich niet tegen het mandaat verzet;

 

 

Besluiten:

1.

De bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van voorschriften , gesteld bij of krachtens de:

 • Algemene plaatselijke verordening;

 • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • Brandbeveiligingsverordening;

 • Milieuwetgeving;

 • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • Woningwetgeving (Bouwbesluit, ministeriële regelingen, voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en de Bouwverordening),

te mandateren aan het DB van de VrZW met de mogelijkheid voor het verlenen van ondermandaat aan de directeur van de VrZW.

2.

De bevoegdheid tot uitgeven van legitimatiebewijzen aan aangewezen toezichthouders, zoals genoemd bij punt 1, te mandateren aan het DB van de VrZW met de mogelijkheid voor het verlenen van ondermandaat aan de directeur van de VrZW.

3.

Het besluit van 2014 waarbij het college de Regionale Commandant Brandweer VrZW heeft gemandateerd om de toezichthouders aan te wijzen wordt ingetrokken.

4.

Dit besluit treedt in werking op de dag na die waarop het is bekend gemaakt.

 

Burgemeester en wethouders van Beemster, 29 mei 2018

A.J.M. van Beek

Burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde

Secretaris

De burgemeester,

A.J.M. van Beek