Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:47A APV (vervoer van brandbare materialen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:47A APV (vervoer van brandbare materialen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:47A APV (vervoer van brandbare materialen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2016nieuwe regeling

10-05-2016

Gemeentekrant 2016, 11 mei 2016 nr. 56093

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:47A APV (vervoer van brandbare materialen)

 

 

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:47A APV

(Vervoer van brandbare materialen)

Het college van de gemeente Bergen;

 

overwegende dat op tweede Pinksterdag op het klimduin in Schoorl ieder jaar kampvuren worden gestookt door groepen jongeren;

 

dat voor deze vuren allerlei materiaal het klimduin wordt opgesleept;

 

dat het stoken van kampvuren niet is toegestaan;

 

dat kampvuren op het klimduin gevaar opleveren omdat het vuur makkelijk kan overslaan naar het nabij gelegen bos/duingebied;

 

dat het risico op bos/duinbrand leidt tot grote onrustgevoelens onder de bevolking;

 

dat het op grond van het bepaalde in artikel 2:47A van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2013 verboden is op een openbare plaats, die deel uitmaakt van een door het college aangewezen gebied, in een door het college aangewezen periode, brandbaar materiaal, waaronder in ieder geval begrepen bankstellen, fauteuils, stoelen, houten kratten, pallets, kisten en dergelijke, te vervoeren ;

 

dat het college van oordeel is dat vorengenoemde omstandigheden aanleiding zijn tot aanwijzing van het klimduin in Schoorl met omringend gebied op tweede Pinksterdag als gebied en periode zoals bedoeld in artikel 2:47A, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2013;

 

dat genoemd oordeel wordt gedeeld en onderschreven door de politie Noord-Holland, basisteam Alkmaar, Heiloo, Castricum en Bergen;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:47A, lid 1, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2013;

 

b e s l u i t :

  • I.

    Het klimduin in Schoorl met omringend gebied aan te wijzen als gebied zoals bedoeld in het eerste lid van artikel 2:47A van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bergen 2013, één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart, waar het verboden is brandbaar materiaal, waaronder in ieder geval begrepen bankstellen, fauteuils, stoelen, houten kratten, pallets, kisten en dergelijke, te vervoeren.

  • II.

    Het verbod geldt op tweede Pinksterdag.

  • III.

    Dit besluit kan worden aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:47A APV (Vervoer van brandbare materialen)” en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van

het college van Bergen op 10 mei 2016

de secretaris, de burgemeester,