Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Nota Toezicht en Handhaving Drank-en Horecawet Bergambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingNota Toezicht en Handhaving Drank-en Horecawet Bergambacht
CiteertitelNota Toezicht en Handhaving Drank-en Horecawet Bergambacht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2017Nieuw beleid

17-12-2013

Gemeentepagina, 24-12-2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Toezicht en Handhaving Drank-en Horecawet Bergambacht

De raad van de gemeente Bergambacht heeft op 17 december de navolgende beleidsnota vastgesteld:

Nota Toezicht en Handhaving Drank-en Horecawet Bergambacht

1. Inleiding

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Doel van de wet is het alcoholgebruik, met name onder de jeugd, te matigen. In Bergambacht zijn de laatste jaren veel activiteiten en trajecten geweest op het gebied van de alcoholontmoediging, maar deze nieuwe wetgeving biedt nieuwe taken en verantwoordelijkheden en sluit daarom goed aan bij de activiteiten die al eerder in gang zijn gezet.

1.1 Criteria / Kaders

De volgende uitgangspunten zullen worden gehanteerd in de verplichtingen naar aanleiding van de Drank- en Horecawet.

 • a.

  De beschikbaarheid van alcohol beperken zodanig dat het schadelijk alcoholgebruik onder jongeren wordt teruggedrongen;

 • b.

  De beschikbaarheid van alcohol beperken zodanig dat verstoringen van de openbare orde voorkomen dan wel teruggedrongen worden;

 • c.

  Maatregelen inzetten zodanig dat zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met rechten en belangen van de reguliere horeca, de paracommerciële inrichtingen en met de vraag of de maatregelen controleerbaar en handhaafbaar zijn.

  • ·

   de beperkende maatregelen worden ingezet vanuit het gezondheidsbelang, waarbij meegewogen moet worden dat de inkomsten uit de verkoop van alcohol van financieel belang zijn voor paracommerciële inrichtingen (verenigingen, stichtingen, e.d.);

  • ·

   de activiteiten van paracommerciële inrichtingen binnen de doelstelling van de betreffende inrichting blijven; Dit houdt in dat activiteiten die buiten de maatschappelijke functie plaatsvinden, niet meer mogelijk zijn als daarbij oneerlijke concurrentie met de reguliere horeca zou ontstaan.

  • ·

   openbare orde problemen zoveel mogelijk voorkomen worden; Het is bijvoorbeeld mogelijk om de toegangsleeftijd tot de horeca te verhogen tot 21 jaar. In dit geval zullen jongeren zich meer op straat bevinden, waarmee het probleem verplaatst wordt. Daarnaast kan er sprake zijn van een waterbedeffect naar naburige gemeenten.

  • ·

   er wordt aangesloten bij de regionale handreikingen van het Bestuurlijk Overleg Alcoholmatiging.

2. Voorstel

De gemeente is met de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet verantwoordelijk om toezicht en handhaving van deze wet te organiseren. De voorkeur gaat ons inziens uit naar een goed alcoholmatigings- c.q. preventiebeleid en het op minimale wijze regelen van de verplichtingen vanuit de Drank- en Horecawet. Ten aanzien van deze wet dienen twee zaken te worden georganiseerd, te weten:

 • 1.

  De regels dienen hun beslag te krijgen in een afzonderlijke verordening of binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

 • 2.

  Het organiseren van het toezicht en de handhaving van die regelgeving moet worden georganiseerd.

De paracommerciële inrichtingen, zoals sportverenigingen zijn voor hun voortbestaan en voor de beschikbaarheid van voldoende vrijwilligers afhankelijk van eigen inkomsten. De verkoop van alcohol draagt daaraan bij. Handhaving is echter wel belangrijk. De voorkeur ligt bij het minimaal handhaven van de regelgeving, omdat alcoholgebruik zich bij te strikte regelgeving verplaatst naar de openbare weg of naar alcoholverstrekkers in naburige gemeenten. Handhaving kan het beste plaatsvinden door te voldoen aan de minimale vereisten. Een laatste reden om hiervoor te kiezen, ligt in het feit dat zelfregulering op deze manier wordt gestimuleerd omdat de verantwoordelijkheid voor het grootste deel bij de vergunningshouders ligt.

Wat minimaal gereguleerd moet worden:

 • -

  het verbod voor de paracommerciële horeca om alcohol te schenken tijdens bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften of partijen of tijdens bijeenkomsten die gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de beherende paracommerciële rechtspersoon zijn betrokken;

 • -

  het verbod voor de paracommerciële horeca om alcohol te schenken aan 18-plussers bij activiteiten voor de jeugd, zoals jeugdtoernooien;

 • -

  het voor de paracommerciële horeca stellen van maximale schenktijden; (verplicht) Dit verbod regelt de maximale schenktijden rond de activiteit. Bijvoorbeeld één uur voor, ten tijde van en twee uur na de wedstrijd of training.

 • -

  het voor de paracommerciële horeca beperken van de schenktijden. (facultatief) Bijvoorbeeld door te verbieden om in sportkantines alcohol te schenken vóór onderstaande tijden:

  • ·

   maandag tot en met vrijdag 14:00 uur

  • ·

   zaterdag 13:00 uur

  • ·

   zondag 13:00 uur

Door het reguleren van bovengenoemde schenktijden wordt oneerlijke mededinging tegengegaan en alcoholmatiging bij jeugdactiviteiten aangepakt.

2.1 Regelgeving in APV

Voorgesteld wordt om bepalingen die voortvloeien uit de Drank- en Horecawet op te nemen in de APV. Belangrijkste voordeel hierbij is dat de lokale regelgeving zoveel mogelijk op één plaats gevonden kan worden en dus niet in afzonderlijke verordeningen is vastgelegd. Dit wordt overigens ook geadviseerd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Bovendien zijn in de APV al alcoholartikelen opgenomen, waardoor deze bij elkaar betrokken blijven. Er zal afstemming plaatsvinden met de overige gemeenten binnen de K5.

Tevens is het voorstel om alleen datgene op te nemen in de APV, wat door de wetgever is bepaald dat moet worden geregeld op lokaal niveau. Dit gezien het kleine aantal vergunningsplichtige inrichtingen binnen de gemeente en het kleine aantal evenementen met eenmalige ontheffing o.g.v. art. 35, lid 1 Drank- en Horecawet. Wat ook meeweegt is het feit dat de afgelopen jaren niet tot nauwelijks is gecontroleerd.

De invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet is aanleiding geweest om alle vergunningen onder de loep te nemen, te actualiseren en inrichtingen die door de nieuwe Drank- en Horecawet vergunningsplichtig zijn geworden te voorzien van een vergunning.

2.2 Toezicht en handhaving

Wij stellen voor om de controles te laten verrichten door Handhavingsteam Gouda. De handhavers van dit team zijn speciaal opgeleid (en daarmee wettelijk bevoegd) om dit soort controles uit te voeren. Zoals het er nu naar uit ziet, zal het Handhavingsteam Gouda voor diverse omliggende gemeenten (inclusief een aantal K5 gemeenten) de controle en handhaving van de Drank- en Horecawet 2013 e.v. op zich nemen. Hiervoor is een inventarisatie gemaakt hoeveel capaciteit dit vraagt.

Voor 2013 zal het niet nodig zijn om grootschalige controles uit te voeren. Dit jaar wordt gebruikt voor het actualiseren van de vergunningen en het informeren van de inrichtingen. Indien daartoe aanleiding is, kan een incidentele controle worden ingezet.

Vanaf 2014 wordt het volgende toezichtsbeleid voorgesteld:

 • ·

  Per jaar 50% van de inrichtingen (commercieel en paracommercieel) controleren d.m.v. een basiscontrole. In twee jaar tijd zijn alle inrichtingen dan voor een basiscontrole bezocht.

 • ·

  Per jaar 50% van alle inrichtingen (commercieel, paracommercieel) leeftijdscontroles. In twee jaar tijd zijn alle inrichtingen dan voor een leeftijdscontrole bezocht.

 • ·

  Per jaar 50% van alle evenementen waar alcohol mag worden geschonken controleren. Dit zijn leeftijdscontroles en hiermee worden alle evenementen om het jaar bezocht in het kader van de Drank- en Horecawet.

 • ·

  Geld reserveren voor incidentele controles. Dit geeft de mogelijkheid om bij incidenten, klachten en/of andere aanleiding een inrichting of andere plaats waar alcohol wordt verstrekt of gebruikt te controleren.

2.2.1 Verstrekpunten

Een overzicht van de punten waar binnen de gemeente Bergambacht alcohol wordt verstrekt, is weergegeven in de bijlage. Deze kunnen worden opgesplitst in:

 • ·

  Horeca (zowel commercieel als paracommercieel) waar alcohol wordt verstrekt voor gebruik ter plaatse: 23 verstrekpunten (waarvan 10 commercieel en 13 paracommercieel);

 • ·

  Winkels (slijterijen, supermarkten, cafetaria’s en andere verkooppunten) waar alcohol wordt verstrekt voor gebruik anders dan ter plaatse: 6 verstrekpunten (waarvan 2 slijterijen met vergunning).

 • ·

  Overig (kerken, logiesinrichtingen, etc.): ca. 19

 • ·

  Evenementen: 12 gemiddeld

2.2.2 Controles

Er zullen basiscontroles en leeftijdscontroles plaatsvinden. Een combinatie van een basiscontrole en een leeftijdscontrole is ook mogelijk. Het uitvoeren van een controle kost

€ 45,- (toezichthouders Gouda) per uur per toezichthouder.

Basiscontrole

Om een raming te maken van het aantal uren dat gemoeid is met één jaarlijkse basiscontrole (vergunning, aanwezigheid leidinggevende, e.d.) wordt gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten:

 • -

  Schattend dat een basiscontrole gemiddeld 2,5 uur in beslag neemt (incl. reistijd en directe administratie na de controle);

 • -

  Basiscontroles overdag (m.n. reguliere horeca) worden door één toezichthouder uitgevoerd. ‘s Avonds en ’s nachts (m.n. de paracommerciële horeca) door twee toezichthouders. Dit in verband met het waarborgen van de veiligheid van de toezichthouders in de avonduren en ’s nachts.

Leeftijdscontrole

Ten aanzien van het gebruik van alcohol op de openbare weg kan worden geconstateerd dat dit met name gebeurt door jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar. Op dit moment is er een goed samenspel tussen jongerenwerk, wijkagent en gemeente om deze problematiek aan te pakken. Het verdient de voorkeur om dit ongewijzigd door te laten gaan, met die toevoeging dat indien nodig het handhavingsteam van Gouda als extra ondersteuning zou kunnen worden ingezet.

Voor wat betreft leeftijdscontroles (het schenken van alcohol aan / het kopen van alcohol door 18-minners) is het lastig een inschatting te maken. Er is geen informatie voor handen bij welke inrichtingen hiervan sprake is / kan zijn. Daarom worden alle inrichtingen in twee jaar gecontroleerd. De niet-vergunningplichtige inrichtingen (zoals supermarkten en snackbars) en de inrichtingen waarvoor een alcoholverkoopverbod geldt (zoals tankstations, videotheken, bouwmarkten, e.d.) worden eveneens alleen steekproefsgewijs bezocht en wanneer signalen binnenkomen dat in strijd met de regels wordt gehandeld.

Om een raming te maken van het aantal uren dat gemoeid is met één jaarlijkse leeftijdscontrole wordt gebruik gemaakt van de volgende uitgangspunten:

 • -

  Ervan uitgaande dat bij de helft van alle inrichtingen jaarlijks één leeftijdscontrole plaatsvindt en deze controles gemiddeld 3 uur per inrichting in beslag neemt

 • -

  Deze controles in duo’s worden uitgevoerd

Leeftijdscontrole evenementen

Naast alcoholverkoop vanuit inrichtingen wordt ook alcohol verstrekt gedurende evenementen. Tijdens ruwweg 12 evenementen wordt alcohol verstrekt in de openbare ruimte waarbij ook 18-minners aanwezig kunnen zijn. Een leeftijdscontrole tijdens evenementen neemt 3 uur in beslag en deze wordt in duo’s uitgevoerd.

Incidentele controles

Wanneer de toezichthouders in hun ronde bijvoorbeeld constateren dat er nog laat op de avond bedrijvigheid is bij een sportvereniging, dan is dit een goed moment om de naleving van de regels te controleren. De inzet van het Stadstoezicht Gouda vergroot tegelijk het maatwerk wanneer meldingen binnenkomen.

2.2.3 Boeterapport

Na de controle wordt bij overtreding van de regels een boeterapport opgemaakt. Dit kost ongeveer vijf kwartier. De kosten voor het opstellen van een boeterapport bedragen ca. €63,75. Na de opmaak en ontvangst van het boeterapport is het aan de gemeente te bepalen hoe in het concrete geval wordt omgegaan met de overtreding.

3. Handhaving

De taken die eerder door de VWA op het gebied van toezicht van de Drank en Horecawet (hierna DHw) werden uitgevoerd zijn zoals eerder vermeld bij de gemeente ondergebracht. Van gemeenten wordt verwacht dat zij de handhavings- en toezichtstaak die uit deze nieuwe wet voortvloeien uit gaan voeren. Vanuit het oogpunt van de beschikbare toezichtcapaciteit en alcoholmatiging is het noodzakelijk enkele kaders te noemen. Er is onderscheid gemaakt in algemene en bijzondere uitgangspunten,die onderdeel zijn van de reguliere werkzaamheden.

Dit heeft een drieledig doel:

 • ·

  het transparant maken van de keuzes die het gemeentebestuur maakt waarop het toezicht zich met name zal richten;

 • ·

  te borgen dat het toezicht waar mogelijk integraal gebeurt;

 • ·

  de toezichtprioriteiten kenbaar maken aan horecabedrijven en andere bedrijven/verenigingen waar alcohol mag worden verkocht en waar dat volgens de DHw expliciet is verboden.

3.1 Algemene uitgangspunten toezicht op de Drank- en Horecawet

Voor het toezicht op de DHw gelden de volgende algemene uitgangspunten:

 • ·

  Na verstrekking van drank- en horecavergunning vindt een controle plaats door de toezichthouder.

 • ·

  Iedere onderneming en/of vereniging wordt minimaal eens per twee jaar gecontroleerd.

 • ·

  Gecontroleerd wordt of de exploitatie in overeenstemming is met de afgegeven vergunningen en of de voorschriften worden nageleefd. Van de bevindingen wordt een rapportage opgesteld dat naar de burgemeester wordt verzonden.

 • ·

  Na een geconstateerde overtreding van de voorschriften vindt een 2e bezoek plaats. Ook hiervan wordt een rapport opgesteld dat naar de burgemeester wordt verzonden.

 • ·

  Een klacht wordt altijd geregistreerd, na afweging van alle relevante belangen kan een toezichtactie volgen. De klager wordt hiervan op de hoogte gesteld. Van de uitkomst van de controle wordt een rapport opgesteld dat naar de burgemeester wordt verzonden.

 • ·

  Ondernemingen/verenigingen met een verhoogd risico (in het verleden is er sprake geweest van herhaalde overtredingen) worden minimaal één keer per jaar gecontroleerd.

 • ·

  De toezichthouder controleert of het horecabedrijf / vereniging daadwerkelijk de opgelegde maatregel naleeft.

Om te beoordelen of de toezichtinspanning ook het gewenste effect heeft zullen de gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Monitoring van de hierna benoemde bijzondere uitgangspunten is daarom noodzakelijk. Alle bezoeken en de daar vastgestelde bevindingen worden opgenomen in een rapport en vervolgens vastgelegd in het betreffende dossier van de onderneming/vereniging. De informatie die met deze werkwijze wordt gegenereerd wordt geanalyseerd, met als doel om het naleefniveau te bepalen en het toezichtniveau eventueel aan te passen. Ieder jaar kunnen de prioriteiten opnieuw worden bepaald.

3.2. Bijzondere uitgangspunten (toezichtprioriteiten) van Drank- en Horecawet

De volgende prioriteiten zijn toezichttaken uit de DHw.

 • A.

  Jongeren en alcohol

 • B.

  Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid

 • C.

  Dronkenschap

 • D.

  Alcoholverkoopverbod

 • E.

  Overige relevante bepalingen over verstrekking van alcohol

 • F.

  Aanwezigheid leidinggevenden

 • G.

  DHw vergunning in inrichting aanwezig

 • H.

  Overige administratieve tekortkomingen

De nadruk van het toezicht ligt met name bij categorie A en B. Tijdens een controle kan worden gecontroleerd op meerdere prioriteiten tegelijkertijd. Toename van het aantal (te verwachten) overtredingen binnen een categorie kan leiden tot intensiever toezicht. Dit kan ten koste gaan van het toezicht op de andere categorieën.

A. Jongeren en alcohol

De wetgeving

 • ·

  Aan jongeren onder de 18 jaar (vanaf 1-1-2014) mag geen alcoholhoudende drank worden verstrekt.

 • ·

  Voor de verstrekking van sterke drank (gedistilleerd met 15% of meer) geldt een leeftijdsgrens van 18 jaar.

 • ·

  Bedrijven die alcoholhoudende drank verstrekken zijn verplicht de leeftijd van jongeren die om alcohol vragen vast te stellen aan de hand van een legitimatiebewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs).

 • ·

  De leeftijdsgrenzen gelden ook voor indirecte verstrekking: verkoop aan jongeren via personen die de leeftijd van 18 jaar wel hebben bereikt.

 • ·

  De leeftijdsgrenzen moeten op een duidelijke en goed leesbare wijze worden aangeduid op de plaats waar de alcoholhoudende drank wordt verstrekt.

De controle

Bij elke controle van verkooppunten van alcoholhoudende drank wordt steekproefsgewijs gelet op leeftijd (18 jaar) o.g.v. artikel 20, lid 1, 2 en 3 van de DHw (bezoekers), artikel 24, lid 3 DHw (te werk stellen) in: horeca-inrichtingen (cafés, discotheken), sport- en buurtverenigingen, supermarkten / slijterijen en tijdens evenementen / festiviteiten en artikel 20, lid 5 DHw (controle op zichtbaar aanwezige aanduiding op leeftijdsgrenzen). Onderdeel van de controle is ook controle op doorverkoop (indirecte verstrekking); ouderen die drank kopen bedoeld voor een jongere die zelf nog geen alcohol mag kopen.

Een controle kan ook worden uitgevoerd naar aanleiding van een ontvangen klacht. Een leeftijdsgrenzeninspectie wordt niet aangekondigd. De controle bestaat uit observaties, met daarna terugkoppeling van de bevindingen aan de ondernemer. Ook ouders/verzorgers worden via een brief van de burgemeester in kennis gesteld van het gedrag van hun kind.

Waar wordt gecontroleerd

 • ·

  cafés en discotheken;

 • ·

  sportkantines en buurthuizen;

 • ·

  slijterijen en supermarkten;

 • ·

  evenementen en festivals.

B. Openbare orde, veiligheid en zedelijkheid

De wetgeving

Er vindt controle plaats op het verstrekken van alcoholhoudende drank in de inrichting, hetgeen redelijkerwijs leidt tot verstoring van de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. De persoon van de ondernemer/leidinggevende kan hierbij van belang zijn, indien blijkt dat deze bijvoorbeeld het overwicht mist om de orde in het bedrijf te handhaven of deze in het geheel geen actie heeft ondernomen om de openbare orde problemen te voorkomen.

De controle

De controles zijn onaangekondigd en vinden steekproefsgewijs of naar aanleiding van een klacht plaats.

Waar wordt gecontroleerd

De controles op het verbod vindt plaats bij bedrijven waar alcohol mag worden verkocht en waar dit is verboden.

Ook het opsporen van illegale bedrijven, zoals hokken en keten valt onder dit onderdeel.

C. Dronkenschap

De wetgeving

Het is niet toegestaan mensen toe te laten in een horecalokaliteit of op een terras die in kennelijke staat van dronkenschap of kennelijk onder invloed van andere psychotrope stoffen (soft- en harddrugs) verkeren.

De controle

De controles zijn onaangekondigd en vinden steekproefsgewijs of naar aanleiding van een klacht plaats.

Waar wordt gecontroleerd

De controles op het verbod vinden plaats bij bedrijven waar alcohol mag worden verstrekt.

D. Alcoholverkoopverbod

De wetgeving

Voor een aantal bedrijven geldt een verkoopverbod, te weten:

 • ·

  tankstations (en winkels verbonden aan tankstations);

 • ·

  winkels in wegrestaurants;

 • ·

  niet-levensmiddelenbedrijven (tenzij er sprake is van een gevarieerd aanbod van levensmiddelen en tabaksproducten);

 • ·

  kiosken (niet voor de consument toegankelijke verkoopruimte).

Voor supermarkten en andere levensmiddelenbedrijven geldt een verkoopverbod voor sterke drank.

De controle

De controles zijn onaangekondigd en vinden steekproefsgewijs of naar aanleiding van een klacht plaats.

Waar wordt gecontroleerd

De controles op het alcoholverkoopverbod vinden plaats bij bedrijven waar geen alcohol mag worden verkocht of waar enkel zwakalcoholische drank mag worden verkocht.

E. Overige relevante bepalingen over verstrekking van alcohol

De wetgeving

Hieronder vallen onder meer de volgende onderwerpen:

 • ·

  Tappen en slijten gaat niet samen in één lokaliteit (een klant die verzoekt een alcoholhoudende drank die in dat slijtersbedrijf verkrijgbaar is te mogen proeven is wel toegestaan);

 • ·

  Verkoop van alcoholhoudende drank vanuit automaten is verboden, met uitzondering van automaten op hotelkamers;

 • ·

  In een supermarkt moeten alcoholhoudende dranken gescheiden worden aangeboden van niet-alcoholhoudende dranken.

De controle

De controles zijn onaangekondigd en vinden steekproefsgewijs of naar aanleiding van een klacht plaats. Deze komen voor bij bedrijven waar alcohol mag worden verstrekt of verkocht.

Waar wordt gecontroleerd

 • ·

  cafés en discotheken;

 • ·

  sportkantines en buurthuizen;

 • ·

  slijterijen en supermarkten;

 • ·

  evenementen en festivals.

F. Aanwezigheid leidinggevenden

De wetgeving

In een horecabedrijf waar alcoholhoudende drank wordt verstrekt dient tijdens de openingstijden voortdurend een leidinggevende aanwezig te zijn die op de vergunning staat vermeld. Voor de leidinggevenden geldt dat zij:

 • ·

  niet onder curatele mogen staan of uit de ouderlijke macht of voogdij zijn ontzet;

 • ·

  niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn;

 • ·

  de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt;

 • ·

  voldoen aan de eisen van zedelijk gedrag;

 • ·

  dienen te beschikken over de verklaring omtrent de Sociale Hygiëne.

Voor paracommerciële inrichtingen geldt:

 • ·

  Indien er geen leidinggevende aanwezig is dan is er een barvrijwilliger aanwezig die de Instructie Verantwoord Alcoholschenken gevolgd heeft.

 • ·

  Personeelsleden dienen minimaal de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt.

De controle

Controles vinden onaangekondigd, of naar aanleiding van een klacht plaats op aanwezigheid van leidinggevenden die op de vergunning staan vermeld.

Waar wordt gecontroleerd

 • ·

  cafés en discotheken;

 • ·

  sportkantines en buurthuizen;

 • ·

  slijterijen;

 • ·

  evenementen en festivals.

G. DHw vergunning in inrichting aanwezig

De wetgeving

Voor het verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (bijvoorbeeld in een café) is een rechtsgeldige Drank- en Horecavergunning vereist. Ook voor de verkoop van (sterke) drank voor thuisgebruik in een slijterij is een vergunning verplicht. In bijzondere situaties, zoals bij evenementen kan de burgemeester ontheffing verlenen voor het schenken van alleen zwak alcoholhoudende drank (art 35 DHw).

De controle

Controles vinden onaangekondigd of naar aanleiding van een klacht plaats. Gecontroleerd wordt of de ondernemer beschikt over een rechtsgeldige vergunning om alcohol te verstrekken. Daarnaast worden de aan de vergunning gekoppelde eisen gecontroleerd.

Waar wordt gecontroleerd

 • ·

  cafés, discotheken en bioscopen;

 • ·

  sportkantines en buurthuizen;

 • ·

  slijterijen;

 • ·

  evenementen en festivals.

H. Overige administratieve tekortkomingen

De wetgeving

Dit betreft tekortkomingen, anders dan benoemd in onderdeel F, zoals het niet aangeven van de taptijden en het niet aanwezig zijn van gekwalificeerd personeel tijdens openingstijden in paracommerciële inrichtingen, het verstrekken van alcoholhoudende drank waar dat niet is toegestaan, etc.

De controle

Controles vinden onaangekondigd of naar aanleiding van een klacht plaats.

Waar wordt gecontroleerd

 • ·

  cafés, discotheken en bioscopen;

 • ·

  sportkantines en buurthuizen;

 • ·

  slijterijen;

 • ·

  evenementen en festivals.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Bergambacht op 17 december 2013.

De griffier, Drs. A.R. Visser

de voorzitter, A. van Erk

Bijlage Alcoholverstrekpunten Bergambacht

GemeenteBergambacht            
                 
Horeca:Aantal?              
café's0              
restaurants6waarvan 2 café-restaurants        
discotheken0              
jeugdsociëteiten2              
sporthallen3waarvan 1 tevens een restaurant is (= dubbeltelling)    
sportkantines11              
buurthuizen en verenigingsgebouwen1              
                 
Winkels:Aantal?              
slijterijen2              
supermarkten2waarvan 1 in combinatie met slijterij (= dubbeltelling)    
cafetaria's2waarvan 1 met DHW-vergunning (= dubbeltelling)    
andere verkooppunten van alcohol voor gebruik elders dan ter plaatse0              
                 
Andere inrichtingen:Aantal?              
gezondheidsinrichtingen, waaronder verzorgings- en verpleeghuizen3              
kerken met zaalaccommodatie3              
bedrijfskantines5(= schatting)          
scholen met kantine0              
logiesinrichtingen (hotels, pensions, vakantiehuisjes, campings etc.)8              
anders, n.l. ………….0              
                 
 Aantal?              
Evenementen met ontheffing op grond van art. 35 lid 1 DHW12              
(gemiddeld aantal per jaar)                
Totaal59              
Vergunningen                
Geschat aantal vergunningen die niet op orde zijn4(1 aanvraag loopt; enkele mutatiegevoelige inrichtingen krijgen controle)