Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beesel

Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeesel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden gemeente Beesel 2010
CiteertitelVerordening winkeltijden gemeente Beesel 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpwinkeltijdenverordening 2010

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening vervangt de Verordening winkeltijden gemeente Beesel 1996, zoals vastgesteld op 16 september 1996.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-201001-02-201001-02-2021nieuwe regeling

25-01-2010

't Gazetje, 03-02-2010

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BEESEL 2010

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BEESEL 2010

De raad van de gemeente Beesel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 december 2009;

gelet op de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende: Verordening inzake de winkeltijden

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  feestdagen: Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, eerste Kerstdag en tweede Kerstdag;

 • c.

  winkel: een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht;

 • d.

  winkelgebied buitengebied: het gebied gelegen buiten de bebouwde kom;

Artikel 2 Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen acht weken.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen.

Artikel 3 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 4 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college van burgemeester en wethouders kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  op grond van een verandering van de omstandigheden of inzichten opgetreden na het verlenen van de ontheffing, moet worden aangenomen dat intrekking of wijziging wordt gevorderd door het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • d.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gesteld termijn dan wel, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn;

 • e.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 5 Openstelling van avondwinkels op zon- en feestdagen, 4 mei en 24 december

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet vervatte verboden ten behoeve van winkels, die gesloten zijn op de in die verboden bedoelde zon- en feestdagen tussen 00.00 en 16.00 uur.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan voor ten hoogste 1 winkel ontheffing verlenen.

 • 3.

  Aan de ontheffing wordt het voorschrift verbonden dat er uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren dienen te worden verkocht, met uitzondering van sterke drank als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 6 Ontheffing zon- en feestdagenregeling voor afzonderlijke situaties

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op andere zon- en feestdagen, genoemd voor:

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde ontheffing kan worden verleend in geval van: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen, beurzen, kunstateliers en galeries.

Artikel 7 Verbod straatverkoop bepaalde goederen op zon- en feestdagen

Het college van burgemeester en wethouders kan bepalen dat de vrijstelling genoemd in artikel 12 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet niet geldt voor de gehele gemeente of voor een of meer delen van de gemeente.

Artikel 8 Openstelling op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de verboden van artikel 2 van de wet, voor zover deze betrekking hebben op werkdagen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

Artikel 9 Vrijstelling op grond van toeristische motieven

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid onder a en b van de wet, gelden, in verband met de toeristische aantrekkingskracht van de gemeente, niet tussen 10.00 en 18.00 uur voor winkels in verband met de toeristische aantrekkingskracht van Beesel.

Artikel 10 In werking treden

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 februari 2010.

 • 2.

  De Verordening winkeltijden gemeente Beesel 1996, vastgesteld bij besluit van 16 september 1996 wordt ingetrokken.

 • 3.

  Ontheffingen die op grond van de Verordening winkeltijden gemeente Beesel 1996 zijn verleend worden geacht ontheffingen te zijn op grond van de onderhavige verordening.

 • 4.

  Zon- en feestdagen die op grond van de Verordening winkeltijden gemeente Beesel 1996 zijn aangewezen worden geacht aangewezen te zijn op grond van de onderhavige verordening.

Artikel 11

De verordening kan worden aangehaald als “Verordening winkeltijden gemeente Beesel 2010”.

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 25 januari 2010.