Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Verordening winkeltijden Bergambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingVerordening winkeltijden Bergambacht
CiteertitelVerordening winkeltijden Bergambacht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Winkeltijdenwet, art. 3, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-200201-01-2017nieuwe regeling

29-01-2002

onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening winkeltijden Bergambacht

De raad van de gemeente Bergambacht;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 3, lid 1, van de Winkeltijdenwet;

b e s l u i t:

vast te stellen de navolgende

Verordening winkeltijden Bergambacht

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder de wet: de Winkeltijdenwet van 21 maart 1996.

Artikel 2 Zon- en feestdagenregeling

De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder b van de wet, gelden niet op tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en tweede Kerstdag, mits laatstgenoemde dag niet op een zondag valt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening winkeltijden Bergambacht".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

van de gemeente Bergambacht op 29 januari 2002

De secretaris, De voorzitter,