Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Klachtenregeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingKlachtenregeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland
CiteertitelKlachtenregeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Nieuwe regeling

28-10-2013

Website

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenregeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland

 

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking

Sabewa Zeeland;

op voorstel van het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland van 13 september 2013;

overwegende, dat het wenselijk is in het kader van de heffing en invordering van de belastingen en van de werkzaamheden ingevolge de Wet waardering onroerende zaken, een regeling vast te stellen aangaande ingediende klachten over gedragingen van organen of medewerkers van Sabewa Zeeland;

gelet op artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 41 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende ‘Klachtenregeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland’;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Sabewa Zeeland: de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland;

 • 2

  organen: het dagelijks bestuur en de directeur van Sabewa Zeeland alsmede de door het dagelijks bestuur aangewezen heffingsambtenaar en invorderingsambtenaar van Sabewa Zeeland;

 • 3

  medewerkers: personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de directeur van Sabewa Zeeland;

 • 4.

  klachtencoördinator: de functionaris als bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

 

Artikel 2 Toepassing

Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

 

Artikel 3 Klachtencoördinator

 • 1.

  Het dagelijks bestuur wijst één of meerdere klachtencoördinator(en) aan.

 • 2.

  De klachtencoördinator is belast met de behandeling en de advisering over mondelinge en schriftelijke klachten over gedragingen als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht van medewerkers van Sabewa Zeeland.

 • 3.

  De klachtencoördinator draagt zorg voor de registratie van klachten.

 • 4.

  De klachtencoördinator brengt jaarlijks aan het dagelijks bestuur schriftelijk verslag uit over de (aard en hoeveelheid van de) klachten en de wijze van afdoening.

 

 Artikel 4 Klacht gericht tegen de directeur

De voorzitter van het dagelijks bestuur is belast met de behandeling van een klacht gericht tegen de directeur van Sabewa Zeeland 

Artikel 5 Advisering aan het dagelijks bestuur

De klachtencoördinator brengt naar aanleiding van zijn bevindingen over de klacht rapport uit aan het dagelijks bestuur. 

Artikel 6 Besluitvorming

Het dagelijks bestuur is belast met de besluitvorming omtrent ingediende klachten.

 

Artikel 7 Zorgplicht

Voor zover een klacht als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht is gericht tegen een gedraging van het dagelijks bestuur, draagt de directeur zorg voor de behoorlijke behandeling als bedoeld in artikel 9:2 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 8 Schriftelijke klachten

Schriftelijke klachten worden behandeld volgens de procedure die in bijlage 1 bij onderhavige regeling is aangegeven.

 

Artikel 9 Mondelinge klachten

Mondelinge klachten worden behandeld volgens de procedure die in bijlage 2 bij onderhavige regeling is aangegeven.

 

Artikel 10 Omgang met persoonsgegevens

 • 1.

  De klachtencoördinator verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitbrengen van een advies. Bij de verwerking van persoonsgegevens zorgt de klachtencoördinator voor beveiliging van de gegevens tegen verlies en onrechtmatige verwerking.

 • 2.

  Voor de klachtencoördinator geldt de plicht tot geheimhouding van persoonsgegevens voor zover overdracht van informatie niet noodzakelijk is voor de uitoefening van de taak van de klachtencoördinator.

 • 3.

  De klachtencoördinator wijst personen die worden gehoord of geraadpleegd op de vertrouwelijkheid van hetgeen ter zitting aan de orde komt.

 

Artikel 11 Slotbepaling

 • 1.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op de dag van de bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling wordt aangehaald als ‘Klachtenregeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland’.

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 28 oktober 2013.