Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beemster

Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Beemster

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeemster
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Beemster
CiteertitelMandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Purmerend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Ook vastgesteld door de burgemeester

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. Participatiewet
 4. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004
 5. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

19-02-2019

gmb-2019-106302

1467054

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Beemster

Het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk de burgemeester, van de gemeente Beemster, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

 

gelet op de Gemeentewet, hoofdstuk 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Participatiewet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz 2004 en de Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 

overwegende dat;

 

de gemeente Beemster een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met GR-BVO Halte Werk, waarbij is overeengekomen dat de GR-BVO Halte Werk met ingang van 1 januari 2019 de uitvoering op zich zal nemen van alle voorkomende werkzaamheden en de dienstverlening op uitvoering van taken zoals omschreven in artikel 3 van de “Samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket”;

 

daarvoor aan de directeur van GR-BVO Halte Werk mandaat/volmacht/machtiging met de bevoegdheid van ondermandaat/-volmacht/-machtiging moet worden verleend;

 

besluit

 

vast te stellen het navolgende: Mandaatbesluit Zelfstandigenloket, gemeente Beemster

 

Artikel 1. Mandaat, volmacht en machtiging

 • 1.

  Aan de directeur van GR-BVO Halte Werk wordt mandaat/volmacht/machtiging verleend tot het namens en onder verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester nemen van besluiten ter uitoefening van de bevoegdheden zoals vermeld in de bijbehorende Mandaatlijst.

 • 2.

  Waar in dit besluit wordt gesproken over mandaat, dient, tenzij anders is bepaald, daaronder tevens te worden begrepen machtiging en volmacht.

 • 3.

  Voor zover van toepassing, omvat de bevoegdheid om krachtens mandaat besluiten te nemen, tevens de bevoegdheid tot het verrichten van voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.

 • 4.

  De gemandateerde is bevoegd ondermandaat/-volmacht/-machtiging te verlenen, tenzij in de Mandaatlijst anders is bepaald.

 • 5.

  Het is de gemandateerde niet toegestaan de bevoegdheden door te mandateren aan niet- ondergeschikten.

Artikel 2. Ondertekeningbevoegdheid

Het mandaat omvat mede de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten namens het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester, tenzij in de Mandaatlijst anders is vermeld.

 

Artikel 3. Reikwijdte en beperkingen mandaat

 • 1.

  Bij de uitoefening van bevoegdheden in mandaat wordt in acht genomen wat daaromtrent wordt gesteld in wetten, besluiten, verordeningen, circulaires, beleidsregels, regelingen, aanwijzingen en richtlijnen van wetgevers of bestuursorganen van rijk, provincie, regio en/of gemeente Beemster

 • 2.

  Het mandaat heeft geen betrekking op de volgende aangelegenheden:

  • a.

   de afdoening en ondertekening van stukken die gericht zijn aan de gemeenteraad;

  • b.

   indien de (onder)gemandateerde een persoonlijk belang heeft bij de aangelegenheid;

  • c.

   de afdoening van een zaak welke, naar redelijkerwijs mag worden aangenomen, grote politieke gevolgen met zich mee kan brengen en/of precedentwerking kan oproepen;

  • d.

   het college, of een lid daarvan, te kennen heeft gegeven de aangelegenheid ter besluitvorming aan het college van burgemeester en wethouders voor te willen leggen.

Artikel 4. Informatieverstrekking

Het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester kan zich door gemandateerde laten informeren over de krachtens (onder)mandaat genomen besluiten.

 

Artikel 5. Wijze van ondertekening

1. De krachtens (onder)mandaat genomen besluiten en overige stukken worden als volgt ondertekend:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

Namens deze,

Directeur van GR-BVO Halte Werk,

Mevrouw ing. I.S. Makelaar, MSc

Handtekening;

 

De burgemeester van de gemeente Beemster,

Namens deze,

Directeur van GR-BVO Halte Werk

Mevrouw ing. I.S. Makelaar, MSc

Handtekening;

 

2. Indien uitsluitend gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid tot ondertekening (ondertekeningsmandaat), wordt voorafgaand aan de ondertekening vermeld:

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster,

Namens deze getekend door

Directeur van GR-BVO Halte Werk,

Mevrouw ing. I.S. Makelaar, MSc

Handtekening;

 

De burgemeester van de gemeente Beemster,

Namens deze,

Directeur van GR-BVO Halte Werk

Mevrouw ing. I.S. Makelaar, MSc

Handtekening.

 

Artikel 6. Slotbepalingen

Dit besluit met de daarbij behorende Mandaatlijst, treedt per 1 januari 2019 in werking.

 • 1.

  Alle eerder vastgestelde Mandaatregelingen en mandaatlijsten en/of mandaatregisters worden ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Mandaatregeling Zelfstandigenloket gemeente Beemster”.

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van de gemeente Beemster, op 19 februari 2019.

De loco-burgemeester,

D.J.Butter

De loco-secretaris,

T.Dehé

Aldus besloten door de burgemeester van de gemeente Beemster, op 19 februari 2019.

De loco-burgemeester,

D.J.Butter

Verklaring:

De directeur van GR-BVO Halte Werk geeft met de ondertekening hierna te kennen in te stemmen met het verleende mandaat/volmacht/machtiging.

Alkmaar,

Handtekening en naam:

I.S. Makelaar

Bijlage Mandaten-/volmacht-/machtigingenlijst

 

(behorende bij mandaatregeling samenwerkingsovereenkomst Zelfstandigenloket GR BVO Halte Werk- gemeente Beemster

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Mandaat/ volmacht/ machtiging verleend aan

Ondermandaat/- volmacht/-machtiging toegestaan

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

 

Het doen van meldingen van verwerking van persoonsgegevens, dan wel het wijzigen van meldingen aan de Autoriteit Persoonsgegevens

College van B&W/Burgemeester

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen of aan een verzoek om inlichtingen omtrent de van aanmelding vrijgestelde gegevensverwerkingen zal worden voldaan o.g.v. artikel 30 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen aan een betrokkene of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt, o.g.v. artikel 12, 16 en 17 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen of aan een verzoek van een betrokkene om gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, zal worden voldaan o.g.v. . artikel 12, 16 en 17 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen aan een betrokkene aan wie de mededeling omtrent de verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van zijn gegevens is gedaan, o.g.v. artikel 12 en 19 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het mededelen aan een betrokkene of het verzet vanwege zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden gerechtvaardigd is, o.g.v. artikel 12 en 21 AVG

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Het buiten toepassing laten van de bepalingen opgenomen in artikel 23 AVG, zover het betreft de artikelen 12 en 15 AVG, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen gronden

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

voor zover het mandaatgebied betreffend

 

Nr

Omschrijving bevoegdheid

Bevoegdheid van

Mandaat/ volmacht/ machtiging verleend aan

Ondermandaat/- volmacht/-machtiging toegestaan

Bijzondere voorwaarden/ toelichting

 

Verrichten overige publiekrechtelijke handelingen voor zover het mandaatgebied betreffend

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

 

 

Verrichten overige privaatrechtelijke rechtshandelingen voor zover het mandaatgebied betreffend

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

 

 

Verrichten van feitelijke handelingen (waaronder het uitbesteden van werkzaamheden of activiteiten die noodzakelijk zijn om tot een besluit te komen) voor de gemeente voor zover het mandaatgebied betreffend

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk/medewerkers

nee

 

 

Besluiten op grond van Titel 4.4 Awb bestuurlijke geldschulden

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Voor zover besluit voortvloeit uit werkzaamheden die vallen onder reikwijdte mandaatverlening

 

Beslissingen tot verlenging van de termijn tot het geven van een beschikking op grond van artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Voor zover beslissing voortvloeit uit werkzaamheden die vallen onder reikwijdte mandaatverlening

 

Beslissingen tot opschorting van de termijn tot het geven van een beschikking op grond van artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Voor zover beslissing voortvloeit uit werkzaamheden die vallen onder reikwijdte mandaatverlening

 

Besluiten op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) en de bij en krachtens die wet vastgestelde regelgeving

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

 

 

 

Besluiten op grond van de Participatiewet

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Voor zover beslissing voortvloeit uit een (aanvraag van een) uitkering of een vordering/krediet ingevolge het Bbz 2004

 

Besluiten op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de bij en krachtens die wetten vastgestelde regelgeving

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Mandaat geldt alleen voor toekenningsbesluit formeel en materieel recht en vaststellen vermogen o.g.v. de IOAZ

 

Besluiten inzake dwanginvordering bestuursrechtelijke geldschulden

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Bbz 2004

 

Verlenen kwijtschelding niet afgelost krediet en besluiten tot afboeken oninbare bedragen bedrijfskrediet ingevolge Bbz 2004

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Ondermandaat voor bedragen vanaf € 10.000 slechts toegestaan aan afdelingshoofden;

Ondermandaat voor bedragen tot € 10.000. slechts toegestaan aan medewerkers met een coördinator functie

 

Besluiten tot het voeren van gerechtelijke (incasso)procedures

College van B&W

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Bbz 2004

 

Aangaan incassocontract met gerechtsdeurwaarder

College van B&W/Burgemeester

Directeur Halte Werk

nee

Voor zover het contract betrekking heeft op vorderingen/kredieten in het kader van de Bbz 2004

 

Het verlenen van incasso-opdrachten (incl. het voeren van incassoprocedures) aan de gerechtsdeurwaarder

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Bbz 2004

 

 

Het treffen van schikkingen (dan wel verlenen van toestemming daartoe aan de gerechtsdeurwaarder) met debiteuren tijdens incassoprocedures

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Bbz 2004

 

Besluiten (dan wel verlenen van toestemming daartoe aan gerechtsdeurwaarder) tot afgifte rentebeschikkingen (art. 4:99 Algemene wet bestuursrecht)

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Bbz 2004

 

Namens gemeente optreden (met recht van substitutie en assumptie) in rechte voor zover invorderingsprocedures, verzetsprocedures en executiegeschillen op grond van de Participatiewet voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Bbz 2004

Burgemeester

Bestuur/Directeur Halte Werk

ja

Ondermandaat is voorbehouden aan algemeen directeur/eigenaar van gerechtsdeurwaarders kantoor Van der Meer & Philipsen te Alkmaar

 

Het treffen van schikkingen met debiteuren voor zover ter incasso overgedragen voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Bbz 2004

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Ondermandaat is voorbehouden aan algemeen directeur/eigenaar van gerechtsdeurwaarders kantoor Van der Meer & Philipsen te Alkmaar

 

Het besluiten tot afgifte van rentebeschikkingen voor zover ter incasso overgedragen voor zover er sprake is van een vordering/krediet in het kader van de Bbz 2004

College van B&W

Directeur Halte Werk

ja

Ondermandaat is voorbehouden aan algemeen directeur/eigenaar van gerechtsdeurwaarders kantoor Van der Meer & Philipsen te Alkmaar