Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Brandbeveiligingsverordening Bergambacht 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingBrandbeveiligingsverordening Bergambacht 2011
CiteertitelBrandbeveiligingsverordening Bergambacht 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3, tweede lid, Wet veiligheidsregio's

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201101-01-2016nieuwe regeling

13-12-2011

Gemeentepagina 28-12-2011

N.v.t.

Tekst van de regeling

Intitulé

Brandbeveiligingsverordening Bergambacht 2011

De raad van de gemeente Bergambacht;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet veiligheidsregio's;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING BERGAMBACHT 2011

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  een inrichting; een voor mensen toegankelijke ruimtelijk begrensde plaats voor zover die geen bouwwerk is;

 • b.

  bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Artikel 2 Verbodsbepaling

 • 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover daarin:

  • a.

   meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of,

  • b.

   aan meer dan 4 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft of,

  • c.

   aan meer dan 4 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 4 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

 • 2. Het college kan aan de gebruiksvergunning voorschriften verbinden met inachtneming van het gestelde in de artikelen 4 en 5.

 • 3. Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorschriften verbinden en gestelde voorschriften wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van een verandering van inzichten of verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het verlenen van de gebruiksvergunning.

 • 4. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht  is van toepassing.

Artikel 3 Weigeringgronden

Het bevoegd gezag weigert een gebruiksvergunning, indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Artikel 4 Gebruikseisen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.1, 2.2 en 2.3 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken  (Stb. 2008, 327) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 5 Brandveiligheidsvoorzieningen

De eisen gesteld aan het brandveilig gebruik van bouwwerken in de paragrafen 2.4, 2.5 2.6, 2.7, 2.8 en 2.9 van het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken  (Stb. 2008, 327) zijn van overeenkomstige toepassing op vergunningplichtige en niet vergunningplichtige inrichtingen.

Artikel 6 Melden van brand en broei

Ieder die brand of broei ontdekt of deze vermoedt, is verplicht dit onmiddellijk aan de brandweer te melden.

Artikel 7 Bossen, heidevelden, venen

De eigenaar van een aaneengesloten of vrijwel aaneengesloten opstand die voor meer dan de helft bestaat uit naaldhout, een heideveld, een veen of een ander erf of terrein, voor zover niet bedoeld in artikel 8, tweede lid, onder b van de Woningwet,  en dat met brandbare gewassen is begroeid, is verplicht de voorschriften op te volgen, die het college geeft tot het voorkomen van brand en het beperken van de gevolgen van brand.

Artikel 8 Strafbepaling

Overtreding van de regels van deze verordening wordt op grond van artikel 64 eerste lid van de Wet veiligheidsregio's gestraft met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

Artikel 9 Toezicht

Het toezicht op de naleving van de bepalingen van deze verordening wordt opgedragen aan ambtenaren van de brandweer en daartoe door het college aangewezen ambtenaren.

Artikel 10 Overgangsrecht

 • 1. Vergunningen die zijn verleend onder werking van de Brandbeveiligingsverordening Bergambacht 1994 en de Brandbeveiligingsverordening Bergambacht 2009, en die van kracht zijn op het moment van inwerkingtreding van deze verordening worden aangemerkt als vergunning krachtens deze verordening.

 • 2. Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze verordening een aanvraag om vergunning op grond van de Brandbeveiligingsverordening Bergambacht 2009 is ingediend, waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze verordening toegepast.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Brandbeveiligingsverordening Bergambacht 2011.

Artikel 12 Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 • 2. De Brandbeveiligingsverordening Bergambacht 2009 wordt ingetrokken.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de

raad van de gemeente Bergambacht, op 13 december 2011.

De griffier, Mr. drs. E.J. Karman-Moerman

De voorzitter, A. van Erk