Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bergambacht

Wegsleepverordening gemeente Bergambacht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bergambacht
Officiële naam regelingWegsleepverordening gemeente Bergambacht
CiteertitelWegsleepverordening Bergambacht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149; Wegenverkeerswet 1994, art. 173 lid 2; Besluit wegslepen van voertuigen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200201-01-2017nieuwe verordening

11-12-2001

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Wegsleepverordening gemeente Bergambacht

De raad van de gemeente Bergambacht;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van …,

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Wegsleepverordening gemeente Bergambacht.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990;

  het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  wet:

  de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  besluit:

 • het Besluit wegslepen van voertuigen;

 • d.

  voertuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, onder al RVV 1990;

 • e.

  motorrijtuig:

  wat hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid, onder c van de wet;

 • f.

  het college:

 • het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd, overgebracht en in bewaring gesteld in het belang van het vrijhouden van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c van de wet worden alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente aangewezen, zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 20a van de Wet, voorzover ze behoren tot een van de in artikel 2 van het besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden

 • 1. Als plaatsen van bewaring van voertuigen worden aangewezen:

  • a.

   binnenplaats van politiebureau te Schoonhoven, G.J. van Heuven Goedhartweg 2;

  • b.

   terrein van bergingsbedrijf ’t Hart van de Krimpenerwaard te Lekkerkerk, gevestigd Loet 6 of, indien noodzakelijk, een nader door de Districtschef te bepalen plaats.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen

 • 1.

  De kosten van het overbrengen van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen:

  • a.

   uitrijden € 70,19

  • b.

   uitvoering € 72,90

 • 2.

  De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen:

  • a.

   € 48,60 voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan;

  • b.

   € 16,20 voor elk volgend half etmaal of een gedeelte daarvan.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motorrijtuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid van de wet, zijn artikel 1, 3 en 4 van deze verordening van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2002 onder gelijktijdige intrekkingvan de wegsleepregeling voor de gemeente Bergambacht

vastgesteld dd: 17 januari 1995

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Wegsleepverordening Bergambacht.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2001

De voorzitter, De secretaris,