Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen (NH)

Aanwijzingsbesluit loslopende honden op het strand

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen (NH)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit loslopende honden op het strand
CiteertitelAanwijzingsbesluit loslopende honden op het strand
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening 2009, art. 2:57

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-05-2009nieuwe regeling

28-04-2009

Gemeentekrant, 06-05-2009

BenW 090111

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit loslopende honden op het strand

Het college van de gemeente Bergen;

 

gelezen het voorstel van de afdeling Bestuursondersteuning d.d. 20 april 2009;

 

gelet op het bepaalde in artikel 2:57, eerste lid onder a en tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2009 (APV 2009);

 

overwegende dat op grond van artikel 2:57, eerste lid, onder a van de APV 2009 honden niet los mogen lopen op openbare plaatsen, waaronder ook begrepen het strand van de gemeente Bergen;

 

dat de APV 2009 voorziet in artikel 2:57, tweede lid in de bevoegdheid van hun college tot het nemen van een besluit waarbij plaatsen kunnen worden aangewezen waar het verbod om honden los te laten lopen niet geldt;

 

dat artikel 2:57 APV 2009 als volgt luidt:

“Artikel 2:57 Loslopende honden

1. Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

a. op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is;

b. op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere door het college aangewezen plaats;

c. op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder duidelijk doet kennen.

2. Het college kan plaatsen aanwijzen waar het verbod genoemd in het eerste lid onder a niet geldt.

3. De verboden genoemd in het eerste lid onder a en b gelden niet voorzover de eigenaar of houder van een hond zich vanwege zijn handicap door een geleidehond laat begeleiden en de geleidehond als zodanig aantoonbaar gekwalificeerd is of indien een eigenaar of houder van een hond deze aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot geleidehond.

 

dat in de zomerperiode honden overdag (tussen 10 uur en 19 uur) op de zon- en zwemstranden helemaal niet zijn toegestaan, ook niet aangelijnd en dat op de activiteitenstranden honden wel de gehele dag slechts aangelijnd zijn toegestaan;

 

dat het evenwel, in het kader van de duidelijkheid – en dus ook van de handhaafbaarheid– wenselijk is om de loslooptijden voor beide soorten stranden gelijk te houden en dat bovendien aangelijnde honden overdag tussen 10 uur en 19 uur op de activiteitenstranden zich beter verhouden met de activiteiten die op die stranden zijn toegestaan;

 

dat het los laten lopen van honden op de stranden al jaren lang zonder noemenswaardige problemen blijkt te gebeuren en dat dit verbod, gelet op de behoefte tot het laten loslopen en de jarenlang bestaande gewoonte, praktisch gezien ook nauwelijks tot niet handhaafbaar blijkt te zijn en dat hondenbezitters hun hond graag laten rennen juist op het weidse strand waar geen verkeer komt dat zich niet verhoudt met loslopende honden;

 

dat niet alle bezoekers van het strand het prettig vinden dat honden niet aangelijnd op het strand lopen en dat, om ook aan die wensen tegemoet te komen, in de zomerperiode, de periode dat het druk kan zijn op de stranden, een beperking in tijd moet worden aangebracht.

 

Dat honden dan slechts mogen loslopen voor 10 uur ’s ochtends en na 19 uur ’s avonds. Dat overigens in de praktijk blijkt dat de meeste hondenbezitters genoeg verantwoordelijkheidsgevoel hebben om te begrijpen dat men zich gedurende de zomerdagen niet op het strand moet begeven met een loslopende hond en dat de beperking in tijd dus ook voor hondenbezitters goed te accepteren zal zijn.

 

b e s l u i t :

 

tot vaststelling van het “Aanwijzingsbesluit loslopende honden op het strand”, inhoudende dat het verbod op grond van artikel 2:57, eerste lid, onder a van de APV 2009 om honden te laten lopen zonder dat die hond is aangelijnd niet geldt op de stranden van de gemeente Bergen

  • -

    gedurende de zomerperiode van 1 mei tot 1 oktober voor 10 uur ’s ochtends en na 19 uur ’s avonds en

  • -

    gedurende de winterperiode van 1 oktober tot 1 mei gedurende de gehele dag.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van

het college van Bergen op 28 april 2009

de secretaris, de burgemeester,