Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015
CiteertitelBeleidsregels maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wmo 2015

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-201501-01-2015Nieuwe beleidsregels

10-02-2015

Gemeenteblad 2015, 70428

1174021

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015

Burgemeester en wethouders van Beemster,

 

Overwegende dat het van belang is de Wmo richtlijn indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden vanaf 1 januari 2015 te blijven hanteren bij het verstrekken van de maatwerkvoorziening voor huishoudelijke ondersteuning,

 

Besluit vast te stellen de

 

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015

Inleiding

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is elke gemeente in Nederland verplicht ondersteuning te bieden ter compensatie van de beperkingen, op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.

De voorwaarden waaronder kan de gemeente deels zelf bepalen. In de Verordening maatschappelijke ondersteuning Beemster 2015 (hierna: de Verordening) staan de kaders voor de Wet maatschappelijke ondersteuning specifiek voor Beemsterlingen burgers die een beroep doen op de Wmo.

De Wmo richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden Wmo Beemster 2012 (hierna: de richtlijn), gaat gedetailleerder in op het onderdeel Hulp bij het Huishouden.

Actuele (beleids)ontwikkelingen, nieuwe inzichten, ervaringen uit de praktijk en jurisprudentie hebben ertoe geleid dat de gemeente Beemster een herziene richtlijn heeft opgesteld die als afwegingskader dient bij het indiceren van hulp bij het huishouden.

Bij het opstellen deze richtlijn is gebruik gemaakt van, het protocol Gebruikelijke Zorg (april 2005) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) en de Wmo-richtlijn Indicatieadvisering Hulp bij het Huishouden versie 1.0 (december 2006) van het CIZ.

HOOFDSTUK 1 UITGANGSPUNTEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Artikel 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een huishouden

Hulp bij het huishouden (HbH) kan aan de orde zijn als er beperkingen zijn bij het voeren van een huishouden. Het huishouden disfunctioneert of dreigt te disfunctioneren.

De beperkingen kunnen een gevolg zijn van aandoeningen van somatische, psychogeriatrische of psychiatrische aard dan wel ten gevolge van een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap. Ook een psychosociaal probleem kan een grondslag zijn voor een indicatie hulp bij het huishouden.

Een disfunctionerend huishouden kan zich uiten in vervuiling (van de woning of van kleding), verwaarlozing (gezondheidsrisico’s, persoonlijke verzorging, voeding en vocht) of ontreddering van zichzelf of van afhankelijke huisgenoten.

Wanneer er onduidelijkheid bestaat over de gezondheidssituatie van de HbH aanvrager (of huisgenoten) kan er medisch advies worden opgevraagd.

Aan de hand van een ingediende aanvraag voor HbH zal de consulent in gesprek gaan met de aanvrager. Hierbij is het uitgangspunt om dit in gezamenlijkheid met eventuele andere huisgenoten te doen in de betreffende woning. Om tot een indicatie voor HbH te kunnen komen zal de consulent samen met de aanvrager (en huisgenoten) een inventarisatie maken van de activiteiten die vanwege iemands beperkingen dienen te worden overgenomen middels HbH omdat er geen andere oplossing mogelijk is.

De omvang van de toe te kennen hulp bij het huishouden wordt na een optelling van het aantal minuten per over te nemen activiteit, uitgedrukt in uren, waarbij wordt afgerond naar boven op halve uren.

Artikel 1.2 Deskundigheden en activiteiten van hulp bij het huishouden

Hulp bij het huishouden is als voorziening veelomvattend.

Binnen Beemster bestaan 3 deskundigheden van hulp bij het huishouden:

 • ·

  HbH 1; de nadruk bij deze categorie ligt op het overnemen van huishoudelijke taken

 • ·

  HbH 2; naast het overnemen van huishoudelijke taken speelt ook de organisatie van het huishouden een belangrijke rol

 • ·

  HbH 3; de nadruk bij deze categorie hulp bij het huishouden ligt op ontregeling van het huishouden

Binnen elk van deze deskundigheden bestaan er verschillende activiteiten.

HBH1: huishoudelijke taken

 • ·

  Schoonmaken van het huis, licht en zwaar

 • ·

  Wassen, drogen, vouwen en strijken

 • ·

  Opruimen van de kamers

 • ·

  Bedden opmaken, afhalen en verschonen

 • ·

  Beperkte verzorging van huisdieren

 • ·

  Opruimen huishoudelijke afval

 • ·

  Broodmaaltijden bereiden;

 • ·

  Warme maaltijd opwarmen en in uitzonderlijke situaties warme maaltijden bereiden;

 • ·

  In uitzonderlijke situaties een boodschappenlijst samenstellen

 • ·

  Signaleren van veranderingen in de gezondheids- en sociale situatie

 • ·

  Signaleren is binnen de organisatie geborgd via wijkteamcoördinator of leidinggevende.

 • ·

  HBH2: organisatie van het huishouden

 • ·

  Huishoudelijke werkzaamheden (zie onder HBH1)

 • ·

  Dagelijkse organisatie van het huishouden

 • ·

  Gebruikelijke verzorging (helpen met zelfverzorging) voor inwonende kinderen (in relatie totgebruikelijke zorg)

 • ·

  Signaleren van veranderingen in de gezondheids- en sociale situatie

 • ·

  Adviseren en/of verwijzen – zo mogelijk activeren

 • ·

  Actief handelen n.a.v. signalen van verandering in de situatie van de cliënt door de helpende

HBH3: nadruk op ontregeling van het huishouden

Ontregeling kan meerdere oorzaken en redenen hebben waaronder psychische problemen, licht psychiatrische problemen, licht psychogeriatrische problemen, een verstandelijke beperking, opvoedproblemen of een combinatie van problemen

 • ·

  Huishoudelijke werkzaamheden (zie onder HBH1)

 • ·

  Organisatie van het huishouden (zie onder HBH2)

 • ·

  Signalering van verandering/verergering/vermindering problematiek door de helpende

 • ·

  Zorg afstemmen met andere hulpverleners

 • ·

  Aanmelden voor doorverwijzing naar/inschakelen van andere hulpverlening

 • ·

  Opstellen of bijstellen van een zorgplan

 • ·

  Lichte vorm van psychosociale begeleiding

Artikel 1.3 De leefeenheid is primair zelf verantwoordelijk/ gebruikelijke zorg

Onder een leefeenheid wordt verstaan “alle bewoners die een gemeenschappelijke woning bewonen met als doel een duurzaam huishouden te voeren”.

Indien tot de leefeenheid, waar de HbH aanvrager deel van uitmaakt, één of meer huisgenoten behoren die wel in staat zijn het huishoudelijk werk te verrichten, komt men niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden. Er is dan sprake van gebruikelijke zorg.

Gebruikelijke zorg is de ondersteuning die huisgenoten geacht worden elkaar te bieden, omdat zij als leefeenheid een gemeenschappelijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

In het kader van het indicatieonderzoek zal de consulent in principe persoonlijk met alle huisgenoten in gesprek te gaan. Hierbij is het uitgangspunt om dit in gezamenlijkheid met de HbH aanvrager te doen.

Het principe van gebruikelijke zorg heeft een verplichtend karakter en hierbij wordt geen onderscheid gemaakt op basis van sekse, religie, cultuur, gezinssamenstelling, de wijze van inkomensverwerving, drukke werkzaamheden, lange werkweken of persoonlijke opvattingen over het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

Als er sprake is van kamerverhuur, rekenen we de huurder van de betreffende ruimte niet tot het huishouden. Als mensen zelfstandig samenwonen op een adres en gemeenschappelijke ruimten delen, veronderstellen we dat het aandeel in het schoonmaken van die ruimten bij uitval van een van de leden wordt overgenomen door de andere leden van een leefeenheid. Het eventuele positieve advies voor hulp bij het huishouden betreft dan alleen de eigen woonruimte (kamers) van de zorgvrager en een evenredig deel van het schoonmaken van de gemeenschappelijke ruimten. Denk aan woongroepen, kamerverhuur of meerdere generaties in een huis.

Indien uit (medisch) onderzoek blijkt dat een huisgenoot aantoonbare beperkingen heeft op grond van een aandoening, beperking, handicap of probleem waardoor redelijkerwijs de activiteiten niet overgenomen kunnen worden is gebruikelijke zorg niet van toepassing.

Artikel 1.4 Mantelzorg

Bij een mogelijke indicatie voor hulp bij het huishouden wordt rekening met de mogelijkheden van de mantelzorg. Onderzocht wordt of de mantelzorger (bepaalde) huishoudelijke activiteiten nu en in de toekomst kan en wil blijven geven. Dit houdt bijvoorbeeld in dat wordt gekeken naar de gezondheid van de mantelzorger en eventuele (dreigende) overbelasting. Daarnaast wordt ook bekeken of de HbH aanvrager de mantelzorg wil (blijven) ontvangen. Als dat het geval is, dan worden deze activiteiten in mindering gebracht op de toe te kennen Hulp bij het Huishouden. De consulent zal in het kader van het indicatieonderzoek in principe persoonlijk met alle mantelzorgers in gesprek te gaan. Hierbij is het uitgangspunt om dit in gezamenlijkheid met de HbH aanvrager te doen.

Artikel 1.5 Algemene hulpmiddelen, algemeen gebruikelijke voorzieningen en voorliggende voorzieningen

1.5.1 Algemene hulpmiddelen

Algemene (technische) hulpmiddelen hebben voorrang op individuele voorzieningen. Waar nodig zal een individuele voorziening worden verstrekt. Hoe de keuze zal worden gemaakt is altijd een individuele afweging.

Voorbeelden van algemene (technische) hulpmiddelen:

Afwasmachine, aangepast bestek, het plaatsen van een verhoging voor een wasmachine, een wasdroger, een stofzuiger.

Als een algemeen technisch hulpmiddel niet aanwezig is maar wel gerealiseerd kan worden en een goede oplossing biedt, is dit voorliggend op het inzetten van hulp bij het huishouden.

Hierbij wordt geen rekening gehouden met de persoonlijke opvattingen over de inzet van deze hulpmiddelen door de HbH aanvrager. Zo is de aanschaf van een afwasmachine en wasdroger in beginsel algemeen gebruikelijk. De consulent zal echter ook kijken naar individuele aspecten zoals of er voldoende ruimte in de woning is voor het plaatsen van zo'n apparaat en de hoeveelheid was/vaat die dient te worden gereinigd.

1.5.2 Algemeen gebruikelijke voorzieningen

Een algemeen gebruikelijke voorziening is een voorziening waarover de HbH aanvrager, gezien zijn individuele situatie, ook zonder zijn handicap of beperking, zou kunnen beschikken. Deze voorzieningen worden als algemeen gebruikelijk beschouwd. Wat in een concrete situatie als algemeen gebruikelijk te beschouwen is, hangt af van de geldende maatschappelijke normen van het moment van de aanvraag.

Voorbeelden van algemeen gebruikelijke voorzieningen:

de kinderopvang (crèche, kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school, voor- of naschoolse opvang), oppascentrales, sociale alarmering, boodschappen service, maaltijdservice, klussendienst, ramenwasservice, dagrecreatie voor ouderen, hondenuitlaatservice etc.

1.5.3 Voorliggende voorzieningen

Voorliggende voorzieningen zijn voorzieningen, waarop voor zover op grond van enige andere wettelijke regeling of privaatrechtelijke verbintenis, aanspraak bestaat.

De voorliggende voorziening moet beschikbaar en passend zijn. Als dit niet het geval is, dan is er geen sprake van een voorliggende voorziening. De consulent moet de sociale kaart goed in beeld hebben, zodat adequaat beoordeeld kan worden of een voorliggende voorziening daadwerkelijk beschikbaar en passend is.

Voorbeelden van voorliggende wettelijke voorzieningen:

Zorgverzekeringswet (ZvW), Wet langdurige zorg (Wlz), Jeugdwet, Wet werk en bijstand (Wwb), Wet op kinderopvang, etc.

Een wettelijke voorziening die het probleem kan oplossen is in deze altijd voorliggend op de Wmo.

1.5.4. Collectieve voorzieningen

De gemeente Beemster is aan het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor wat betreft het organiseren van collectieve voorzieningen in de vorm van bv. een wasservice. Op het moment dat deze is gerealiseerd wordt hier bij de indicatiestelling van hulp bij het huishouden rekening mee gehouden.

Artikel 1.6 Particuliere huishoudelijke hulp

Er zijn mensen die om verschillende redenen gedurende perioden in hun leven gebruik maken van een particuliere hulp. Indien dat het geval is, zal er in beginsel geen hulp bij het huishouden worden verstrekt op grond van de Wmo. Bij elke aanvraag voor hulp bij het huishouden zal individueel worden onderzocht óf en in welke mate iemand gebruik maakt van een particuliere hulp. De volgende uitgangspunten worden hierbij gehanteerd.

 • 1.

  Als een HbH aanvrager 9 maanden van een jaar particuliere hulp heeft en op het moment van de aanvraag nog steeds hulp heeft die activiteiten overneemt (waarmee de HbH aanvrager bij het voeren van het huishouden problemen ondervindt) dan wordt de particuliere hulp als algemeen gebruikelijk beschouwd voor de overgenomen activiteiten en volgt er een negatieve indicatie.

 • 2.

  Wanneer er in de financiële situatie van de HbH aanvrager iets verandert (bv verlies van baan ten gevolge van een beperking) waardoor de particuliere hulp niet gecontinueerd kan worden, kan aanspraak gemaakt worden op de voorziening hulp bij het huishouden.

 • 3.

  Als een HbH aanvrager 9 maanden van een jaar particuliere hulp heeft en op het moment van de aanvraag nog steeds hulp heeft maar die niet alle activiteiten overneemt (waarmee de HbH aanvrager bij het voeren van het huishouden problemen ondervindt) dan kan er een indicatie komen voor de activiteiten die niet overgenomen worden.

Hierbij kan worden gedacht aan de situatie dat iemand al gedurende enige tijd een particuliere hulp heeft voor het doen van een aantal huishoudelijke activiteiten, maar waarbij uitbreiding noodzakelijk is vanwege een verslechterde gezondheidssituatie.

Artikel 1.7 Revalideren

Wanneer bepaalde aandoeningen die de oorzaak vormen voor de huishoudelijke beperkingen naar de mening van de arts nog behandelmogelijkheden biedt, kan in de regel geen hulp bij het huishouden positief worden geïndiceerd. Het gaat hierbij dan met name om Moeilijk Objectiveerbare Aandoeningen (MOA) en psychische aandoeningen. Hulp bij het huishouden kan in een dergelijke situatie immers antirevaliderend werken. Wel kan hulp bij het huishouden naast een te volgen behandeling of revalidatie positief worden geadviseerd. Hierover is afstemming met de behandelaar nodig. Een dergelijke indicatie heeft dan in principe een korte geldigheidsduur, afgeleid van de duur van het behandel- of revalidatietraject.

Artikel 1.8 Technische hulpmiddelen en woonvoorzieningen

Er wordt geen positieve indicatie voor hulp bij het huishouden afgegeven als de problemen van de HbH aanvrager afdoende kunnen worden opgelost met technische hulpmiddelen of woonvoorzieningen (zie ook 1.5.1).

Hulpmiddelen kunnen bestaan uit algemeen gebruikelijke huishoudelijke apparatuur, zoals een wasmachine of stofzuiger. Deze hulpmiddelen dienen uit oogpunt van verantwoorde werkomstandigheden ook voor een helpende aanwezig te zijn. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van al aanwezige hulpmiddelen, zoals een wasdroger of een afwasmachine. Als dergelijke apparaten niet aanwezig zijn maar wel een adequate oplossing zouden bieden voor het probleem, is de aanschaf van een afwasmachine en wasdroger in beginsel algemeen gebruikelijk (zie voor nadere uitwerking 1.5.1).

Woonvoorzieningen kunnen bijvoorbeeld keukenaanpassingen zijn of het plaatsen van een verhoging voor een droger/wasmachine. Hulpmiddelen kunnen ook gefinancierd zijn uit een andere betalingsregeling, gericht op of aangepast aan de handicap van de HbH aanvrager (bijv. Regeling hulpmiddelen).

Artikel 1.9 Het hebben van een huisdier

Het hebben van een huisdier is een keuze.Voor het uitlaten van huisdieren bestaan voorliggende voorzieningen. Extra schoonmaak in verband met dieren kan alleen in een acute situatie voor maximaal 6 weken worden geïndiceerd waarna zelf naar een oplossing gezocht moet worden. Extra schoonmaak ten behoeve van hulphonden is geen keuze en kan structureel vallen onder hulp bij het huishouden.

Artikel 1.10 Probleemgezinnen

Een probleemgezin is een gezin waarbij de ouders (tijdelijk) niet in staat zijn de (volledige) regie te voeren over het gezin. Bij de indicatiestelling wordt rekening gehouden met de al aanwezige wijze van zorgverlening. Bij de indicatie wordt deskundigheid 2 of 3 ingezet met een bijpassend aantal uren.

Artikel 1.11 Spoedhulp

Hulp kan binnen 24 uur worden ingezet wanneer dit nodig is. Spoedhulp is aan de orde wanneer het niet uitstelbare taken betreft zoals de verzorging van kinderen of het bereiden/klaarzetten van maaltijden.

Artikel 1.12 Overlijden (geïndiceerde) partner

Wanneer een indicatie betrekking heeft op meerdere personen in een leefeenheid en iemand van de leefeenheid komt te overlijden dan is het de plicht van de geïndiceerde dit te melden aan het Loket Wmo. De hulp mag maximaal 4 weken worden gecontinueerd op grond van de oorspronkelijke indicatie. Zo heeft de achterblijvende partner 4 weken de tijd om de (veranderde) indicatie op zijn/haar naam te kunnen laten zetten.

Artikel 1.13 Geplande operatie/ziekenhuisopname

Wanneer (op korte termijn) een ziekenhuisopname gepland staat en de verwachting bestaat dat na ontslag uit het ziekenhuis hulp nodig is, dan bestaat de mogelijkheid om voor een korte periode geïndiceerd te worden. Bij dit soort gevallen is het van belang dat de HbH aanvrager zich meldt bij het Loket Wmo zodra bekend is dat er in de nabije toekomst een operatie/ziekenhuisopname zal plaatsvinden. Deze tijdigheid is noodzakelijk zodat er voldoende tijd aanwezig is voor de consulent om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van iemand om de problemen met hulp bij het huishouden zelf in het eigen netwerk op te kunnen laten lossen, d.m.v. mantelzorg. Omdat het hierbij gaat om tijdelijke indicaties gaat zal veel aandacht worden besteed aan de mogelijke eigen oplossingen binnen het eigen netwerk. Wanneer er wel een HbH indicatie wordt afgegeven op grond van de Wmo dan zal dit een minimale indicatie zijn vanwege het kortdurende karakter.

De aanvrager voor HbH zal zich dus tijdig moeten melden bij het Loket Wmo, de indicatie kan echter pas definitief worden afgegeven na telefonisch contact vlak voor de ontslagdatum.

HOOFDSTUK 2 GEBRUIKELIJKE ZORG

Gebruikelijke zorg is de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid gemeenschappelijk een woning bewonen en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van het huishouden.

Gebruikelijke zorg is ook alleen aan de orde als er een leefeenheid is die gemeenschappelijk een woning bewoont. Uitwonende kinderen vallen hier dus buiten.

Werk (of vrijwilligerswerk) en opleiding van huisgenoten zijn geen reden om hulp bij het huishouden toe te kennen.

Artikel 2.1 Gezondheidsproblemen of (dreigende) overbelasting

Indien uit (medisch) onderzoek blijkt dat een huisgenoot aantoonbare beperkingen heeft op grond van een aandoening, beperking, handicap of chronisch psychisch/psychosociaal probleem waardoor redelijkerwijs de huishoudelijke activiteiten niet overgenomen kunnen worden is gebruikelijke zorg niet van toepassing.

Een consulent moet altijd onderzoeken of een leefeenheid, gegeven de voor die leefeenheid geldende gebruikelijke zorg, door de (chronische) uitval van een gezinslid niet alsnog onevenredig belast wordt en overbelasting dreigt. Er dient onderzoek gedaan te worden naar de verhouding tussen draagkracht en draaglast van de individuele HbH aanvrager.

Factoren die van invloed kunnen zijn op de draagkracht zijn bijvoorbeeld de lichamelijke en/of geestelijke conditie van de partner of huisgenoot maar ook het sociale netwerk en de wijze van omgaan met problemen. Factoren die van invloed kunnen zijn op draagkracht zijn bijvoorbeeld de mate waarin er sprake is van (on)planbare zorg, het ziektebeeld en de prognose, bijkomende problemen van sociale, emotionele of relationele aard.

Wanneer partner of huisgenoot door de combinatie van een (volledige) baan of opleiding en het voeren van het huishouden overbelast dreigt te raken, zal er door de consulent altijd medisch advies worden opgevraagd om de overbelasting te objectiveren.

Wanneer de dreigende overbelasting wordt veroorzaakt door een combinatie van werk, het voeren van een huishouden en andere activiteiten dan werk en huishouden, gaan werk en het voeren van een huishouden voor. Het beoefenen van vrijetijdsbesteding kan op zich geen reden zijn om een indicatie voor hulp bij het huishouden te krijgen.

In geval de leden van een leefeenheid overbelast dreigen te raken door de combinatie van werk en verzorging van de zieke partner/huisgenoot, kan een indicatie worden gesteld op de onderdelen die normaliter tot de gebruikelijke zorg worden gerekend. In principe zal die indicatie van korte duur zijn (max. 3 maanden) om de leefeenheid de gelegenheid te geven de onderlinge taakverdeling aan de ontstane situatie aan te passen. Hetzelfde geldt als een partner/ouder ten gevolge van het plotseling overlijden van de andere ouder overbelast dreigt te raken door de combinatie van werk en verzorging van de inwonende kinderen.

Artikel 2.2 Fysieke afwezigheid

Indien de huisgenoot van een zorgvrager vanwege werk fysiek niet aanwezig is wordt hiermee bij het indiceren uitsluitend rekening gehouden, wanneer het om aaneengesloten perioden van tenminste zeven etmalen gaat. De afwezigheid van de huisgenoot moet een verplichtend karakter hebben en inherent zijn aan diens werk; denk hierbij aan offshore werk, internationaal vrachtverkeer en werk in het buitenland.

Wanneer iemand aaneengesloten perioden van tenminste zeven etmalen van huis is, is er in die periode feitelijk sprake van een éénpersoonshuishouden en kan er geen gebruikelijke zorg worden geleverd.

Wanneer de fysieke afwezigheid van de partner minder dan 7 etmalen bedraagt, zal er altijd onderzocht moeten worden of de huisgenoot feitelijk kan voorzien in het verlenen van de zorg, dit speelt met name een rol bij de niet-uitstelbare taken.

Artikel 2.3 Uitzonderingen gebruikelijke zorg

In bepaalde situaties kan er iets soepeler worden omgegaan met “gebruikelijke zorg”.

 • -

  In terminale situaties (levensverwachting is minder dan 3 maanden) is het ontlasten van de huisgenoot in de vorm van hulp bij het huishouden mogelijk.

 • -

  Bij het plotseling overlijden van een van de ouders met als gevolg dat de achterblijvende ouder wordt belast met de opvoeding en verzorging van de kinderen in combinatie met werk. Ook in deze situatie kan tijdelijk (3 maanden) hulp bij het huishouden worden ingezet om de ouder de kans te geven op zoek te gaan naar andere oplossingen.

 • -

  Indien de aanwezige huisgenoten niet (meer) leerbaar zijn voor wat het uitvoeren van huishoudelijke taken. Dit betreft een individuele beoordeling.

 • -

  Voorkomen van crisis en ontwrichting bij verzorging en opvang van gezonde kinderen; indien opvang van gezonde kinderen noodzakelijk is heeft de inzet van een voorliggende voorziening een verplichtend karakter. Indien de voorliggende voorziening niet beschikbaar is- een consulent moet zich hier van op de hoogte stellen – kan tijdelijke inzet van hulp bij het huishouden noodzakelijk zijn.

Artikel 2.4 Ouderlijke zorgplicht bij echtscheiding

Bij echtscheiding vervalt het samenwonen en daarmee dus ook de gebruikelijke zorg voor het huishouden en de onderlinge persoonlijke verzorging van partners. De zorgplicht voor de kinderen verdwijnt niet. Bij uitval van de verzorgende ouder moet wel onderzoek gedaan worden naar de mogelijkheid van opvang van de kinderen door de niet thuiswonende ouder door te kijken naar de voor de rechtbank vastgelegde afspraken tussen de ex-echtgenoten.

Voor die perioden dat de kinderen bij de verzorgende -uitgevallen- ouder zijn kan er dan een indicatie voor opvang zijn. Als de zorgplicht door de niet-verzorgende ouder kennelijk niet wordt nagekomen, beschouwen we de situatie als een eenoudergezin.

Artikel 2.5 Huishoudelijke taken: uitstelbaar en niet uitstelbaar

Onder huishoudelijke taken vallen zowel de uitstelbare als de niet-uitstelbare taken. Het verzorgen van -gezonde- kinderen valt ook onder de hulp bij het huishouden.

 • ·

  Niet-uitstelbare taken zijn maaltijd verzorgen/opwarmen, de kinderen verzorgen, afwassen en opruimen;

 • ·

  Wel-uitstelbare taken zijn wasverzorging, zwaar huishoudelijk werk: stofzuigen, sanitair, keuken, bedden verschonen.

Artikel 2.6 Bijdrage van kinderen aan het huishouden

In geval de leefeenheid van de zorgvrager mede bestaat uit kinderen, dan gaat de consulent ervan uit, dat de kinderen, afhankelijk van hun leeftijd en psychosociaal functioneren, een bijdrage kunnen leveren aan de huishoudelijke taken.

 • ·

  Kinderen tot 5 jaar leveren geen bijdrage aan de huishouding.

 • ·

  Kinderen van 5 tot en met 12 jaar worden naar hun eigen mogelijkheden betrokken bij lichte huishoudelijke werkzaamheden als opruimen, tafel dekken/afruimen, afwassen/afdrogen, kleding in de wasmand gooien.

 • ·

  Kinderen van 13 tot en met 17 jaar kunnen, naast bovengenoemde taken ook helpen met het halen van kleine boodschappen, stofzuigen en de wasverzorging, met daarnaast ook het op orde houden van hun eigen kamer, d.w.z. rommel opruimen, stofzuigen, bed verschonen.

Taken voor jongvolwassenen

Van een jongvolwassene wordt verwacht dat deze het gehele dan wel het grootste deel van de huishoudelijke taken overneemt wanneer de primaire verzorger uitvalt. Bij de mogelijke indicatiestelling wordt heel expliciet rekening gehouden met de individuele situatie en de gezinssamenstelling.

HOOFDSTUK 3 NORMERING HUISHOUDELIJKE HULP IN MINUTEN

Er worden standaard normtijden gehanteerd bij het indiceren van hulp bij het huishouden. Deze normtijden vormen de basis, in zijn algemeenheid worden deze in Beemster als acceptabel bevonden. Aan de hand van deze normtijden zal altijd per HbH aanvrager een individuele afweging worden gemaakt. Afwijkingen van normtijden dienen te worden gemotiveerd.

De normtijden worden per week weergegeven. Een aantal taken zullen dagelijks moeten plaatsvinden. Daarnaast zijn er wekelijks terugkerende taken en er zijn een aantal taken waar een grotere interval voor bestaat. De normtijden zijn allemaal gebaseerd op wekelijkse minuten.

Artikel 3.1 Uitgangspunten normtijden hulp bij het huishouden

 • -

  In eerste instantie is de grootte van de woning (sociale woningbouw ) leidend, daarna pas het aantal volwassen personen. Het hebben van een grotere (vrijstaande) woning leidt niet tot meerhulp c.q. een hogere indicatie

 • -

  Voor de aanwezigheid van kinderen kan meerhulp worden geïndiceerd.

 • -

  Het hebben van huisdieren is een eigen keuze; hiervoor wordt in beginsel geen meerhulp geïndiceerd, alleen in uitzonderlijke situaties een tijdelijke indicatie van max. 6 weken, zie ook 1.9.

 • -

  Bij bepaalde problematiek, zoals bv. incontinentie en COPD (waarbij woningsanering voorliggend is) wordt niet standaard meerhulp geïndiceerd. Het betreft een individuele beoordeling dan wel op basis van medisch advies.

 • -

  De over te nemen activiteiten, in de vorm van normtijden, worden bij elkaar opgeteld en worden naar boven, op halve uren afgerond. Dit kan betekenen dat er extra ruimte/tijd in de indicatie is opgenomen waar geen direct over te nemen activiteiten aan zijn gekoppeld. Afhankelijk van het totaal zal bekeken worden of de ingezette hulp wekelijks, tweewekelijks, driewekelijks etc. kan worden ingezet.

Artikel 3.2 Boodschappen

Het inkopen van boodschappen wordt niet geïndiceerd. De boodschappenservice is algemeen gebruikelijk en voorhanden.

In situaties waar sprake is van een regieprobleem of daar waar de HbH aanvrager dusdanig beperkt is dat diegene niet in staat is om een boodschappenlijst samen te stellen kan dit geïndiceerd worden.

 • -

  boodschappenlijst samenstellen 5 of10 min. per week (max. 1 x week)

 • -

  inruimen boodschappen 5 of 10 min. per week(max. 1 x week

  Max. 15 min. per week

 • -

  Meerhulp is mogelijk (max. 15 min.) indien er kinderen jonger dan 12 jaar in de leefeenheid zijn. Dit is o.a afhankelijk van de samenstelling van de leefeenheid en de benodigde hoeveelheid boodschappen.

Artikel 3.3 Bereiding broodmaaltijd

Broodmaaltijd bereiden (brood smeren)

Broodmaaltijd klaarzetten

Tafel dekken en afruimen

Koffie/thee zetten

Opruimen/afwassen/inruimen afwasmachine

 • -

  15 minuten per keer, max. 1 x dag

Het uitgangspunt is dat ochtends de boterhammen voor ’s avonds wordenklaargemaakt en afgedekt worden bewaard in koelkast.

Indien kinderen <12 jaar zie kindverzorging

Artikel 3.4 Opwarmen warme maaltijd

Warme maaltijd opwarmen

Warme maaltijd klaarzetten/tafel dekken

Opruimen/afwassen/inruimen afwasmachine

 • -

  20 minuten per keer, max. 1 x dag

Maaltijdservice en kant en klaar maaltijden zijn voorliggend en algemeen gebruikelijk.

Het bereiden van warme maaltijden wordt alleen in heel uitzonderlijke situaties geïndiceerd. (hele specifieke diëten die niet verkrijgbaar zijn via maaltijdservice)

Indien kinderen <12 jaar zie kindverzorging

Artikel 3.5 Licht huishoudelijk werk in huis: kamers opruimen

Stof afnemen

Opruimen

Afwassen

Bed opmaken

Woning met 1 of 2 slaapkamer(s), 1 of 2 persoonshuishouden

 • -

  max.45 minuten per week

Woning met 3 slaapkamers, 1 of 2 persoonshuishouden

 • -

  max.60 minuten per week

 • -

  Meerhulp:

  • 1.

   max. 15 min. extra is mogelijk per kind jonger dan 5 jaar

  • 2.

   max. 30 min. extra bij hoge vervuilingsgraad ten gevolge van de beperking of noodzaak extra hygiëne ten gevolge van de aandoening.

Artikel 3.6 Zwaar huishoudelijk werk: stofzuigen, wc/badkamer schoonmaken

Stofzuigen/nat afnemen

Dweilen, soppen van sanitair en keuken

Bedden verschonen

Woning met 1 of 2 slaapkamer(s), 1 persoonshuishouden

 • -

  max.90 minuten per week

Woning met 1 of 2 slaapkamer(s), 2 persoonshuishouden

 • -

  max.120 minuten per week

Woning met 3 slaapkamers, 1 persoonshuishouden

 • -

  max.120 minuten per week

Woning met 3 slaapkamers, 2 persoonshuishouden

 • -

  max.150 minuten per week

V.w.b. de normtijden van het nat schoonmaken (grondig) van badkamer en keuken is rekening gehouden met een 3-wekelijks terugkerende activiteit. V.w.b. het zemen van de binnenkant van de ramen betreft dit eens in de 12 weken.

Meerhulp:

 • 1.

  max. 15 min. extra is mogelijk per kind jonger dan 13 jaar

 • 2.

  max. 30 min. extra bij hoge vervuilingsgraad ten gevolge van de beperking of noodzaak extra hygiëne ten gevolge van de aandoening.

 • 3.

  max. 30 min. hulphond

 • 4.

  max. 30 min. (tijdelijk 6 weken) bij huisdier in acute situatie

Artikel 3.7 Wasverzorging

Kleding en linnengoed sorteren en wassen in wasmachine

Was drogen in droogmachine/was ophangen

Vouwen, strijken, opbergen

Eenpersoonshuishouden, met droger

 • -

  max. 45 minuten per week

Eenpersoonshuishouden, zonder droger

 • -

  max. 60 minuten per week

Twee persoonshuishouden, met droger

 • -

  max. 75 minuten per week

Twee persoonshuishouden, zonder droger

 • -

  max. 90 minuten per week

Meerhulp:

 • 1.

  max. 30 min. extra is mogelijk per kind jonger dan 13 jaar, afhankelijk van samenstelling leefeenheid.

 • 2.

  max. 20 min. extra is mogelijk per kind tussen de 13 en 17 jaar, Afhankelijk van samenstelling leefeenheid.

 • 3.

  max. 30 min. mogelijk bij bedlegerigheid, transpiratie/speeksel, chemo.

Het strijken van enige bovenkleding is opgenomen in de normtijd. Onderkleding en handdoeken/theedoeken/beddengoed wordt gevouwen.

Artikel 3.8 Verzorging en/of tijdelijke opvang van kinderen

Indien er sprake is van uitval van de ouder in een éénoudergezin, of beide ouders ondervinden beperkingen in de opvang en verzorging van de kinderen, wordt er eerst nagegaan wat mantelzorg opvangt, en wat vrijwilligers als vervangende mantelzorg, algemeen gebruikelijke voorzieningen en voorliggende voorzieningen kunnen opvangen.

Oppas en opvang van gezonde kinderen vallen in principe niet onder de Wmo, daarvoor zijn andere, algemeen gebruikelijke en voorliggende voorzieningen voorhanden zoals kinderopvang/crèche.

Indien de consulent constateert dat de voorliggende en algemeen gebruikelijke voorzieningen niet aanwezig of niet toepasbaar zijn of zijn uitgeput, is bij uitval van de ouder in een éénoudergezin afhankelijk van de leeftijd en ontwikkeling van het kind, een advies voor hulp bij het huishouden mogelijk. Deze indicatie kan tot 40 uur per week afgegeven worden voor oppas en opvang van gezonde kinderen. Een dergelijke indicatie is in principe van korte duur (maximaal 3 maanden), de periode waarin een eigen oplossing moet worden gevonden.

 • -

  max. 40 uur per week

De grondslag ligt bij de ouder. Deze is tijdelijk niet in staat om de ouderrol op zich te nemen.

Kinderopvang (crèche, kinderdagverblijf, overblijfmogelijkheden op school, voor en na schoolse opvang) is altijd voorliggend.

Een kind van 3 maanden of ouder kan gebruik maken van een kinderdagverblijf voor max. 5 dagen.

Voor kinderen tot en met 7 jaar geldt:

 • Naar bed brengen/uit bed halen 10 minuten per keer per kind, Max. 4 keer per 24 uur

 • Wassen (incl. tanden poetsen) en kleden 30 minuten per dag per kind, Max. 2 keer per 24 uur

 • Eten en/of drinken geven 30 minuten per broodmaaltijd, 45 minuten per warme maaltijd

 • Babyvoeding:flesje 20 minuten per keer

 • Luier verschonen 10 minuten per keer, max. 5 keer per 24 uur

 • Naar school/crèche brengen 15 minuten per keer

Een aantal activiteiten kan ook noodzakelijk zijn voor kinderen ouder dan 7 jaar. De te indiceren activiteiten zullen in goed overleg met de consulent worden vastgesteld.

Het is hierbij mogelijk om taken te combineren. Als kinderen op hetzelfde tijdstip naar bed gaan, telt dat voor 1 keer en niet per kind. De frequentie is gerelateerd aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van het kind.

Meerhulp: gedragsproblematiek bij kinderen

Spelen/opvoeding

Meer-minderhulp: leeftijd van de kinderen

Maximale duur voor de opvang is 3 maanden

Verzorging/en of tijdelijke opvang van kinderen is minimaal HbH 2.

Artikel 3.9 Organisatie van het huishouden (als er sprake is van een regieprobleem)

Aanbrengen/ handhaven structuur 30 minuten per week

Organisatie administratie huishouden 30 minuten per week

Instructie huishouden (omgaan met hulpmiddelen, licht huishoudelijk werk, wasverzorging)

30 minuten per keer, max. 3 keer per week, max. 6 weken.

Meerhulp:

 • 1.

  max. 15 min. per week is mogelijk bij communicatieproblemen

 • 2.

  max. 30 min. per week is mogelijk bij kinderen jonger dan 16 jaar

Organisatie van het huishouden is minimaal HbH 2.

Artikel 3.10 Meer en/of minderhulp

Indien de consulent constateert dat er meer of minder hulp benodigd/voldoende welke niet expliciet in voorgaande paragrafen is beschreven dan bestaat de mogelijkheid de extra of verminderde hulp al dan niet in tijdelijke vorm (niet) te indiceren. Dit dient altijd goed te worden gemotiveerd.

 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op de dag na bekendmaking en werken terug tot en met 1 januari 2015.

Beemster, 10-02-2015

Burgemeester en wethouders van Beemster,

De secretaris,

E. Kroese-Vrolijks

de (loco) burgemeester

G.H. Hefting

Bijlage 1 A - Specificatie normtijden per taak

In Bijlage 1 A worden de verschillen tussen de oude richtlijn en nieuwe richtlijn in kaart gebracht.

 

Bij deze vergelijking wordt eventuele meerhulp buiten beschouwing gelaten.

 

Alle normtijden zijn weergegeven in minuten.

 

 

 

 

 

 

 

 

OUDE RICHTLIJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oud CIZ richtlijn max. minuten per week

HbH alleenstaande (gelijkvloers)

HbH alleenstaande (eengezinswoning)

HbH 2persoons huishouden (woonsituatie niet van belang)

 

 

 

 

 

 

Boodschappen

60

60

60

 

Broodmaaltijd bereiden (7 *15)

105

105

105

 

Warme maaltijd bereiden (7*30)

210

210

210

 

Licht huishoudelijk werk

60

60

60

 

Zwaar Huishoudelijk werk

90

180

180

 

Wasverzorging

60

60

90

 

 

 

 

 

 

Totaal (max.)

585

675

705

 

 

 

 

 

 

NIEUWE RICHTLIJN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boodschappen

 

 

In de oude richtlijn is tijd opgenomen voor het doen van boodschappen. Dit is echter in Beemster altijd algemeen gebruikelijk geweest. Voor het opstellen/inruimen van boodschappen zijn er geen wijzigingen t.o.v. oude richtlijn.

 

boodschappenlijst opstellen

5 of 10

 

 

 

boodschappen inruimen

5 of 10

 

 

 

Max. totaal per week

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Broodmaaltijd

 

 

 Er is geen verandering t.o.v. oude richtlijn.

 

klaarzetten broodmaaltijd per keer

5

 

 

 

afruimen/afwassen broodmaaltijd per keer

10

 

 

 

Max. totaal per keer

15

 

 

 

Max. totaal per week

105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warme maaltijd

 

 

In de oude richtlijn is tijd opgenomen voor het bereiden van maaltijden. In Beemster is de maaltijdservice echter altijd algemeen gebruikelijk geweest. Voor het opwarmen/klaarzetten van de warme maaltijd word in de nieuwe richtlijn 5 minuten meer per keer (35 minuten per week) gehanteerd.

 

opwarmen/klaarzetten avondeten per keer

10

 

 

 

afruimen/afwassen warme maaltijd per keer

10

 

 

 

Max. totaal per keer

20

 

 

 

Max. totaal per week

140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Licht huishoudelijk werk in woning met 1 of 2 slaapkamer(s) 1of 2 persoons

 

 

Licht huishoudelijk werk in woning met 3 slaap- kamers 1 of 2 persoons

 

opruimen/afwassen

15

 

opruimen/afwassen

15

interieur hoog

10

 

interieur hoog

15

interieur op middelhoogte, inclusief bed opmaken

10

 

interieur op middelhoogte, inclusief bed opmaken

15

interieur laag

10

 

interieur laag

15

 

45

 

 

60

 

 

 

T.o.v. de oude richtlijn een vermindering van 15 minuten in het geval van woning met 1 of 2 slaapkamer(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwaar huishoudelijk werk in woning met 1 of 2 slaapkamer(s) 1-persoons

 

 

Zwaar huishoudelijk werk in woning met 1 of 2 slaapkamer(s) 2-persoons

 

Stofzuigen woonkamer/nat afnemen (inclusief halletje, keuken en toilet)

15

 

Stofzuigen/nat afnemen woonkamer (inclusief halletje, keuken en toilet)

15

stofzuigen/nat afnemen (slaap)kamer(s) (inclusief badkamer)

15

 

stofzuigen (slaap)kamer(s) inclusief badkamer

15

 

 

 

 

 

Nat schoonmaken keuken

15

 

Nat schoonmaken keuken

15

Nat schoonmaken badkamer

20

 

Nat schoonmaken badkamer

20

Nat schoonmaken toilet

10

 

Nat schoonmaken toilet

10

 

 

 

 

 

Bed verschonen

10

 

Bed verschonen

10

Binnenkant ramen zemen

5

 

Binnenkant ramen zemen

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerhulp 2e persoon

30

Totaal

90

 

Totaal

120

 

 

 

 

 

Zwaar huishoudelijk werk in woning met 3 slaapkamers 1-persoons

 

 

Zwaar huishoudelijk werk in woning met 3 slaapkamers 2-persoons

 

Stofzuigen/nat afnemen woonkamer (inclusief halletje, keuken en toilet)

15

 

Stofzuigen/nat afnemen woonkamer (inclusief halletje, keuken en toilet)

15

stofzuigen/nat afnemen (slaap)kamers (inclusief badkamer)

25

 

stofzuigen/nat afnemen (slaap)kamers (inclusief badkamer)

25

stofzuigen trappenhuis (eengezinswoning)

15

 

stofzuigen trappenhuis (eengezinswoning)

15

 

 

 

 

 

Nat schoonmaken keuken

15

 

Nat schoonmaken keuken

15

Nat schoonmaken badkamer

20

 

Nat schoonmaken badkamer

20

Nat schoonmaken toilet

10

 

Nat schoonmaken toilet

10

 

 

 

 

 

Bed verschonen

10

 

Bed verschonen

10

Binnenkant ramen zemen

10

 

Binnenkant ramen zemen

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Meerhulp 2e persoon

30

 

120

 

 

150

 

 

 

Geen verandering in situatie van alleenstaande in woning met 1 of 2 slaapkamer(s).

 

 

 

 

Vermindering van 60 minuten in situatie van 2 persoonshuishouden in woning met 1of 2slaapkamer(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermindering van 60 minuten in situatie van 1 persoonshuishouden in woning met 3 slaapkamers.

 

 

 

 

Vermindering van 30 minuten in situatie van 2 persoonshuishouden in swoning met 3 slaapkamers.

 

Wasverzorging met droger 1 persoons

 

 

Wasverzorging zonder droger 1 persoons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorteren en inladen

5

 

sorteren en inladen

5

overladen in de droger

5

 

was ophangen

15

was uit de droger halen

5

 

was afhalen

10

was opvouwen en strijken

30

 

was opvouwen en strijken

30

 

45

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wasverzorging met droger 2 persoons

 

 

Wasverzorging zonder droger 2 persoons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sorteren en inladen

5

 

sorteren en inladen

5

overladen in de droger

5

 

was ophangen

15

was uit de droger halen

5

 

was afhalen

10

was opvouwen en strijken

30

 

was opvouwen en strijken

30

 

 

 

 

 

Meerhulp 2e persoon

30

 

Meerhulp 2e persoon

30

 

 

 

 

 

 

75

 

 

90

 

 

 

Vermindering van 15 minuten in het geval van het gebruik van een droger.

 

 

 

 

 

 

Verzorging en/of tijdelijke opvang van kinderen

 

 

Is al gedetailleerd in richtlijn beschreven.

 

 

 

 

Geen wijziging t.o.v. oude richtlijn

 

Organisatie van het huishouden (als er sprake is van een regieprobleem)

 

 

Is al gedetailleerd in richtlijn beschreven.

 

 

 

Geen wijziging t.o.v. oude richtlijn

 

Bijlage 2 De ICF: FUNCTIES

Bijlage 2 De ICF: FUNCTIES (bron:http://www.rivm.nl/who-fic/ICD-O-3.htm)

Hoofdstuk 1 Mentale functies.

Algemene mentale functies.

Bewustzijn

Oriëntatie

Intellectuele functies

Globale psychosociale functies

Temperament en persoonlijkheid

Energie en driften

Slaap

Algemene mentale functies, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Specifieke mentale functies.

Aandacht

Geheugen

Psychomotorische functies

Stemming

Perceptie

Denken

Hogere cognitieve functies

Mentale functies gerelateerd aan taal

Mentale functies gerelateerd aan rekenen

Bepalen sequentie bij complexe bewegingen

Ervaren van zelf en tijd

Specifieke mentale functies, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Mentale functies, anders gespecificeerd

Mentale functies, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 2 Sensorische functies en pijn

Visuele en verwante functies.

Visuele functies

Functies van aan oog verwante structuren

Gewaarwordingen van oog en verwante structuren

Visuele en verwante functies, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Hoorfuncties en vestibulaire functies

Hoorfuncties

Vestibulaire functies

Gewaarwordingen gepaard gaande met hoorfuncties en vestibulaire functies

Hoorfuncties vestibulaire functies, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Andere sensorische functies

Smaak

Reuk

Propriocepsis

Tast

Sensorische functies verwant aan temperatuur en andere stimuli

Andere sensorische functies, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Pijn

Pijngewaarwording

Pijngewaarwording, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Sensorische functies en pijn, anders gespecificeerd

Sensorische functies en pijn, niet gespecificeerd.

Hoofdstuk 3 Stem en spraak

Stem

Articulatie

Vloeiendheid en ritme van spreken

Alternatieve vormen van stemgebruik

Stem en spraak, anders gespecificeerd

Stem en spraak, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 4 Functies van hart en bloedvatenstelsel. Hematologisch systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel

Functies van hart en bloedvatenstelsel

Hartfuncties

Functies van bloedvaten

Bloeddruk

Functies van hart en bloedvatenstelsel, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Functies van hematologisch systeem en afweersysteem

Functies van hematologisch systeem

Functies van afweersysteem

Functies van hematologisch systeem en afweersysteem, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Functies van ademhalingsstelsel

Ademhaling

Functies van ademhalingsspieren

Functies van ademhalingsstelsel, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Andere functies en gewaarwordingen van hart en bloedvatenstelsel en ademhalingsstelsel

Andere ademhalingsfuncties

Inspanningstolerantie

Gewaarwordingen gepaard gaande met cardiovasculaire en respiratoire functies

Andere functies en gewaarwordingen van hart en bloedvatenstelsel en ademhalingsstelsel, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel, anders gespecificeerd

Functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem, afweersysteem en ademhalingsstelsel, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 5 Functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel

Opname van voedsel

Vertering

Assimilatie

Defecatie

Handhaving lichaamsgewicht

Gewaarwordingen verband houdend met spijsverteringsstelsel

Functies van spijsverteringsstelsel, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd.

Functies van metabool stelsel en hormoonstelsel

Algemene metabole functies

Water-, mineraal- en elektrolytenbalans

Thermoregulatoire functies

Functies van endocriene klieren

Functies van metabool stelsel en hormoonstelsel, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel, anders gespecificeerd

Functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 6 Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies

Functies gerelateerd aan urine

Productie en opslag van urine

Functies gerelateerd aan urinelozing

Gewaarwordingen gepaard gaande met urinelozing

Functies gerelateerd aan urine, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Genitale en reproductieve functies

Seksuele functies

Functies gerelateerd aan menstruatie

Functies gerelateerd aan voortplanting

Gewaarwordingen gepaard gaande met genitale en reproductieve functies

Genitale en reproductieve functies, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies, anders gespecificeerd

Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 7 Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies

Functies van gewrichten en botten

Mobiliteit van gewrichten

Stabiliteit van gewrichten

Mobiliteit van botten

Functies van gewrichten en botten, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Spierfuncties

Spiersterkte

Spiertonus

Spieruithoudingsvermogen

Spierfuncties, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Bewegingsfuncties

Motorische reflexfuncties

Onwillekeurige bewegingsreacties

Controle van willekeurige bewegingen

Onwillekeurige bewegingen

Gangpatroon

Gewaarwordingen verband houdend met spieren en bewegingsfuncties

Bewegingsfuncties, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies, anders gespecificeerd

Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 8 Functies van huid en verwante structuren

Functies van de huid

Beschermende functies van huid

Herstelfuncties van huid

Andere functies van huid

Gewaarwording verband houdend met huid

Functies van huid, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Functies van haren en nagels

Functies van haar

Functies van nagels

Functies van haren en nagels, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Functies van huid en verwante structuren, anders gespecificeerd

Functies van huid en verwante structuren, niet gespecificeer

Bijlage 3 De ICF: ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE

Bijlage 3 De ICF: ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE (bron: http://www.rivm.nl/who-fic/ICD-O-3.htm)

Hoofdstuk 1 Leren en toepassen van kennis

Doelbewust gebruiken van zintuigen

Gadeslaan

Luisteren

Doelbewust gebruiken van andere zintuigen

Doelbewust gebruiken van zintuigen, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Basaal leren

Nadoen

Herhalen

Leren lezen

Leren schrijven

Leren rekenen

Ontwikkelen van vaardigheden

Basaal leren, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Toepassen van kennis

Richten van aandacht

Denken

Lezen

Schrijven

Rekenen

Oplossen van problemen

Besluiten nemen

Toepassen van kennis, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Leren en toepassen van kennis, anders gespecificeerd

Leren en toepassen van kennis, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 2 Algemene taken en eisen

Ondernemen van enkelvoudige taak

Ondernemen van meervoudige taken

Uitvoeren van dagelijkse routinehandelingen

Omgaan met stress en andere mentale eisen

Algemene taken en eisen, anders gespecificeerd

Algemene taken en eisen, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 3 Communicatie

Communiceren - begrijpen

Begrijpen van gesproken boodschappen

Begrijpen van non-verbale boodschappen

Begrijpen van formele gebarentaal

Begrijpen van geschreven boodschappen

Communiceren - begrijpen, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Communiceren – zich uiten Spreken

Zich non-verbaal uiten

Zich uiten via formele gebarentaal

Schrijven van boodschappen

Communiceren - zich uiten, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Conversatie en gebruik van communicatie-apparatuur en –technieken

Converseren

Bespreken Huishoudelijke taken

Bereiden van maaltijden

Huishoudelijke taken, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Huishouden doen

Verzorgen van wat bij huishouden behoort en assisteren van andere personen

Verzorgen van wat bij huishouden behoort

Assisteren van andere personen

Verzorgen van wat bij huishouden behoort en assisteren van andere personen, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Huishouden, anders gespecificeerd

Huishouden, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 7 Tussenmenselijke interacties en relaties

Algemene tussenmenselijke interacties

Basale tussenmenselijke interacties

Complexe tussenmenselijke interacties

Omgaan met onbekenden

Formele relaties

Informele sociale relaties

Familierelaties

Intieme relaties

Bijzondere tussenmenselijke relaties, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Tussenmenselijke interacties en relaties, anders gespecificeerd

Tussenmenselijke interacties en relaties, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 8 Belangrijke levensgebieden

Informele opleiding

Voorschoolse opleiding

Schoolse opleiding

Beroepsopleiding

Hogere opleiding

Opleiding, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Beroep en werk

Werkend leren

Verwerven, behouden en beëindigen van werk

Betaald werk

Onbetaald werk

Beroep en werk, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Economisch leven

Basale financiële transacties

Complexe financiële transacties

Economische zelfstandigheid

Economische leven, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Belangrijke levensgebieden, anders gespecificeerd

Belangrijke levensgebieden, niet gespecificeerd

Gebruiken van communicatieapparatuur en -technieken

Communicatie, anders gespecificeerd

Communicatie, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Veranderen en handhaven van lichaamshouding

Veranderen van basale lichaamshouding

Handhaven van lichaamshouding

Uitvoeren van transfers

Veranderen en handhaven van lichaamshouding, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Dragen, verplaatsen en manipuleren van iets of iemand

Optillen en meenemen

Verplaatsen van iets of iemand met onderste extremiteiten

Nauwkeurig gebruiken van hand

Gebruiken van hand en arm

Dragen, verplaatsen en manipuleren van iets of iemand, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Lopen en zich verplaatsen

Lopen

Zich verplaatsen

Zich verplaatsen tussen verschillende locaties

Zich verplaatsen met speciale middelen

Lopen en zich verplaatsen, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Zich verplaatsen per vervoermiddel

Gebruiken van vervoermiddel

Besturen

Rijden op dieren als vervoermiddel

Zich verplaatsen per vervoermiddel, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Mobiliteit, anders gespecificeerd

Mobiliteit, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 5 Zelfverzorging

Zich wassen

Verzorgen van lichaamsdelen

Zorgdragen voor toiletgang

Zich kleden

Eten

Drinken

Zorgdragen voor eigen gezondheid

Zelfverzorging, anders gespecificeerd

Zelfverzorging, niet gespecificeerd

Hoofdstuk 6 Huishouden

Verwerven van benodigdhedenVerwerven van woonruimte

Verwerven van goederen en diensten

Verwerven van benodigdheden, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd

Hoofdstuk 9 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven

Maatschappelijk leven

Recreatie en vrije tijd

Religie en spiritualiteit

Mensenrechten

Politiek en burgerschap

Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven, anders gespecificeerd

Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven, niet gespecificeerd.

 

 

Inhoudsopgave

Inleiding

HOOFDSTUK 1 UITGANGSPUNTEN HULP BIJ HET HUISHOUDEN

Artikel 1.1 Als er beperkingen zijn bij het voeren van een huishouden

Artikel 1.2 Deskundigheden en activiteiten van hulp bij het huishouden

Artikel 1.3 De leefeenheid is primair zelf verantwoordelijk/ gebruikelijke zorg

Artikel 1.4 Mantelzorg

Artikel 1.5 Algemene hulpmiddelen, algemeen gebruikelijke voorzieningen en voorliggende voorzieningen

Artikel 1.6 Particuliere huishoudelijke hulp

Artikel 1.7 Revalideren

Artikel 1.8 Technische hulpmiddelen en woonvoorzieningen

Artikel 1.9 Het hebben van een huisdier

Artikel 1.10 Probleemgezinnen

Artikel 1.11 Spoedhulp

Artikel 1.12 Overlijden (geïndiceerde) partner

Artikel 1.13 Geplande operatie/ziekenhuisopname

HOOFDSTUK 2 GEBRUIKELIJKE ZORG

Artikel 2.1 Gezondheidsproblemen of (dreigende) overbelasting

Artikel 2.2 Fysieke afwezigheid

Artikel 2.3 Uitzonderingen gebruikelijke zorg

Artikel 2.4 Ouderlijke zorgplicht bij echtscheiding

Artikel 2.5 Huishoudelijke taken: uitstelbaar en niet uitstelbaar

Artikel 2.6 Bijdrage van kinderen aan het huishouden

HOOFDSTUK 3 NORMERING HUISHOUDELIJKE HULP IN MINUTEN

Artikel 3.1 Uitgangspunten normtijden hulp bij het huishouden

Artikel 3.2 Boodschappen

Artikel 3.3 Bereiding broodmaaltijd

Artikel 3.4 Opwarmen warme maaltijd

Artikel 3.5 Licht huishoudelijk werk in huis: kamers opruimen

Artikel 3.6 Zwaar huishoudelijk werk: stofzuigen, wc/badkamer schoonmaken

Artikel 3.7 Wasverzorging

Artikel 3.8 Verzorging en/of tijdelijke opvang van kinderen

Artikel 3.9 Organisatie van het huishouden (als er sprake is van een regieprobleem)

Artikel 3.10 Meer en/of minderhulp