Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV(Kampeermiddelen e.a.)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV(Kampeermiddelen e.a.)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV(Kampeermiddelen e.a.)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2009, art. 5:6 APV

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-03-2012nieuwe regeling

20-03-2012

Gemeentekrant, 28 maart 2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV (Kampeermiddelen e.a.)

 

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 5:6 APV

(Kampeermiddelen e.a.)

 

Het college van de gemeente Bergen;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Ontwikkeling d.d. 7 maart 2012;

 

overwegende dat het met het oog op een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte en de bescherming van het uiterlijk aanzien van de gemeente wenselijk is alle wegen in de gemeente Bergen aan te wijzen waar het – behoudens ontheffing – verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben;

 

gelet op het bepaalde in artikel 5:6, eerste lid, aanhef en onder a van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2009;

 

b e s l u i t :

  • I.

    Alle wegen in de gemeente Bergen aan te wijzen waar het – behoudens ontheffing – verboden is een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden wordt gebruikt, zoals onder andere caravans, campers, kampeerwagens, aanhangwagens, magazijnwagens, keetwagens e.d., langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben.

  • II.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van

het college van Bergen op 20 maart 2012.

de secretaris, de burgemeester,