Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020
CiteertitelVerordening marktgelden 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019Nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-310292

Zaaknummer: BB19.00535

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020

De raad van de gemeente Bergen:

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 oktober 2019;

 

gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 21 november 2019;

 

gelet op het bepaalde in artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a. en b. van de Gemeentewet,

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ”marktgeld” wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats, als bedoeld in de Marktverordening gemeente Bergen 2002.

Artikel 2 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van degene, aan wie een standplaats is toegewezen.

Artikel 3 Belastinggrondslag

Het recht wordt geheven naar de breedte van de standplaats in strekkende meters (m1).

Artikel 4 Tarief

Het recht bedraagt:

 • a.

  per dag of gedeelte daarvan € 1,60 per stekkende meter of gedeelte daarvan;

 • b.

  per kwartaal of gedeelte daarvan € 16,00 per strekkende meter of gedeelte daarvan.

Artikel 5 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven bij wege van een mondelinge dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Tijdstip van betaling

Het recht is verschuldigd op het tijdstip waarop een standplaats wordt ingenomen en moet worden betaald in geval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

 • a.

  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

 • b.

  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen twee weken na de dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 7 Overgangsrecht

De Verordening marktgelden 2019 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8, tweede lid, genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening marktgelden 2020’.

 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van donderdag 12 december 2019.

De heer A.Idema

griffier

Mevrouw drs. H.Hafkamp

voorzitter