Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBelastingsamenwerking SaBeWa Zeeland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVerordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie
Citeertitel
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2018-06-13

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2013Nieuwe regeling

06-02-2014

Krant

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland besluit,

gelet op artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland,

vast te stellen:

de Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Sabewa Zeeland.

 

Artikel 1: Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • 1.

  Accountant:

 • - registeraccountant of,

  - accountant-administratieconsulent met een aantekening in het inschrijvingsregister als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep of,

  - organisatie waarin voor de accountantscontrole bevoegde accountants samenwerken, belast met de hierna onder b genoemde accountantscontrole.

 • 3.

  Accountantscontrole:

  De in artikel 34 van de gemeenschappelijke regeling bedoelde controle uitgevoerd door de door het algemeen bestuur benoemde accountant van:

  • 1.

   het getrouwe beeld van de in de jaarrekening gepresenteerde baten en lasten en de grootte en samenstelling van het vermogen;

  • 2.

   de rechtmatigheid van de totstandkoming van de baten en lasten en balansmutaties;

  • 3.

   het in overeenstemming zijn van de door het dagelijks bestuur opgestelde jaarrekening met de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels bedoeld in artikel 186 Gemeentewet;

  • 4.

   de inrichting van het financieel beheer en de financiële organisatie gericht op de vraag of deze een getrouwe en rechtmatige verantwoording mogelijk maken; waarbij de nadere regels die bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het zesde lid van artikel 213 Gemeentewet, in acht worden genomen.

 • 3.

  Administratie:

  Het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens alsmede het verstrekken van informatie ten behoeve van besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van Sabewa Zeeland en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd.

   

 • 4.

  Financieel beheer:

  het totaal van de activiteiten die er voor zorgen dat de uitvoering van het in de begroting opgenomen, vastgestelde beleid volgens de gestelde plannen en doelen en binnen de gestelde kaders plaatsvindt en dat de financiële positie daarmee in overeenstemming is.

   

 • 5.

  Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole: het overeenstemmen van het tot stand komen van financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan met de relevante wet- en regelgeving, zoals bedoeld in het Besluit accountantscontrole gemeenten.

  •  

 • 6.

  Deelverantwoording: een in opdracht van het algemeen bestuur ten behoeve van de verslaglegging opgestelde verantwoording van een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de organisatie van Sabewa-Zeeland, welke verantwoording onderdeel uit maakt van de jaarrekening.

  •  

 • 7.

  Verantwoording belastingadministratie: Verantwoording belastingadministratiede ten behoeve van de verslaglegging van elke deelnemer opgestelde verantwoording van de administratie van de opgelegde aanslagen en de ingevorderde belastingen, welke geen onderdeel uit maken van de jaarrekening van Sabewa Zeeland.

 

Artikel 2: Opdrachtverlening accountantscontrole 

 • 1.

  Het dagelijks bestuur bereidt in overleg met het algemeen bestuur de aanbesteding van de accountantscontrole voor.

 • 2.

  Het algemeen bestuur stelt voor de aanbesteding van de accountantscontrole het programma van eisen vast. In het programma van eisen worden voor de jaarlijkse accountantscontrole opgenomen:

  • 1.

   de toe te passen goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties) bij de controle van de jaarrekening;

  • 2.

   de apart te controleren deelverantwoordingen en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);

  • 3.

   de per deelnemer te controleren verantwoordingen van de belastingadministratie en de daarbij toe te passen omvangsbases en goedkeuringstoleranties (en afwijkende rapporteringstoleranties);

  • 4.

   de inrichtingseisen voor het verslag van bevindingen;

  • 5.

   de eventueel aanvullende tussentijdse controles;

  • 6.

   de frequentie en inrichtingseisen van de aanvullende tussentijdse rapportering; en voor ieder afzonderlijk te controleren begrotingsjaar

  • 7.

   de posten van de jaarrekening, deelverantwoordingen en verantwoording belastingadministraties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden;

  • 8.

   de producten en of organisatie onderdelen van Sabewa Zeeland met bijbehorende afwijkende rapporteringstoleranties, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht dient te besteden

    

Artikel 3: Protocol accountantscontrole 

 • 1.

  Voorafgaand aan de accountantscontrole van de jaarrekening legt het algemeen bestuur in het “controleprotocol” in ieder geval vast wat de reikwijdte van het interne rechtmatigheidstraject is en wat de rol van de accountant ten aanzien van rechtmatigheid is. 

 • 2.

  In het eerste lid bedoelde protocol wordt in ieder geval ingegaan op:

  • 1.

   de regelgeving die in het kader van het rechtmatigheidstraject in beschouwing moet worden genomen (het normenkader);

  • 2.

   de rechtmatigheidscriteria die in beschouwing moeten worden genomen;

  • 3.

   de aspecten die binnen het voorwaardencriterium in beschouwing worden genomen;

  • 4.

   de goedkeuringstoleranties die worden gehanteerd;

  • 5.

   de rapporteringstoleranties die worden gehanteerd;

  • 6.

   de looptijd van het protocol;

  • 7.

   de eventuele posten van de jaarrekening, posten van de deelverantwoordingen, producten en organisatie onderdelen van Sabewa Zeeland, waaraan de accountant bij zijn controle specifiek aandacht moet besteden;

 • 3.

  Voorafgaand aan de accountantscontrole van de verantwoording van de belastingadministraties wordt door het algemeen bestuur en door de deelnemers een “Verantwoordings- en controleprotocol Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland inzake belastingen en heffingen” vastgesteld.

 

Artikel 4: Informatie verstrekking door het dagelijks bestuur 

 • 1.

  Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de samenstelling van de jaarrekening conform de geldende interne- en externe regelgeving en legt deze aan de accountant voor ter controle.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle aan de jaarrekening ten grondslag liggende stukken voor de accountant ter inzage liggen en goed toegankelijk zijn.

 • 3.

  Bij de jaarrekening bevestigt het dagelijks bestuur schriftelijk aan de accountant, dat alle hem bekende informatie van belang voor de oordeelsvorming van de accountant is verstrekt.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur overlegt de gecontroleerde jaarrekening samen met de controleverklaring en het verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur voor uiterlijk 1 april van het jaar dat volgt op dat waarop de jaarrekening betrekking heeft.

 • 5.

  Alle informatie die na afgifte van de controleverklaring en voor de behandeling van de jaarrekening in het algemeen bestuur beschikbaar komt en die van invloed is op het beeld dat de jaarrekening geeft, wordt terstond door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur en de accountant gemeld.

 

Artikel 5: Inrichting van de accountantscontrole 

 • 1.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de wijze waarop de accountantscontrole wordt ingericht, alsmede de aard en de omvang van de daarbij behorende werkzaamheden.

 • 2.

  De accountant bepaalt binnen het kader van de opdrachtverlening de frequentie van de uit te voeren controles. De accountant kan de controlewerkzaamheden zonder voorafgaande kennisgeving uitvoeren.

 • 3.

  Ter bevordering van een efficiënte en doeltreffende accountantscontrole vindt (periodiek) afstemmingsoverleg plaats tussen de accountant en vertegenwoordigers van algemeen en dagelijks bestuur alsmede medewerkers van de organisatie.

 

Artikel 6: Toegang tot informatie 

 • 1.

  De accountant is bevoegd tot het opnemen van alle kassen, waardepapieren en voorraden en het inzien van alle boeken, notulen, brieven, computerbestanden en overige bescheiden, waarvan hij inzage voor de accountantscontrole nodig oordeelt. Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor dat de accountant voor de uitvoering van zijn controlewerkzaamheden een onbelemmerde toegang heeft tot alle kantoren, andere ruimten en informatiedragers van Sabewa Zeeland.

 • 2.

  De accountant is bevoegd om van alle bestuurders en ambtenaren mondelinge en schriftelijke inlichtingen en verklaringen te verlangen die hij voor de uitvoering van zijn opdracht denkt nodig te hebben. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt er zorg voor, dat alle organisatie-eenheden van Sabewa Zeeland zijn gehouden de accountant alle informatie te verstrekken, opdat de accountant zich een juist en volledig oordeel kan vormen over de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten, balansmutaties en het gevoerde beheer en over de getrouwheid van de daarover verstrekte informatie. Het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat de desbetreffende ambtenaren hieraan hun medewerking verlenen.

   

 Artikel 7: Overige controles en opdrachten 

 • 1.

  Het dagelijks bestuur kan de door het algemeen bestuur benoemde accountant opdracht geven tot het uitvoeren van specifieke werkzaamheden met betrekking tot de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid voor zover de onafhankelijkheid van de accountant daarmee niet in het geding komt. Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur vooraf over deze aan de accountant te verstrekken opdrachten.

 • 2.

  Het dagelijks bestuur is voor de controle van de rechtmatige besteding van subsidies bevoegd de opdracht te verlenen aan een andere dan de door het algemeen bestuur benoemde accountant, indien dit in het belang van Sabewa Zeeland is.

 • 3.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording aan derden (Belastingdienst, ABP, Sociale verzekeringsbank, CBS, e.d.) en neemt hierbij de gestelde controle eisen in acht. Indien een deel van deze vereisten moet worden uitgevoerd door een accountant, verleent het dagelijks bestuur de opdracht daartoe aan de door het algemeen bestuur aangewezen accountant, tenzij het in het belang van Sabewa Zeeland is de opdracht aan een andere accountant te verlenen.

 • 4.

  Het dagelijks bestuur draagt de zorg voor de verantwoording van de belastingadministraties van elke deelnemer conform het “Verantwoordings- en controleprotocol Gemeenschappelijke Regeling Sabewa Zeeland”.

 

Artikel 8: Rapportering 

 • 1.

  Indien de accountant bij een controle afwijkingen constateert die leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij deze terstond schriftelijk aan het dagelijks bestuur en vraagt hij het dagelijks bestuur daarop te reageren. Indien de accountant na het overleg met het dagelijks bestuur daarover de mening blijft toegedaan dat de geconstateerde afwijkingen leiden tot het niet afgeven van een goedkeurende verklaring, meldt hij dit aan het algemeen bestuur en vermeldt hij daarbij de reactie van het dagelijks bestuur.

 

 • 2.

  In aanvulling op het in de wet voorgeschreven verslag van bevindingen brengt de accountant over de door hem uitgevoerde (deel)controles verslag uit over zijn bevindingen van niet bestuurlijk belang aan de ambtenaar van wie het geldelijk beheer, de administratie en of de beheersdaden zijn gecontroleerd, de leidinggevende van de afdeling waar de ambtenaar werkzaam is, de directeur dan wel andere daarvoor in aanmerking komende ambtenaren.

 

 • 3.

  De controleverklaring en het verslag van bevindingen worden voor verzending aan het algemeen bestuur door de accountant aan het dagelijks bestuur voorgelegd met de mogelijkheid voor het dagelijks bestuur op deze stukken te reageren. De accountant kan, voorafgaand aan de behandeling in het algemeen bestuur, de jaarverslaggeving en het verslag van bevindingen met (een voor dit doel door het algemeen bestuur ingestelde vertegenwoordiging van) het algemeen bestuur bespreken.

 

Artikel 9: Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt met ingang van 1 januari 2013 .

 

Artikel 10: Citeertitel 

Deze verordening kan worden aangehaald als “Controleverordening Sabewa Zeeland”.

 

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland

Aldus vastgesteld op 6 februari 2014.