Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Algemeen Ondermandaatbesluit Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemeen Ondermandaatbesluit Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 2011
CiteertitelAlgemeen Ondermandaatbesluit Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 2011
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGemeentelijke Organisatie (intern)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet
 2. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-201113-02-2012Nieuwe regeling

16-06-2011

Bergen op Zoomse Bode d.d. 26 juni 2011

niet van toepassing

Tekst van de regeling

Intitulé

ALGEMEEN ONDERMANDAATBESLUIT AFDELING RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 2011

 

De afdelingsmanager van de Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling mevrouw mr. C.G. Jacobs;

besluit;

gelet op het Algemeen Mandaatbesluit 2010;

gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

gelet op de benoeming van de teamleider Beleidsatelier;

 • I.

  ondermandaat te verlenen aan de tot de afdeling behorende teamleiders voor de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld op de bij dit besluit behorende lijst met mandaten;

 • II.

  te bepalen dat gewijzigde ondermandaatbesluit in werking treedt op 17 juni 2011.

Bergen op Zoom ,

Mevrouw mr. C.G. Jacobs

Mandaatlijst

Ondermandaat aan:

Teamleider Ruimtelijke Ordening en Vergunningen

Algemeen

 • 1

  Het toezenden van stukken in het kader van een rechtszaak aan de betrokken instanties/personen.

 • 2

  Het stellen van bezwaarschriften in handen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

 • 3

  Het beslissen over verlengingen van de beslistermijn van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb.

 • 4

  Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift op grond van art. 6:14 Awb.

 • 5

  Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan alsmede het doen van mededelingen aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift inzake die doorzending op grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb.

 • 6

  Het doen van mededelingen aan de indiener van een bezwaarschrift en andere belanghebbenden inzake het horen op grond van art. 7:2 lid 2 en 7:16 lid 2 Awb.

 • 7

  Het doen van mededelingen inzake de verdaging van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift op grond van art. 7:10 lid 3 en 7:24 lid 4 Awb.

 • 8

  Het vragen van uitstel voor het indienen van een verweerschrift.

 • 9

  Het indienen van een verweerschrift.

 • 10

  Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:18 van de Awb.

 • 11

  Het beantwoorden / afhandelen van acquisitiebrieven (algemene en projectgerichte).

 • 12

  De toezending van afschriften van besluiten van bestuursorganen aan derden (ter kennisneming).

 • 13

  Het doen van mededeling van de goedkeuring van raadsbesluiten door gedeputeerde staten aan derden.

 • 14

  Het toezenden van officiële en andere publicaties aan dag / weekbladen en de Nederlandse Staatscourant.

 • 15

  Hetzij het vragen van inlichtingen, hetzij het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van inlichtingen van informatieve aard inzake aangelegenheden de afdeling betreffende.

 • 16

  Het nemen van besluiten in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb) voor zover deze beslissingen betrekking hebben op de onderliggende aanvragen/bezwaren voor zover het hun afdeling betreft.

 • 17

  Het beslissen om verbeurde dwangsommen in te vorderen op basis van de Invorderingsbeschikking en artikel 5:37 Awb.

 • 18

  Het beslissen op het invorderen van de kosten bestuursdwang op grond van de kostenbeschikking en artikel 5:25, lid 6 Awb.

 • 19

  Het beslissen op het doen van een betaling in verband met een bestuurlijke geldschuld op grond van artikel 4:86 Awb.

   

Omgevingsregelgeving algemeen

 • 1

  Het ondertekenen van een bewijs van ontvangst van aanvragen voor vergunningen en ontheffingen zoals bedoeld in artikel 3.1 lid 2 van de Wabo.

 • 2

  Het ondertekenen van het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 3.1 van de Wabo.

 • 3

  Het beslissen om het indienen van schriftelijke stukken behorende bij een aanvraag toe te staan (artikel 4.3 lid 2 Bor).

 • 4

  Het beslissen tot aanhouding aanvraag en het ondertekenen van de mededeling daarvan (artikel 3.3 t/m 3.6 Wabo).

 • 5

  Het verlengen van de beslistermijn op een aanvraag om omgevingsvergunning (artikel 3.9 lid 2 eb 3.12 lid 8 Wabo).

 • 6

  Beslissen over de wijziging van een omgevingsvergunning 1e fase (artikel 2.5 lid 6 Wabo).

 • 7

  Het aanvragen van advies als bedoeld in de artikel 2.26 van de Wabo.

 • 8

  Het aanvragen van en adviseren over aanvragen om verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de artikel 2.27 van de Wabo.

 • 9

  Het verlenen van een omgevingsvergunning ex artikel 2.27 en 2.28 van de Wabo indien en voor zover de vereiste verklaring van geen bedenkingen is afgegeven.

 • 10

  Het weigeren, wijzigen en intrekken van een omgevingsvergunning (ex artikel 2.29 tot en met artikel 2.33a Wabo), alsmede het nemen van beslissingen tot het niet-ontvankelijk verklaren van aanvragen omgevingsvergunning.

   

Omgevingsregelgeving voor de activiteit bouwen,

 • 11

  Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (ex artikel 2.1 Wabo).

 • 12

  De beoordeling of een activiteit bouwen voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.3 en 2.7 (en bijlage II) van het Besluit omgevingsrecht (Besluit van 25 maart 2010) in strijd is met redelijke eisen van welstand.

 • 13

  De controle van statische berekeningen met bijbehorende tekeningen.

 • 14

  Het beslissen op verzoeken om vrijstelling op grond van de Bouwverordening.

 • 15

  Het beslissen op ontheffing op grond van artikel 1.11 van het Bouwbesluit 2003.

 • 16

  Het op een andere naam overschrijven van omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (artikel 10.3 en 10.4 Bouwverordening – overdragen vergunningen en overdragen mededeling).

 • 17

  Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen al dan niet in combinatie met een afwijkingsactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1c van de Wabo, indien en voor zover het advies van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften wordt gevolgd en niet gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in artikel 10:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht.

   

Omgevingsregelgeving voor de activiteit afwijken (bestemmingsplan)

 • 18

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, onder b van de Wabo.

 • 19

  Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo zoals bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 1°, 2° van de Wabo.

 • 20

  Het afwijzen van een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo zoals bedoeld in artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo.

 • 21

  Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder c van de Wabo zoals bedoeld in artikel 2.12 tweede lid van de Wabo.

 • 22

  Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten conform Bro artikel 1.2.1 lid 1, Bro artikel 1.2.2 lid 2 en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

   

Omgevingsregelgeving voor de activiteit gebruiken (brandveiligheid)

 • 23.

  Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit gebruiken ex artikel 2.1 eerste lid onder d Wabo).

 

Omgevingsregelgeving voor de activiteit milieu

24.Het beslissen op aanvragen om omgevingsvergunning voor de activiteit milieu ex artikel 2.1 eerste lid onder e Wabo;

 • 1° het oprichten,

 • 2° het veranderen of veranderen van de werking of

 • 3° het in werking hebben

 • van een inrichting of mijnbouwwerk.

 

Omgevingsregelgeving voor de activiteit slopen

 • 25

  Het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit slopen als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 , onder f tot en met i van de Wabo:

  • f.

   het slopen, verstoren verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

  • g.

   het slopen van een bouwwerk in de gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald;

  • h.

   het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht of;

  • i.

   het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving.

 • 26

  Het beslissen op een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit slopen als bedoeld in artikel 2.2, lid 1, onder a tot en met c, van de Wabo (ingevolge provinciale of gemeentelijke verordening);

  • a.

   een bouwwerk te slopen;

  • b.

   een monument als bedoeld in een zodanig verordening;

   1° te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of

   2° te herstellen, te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht;

  • c.

   een bouwwerk te slopen in een krachtens een zodanig aangewezen verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht.

 • 27

  Het afgeven van asbestmeldingsformulieren zoals bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening.

   

Omgevingsregelgeving voor de overige Wabo activiteiten

 • 28

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit aanleggen of veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2.2., lid 1 onder d, van de Wabo.

 • 29

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit maken, hebben of veranderen van een uitweg, als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder e, van de Wabo.

 • 30

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit vellen of doen vellen van houtopstand als bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder g, van de Wabo.

 • 31

  Het beslissen op een aanvraag om omgevingsvergunning voor het op of aan een roerende zaak maken van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een openbare plaats, zoals bedoeld in artikel 2.2, lid 1 onder h van de Wabo.

   

Algemene Plaatselijke Verordening

Het beslissen op aanvragen om vergunning, ontheffing, verlof, vrijstelling, toestemming, verklaring van geen bezwaar en dergelijke, alsmede het intrekken daarvan, op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, m.u.v. de ontheffing als bedoeld in artikel 5.34 APV (stoken van vuur).

 

Bouwregelgeving

 • 1

  De controle van statische berekeningen met bijbehorende tekeningen ten behoeve van bouwvergunning.

 • 2

  Het beslissen op verzoeken om vrijstelling op grond van de Bouwverordening.

 • 3

  Het geven van een reactie op een melding sloopvoornemen als bedoeld in artikel 8.2.1. van de bouwverordening / afgeven van sloopvergunningen (ex artikel 8.1.1. gemeentelijke bouwverordening).

 • 4

  Het op een andere naam overschrijven van bouwvergunningen (artikel 10.3 en 10.4 Bouwverordening – Overdragen vergunningen en Overdragen mededeling).

 • 5

  Het beslissen op aanvragen om bouwvergunningen (ex artikel 40 Woningwet).

 • 6

  Het aanvragen van verklaringen van geen bezwaar als bedoeld in de artikelen 50, lid 5 en 51 lid 3 van de Woningwet.

 • 7

  Het verlenen van bouwvergunningen ex artikel 51, lid 3 van de Woningwet indien en voor zover Gedeputeerde Staten de vereiste verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven.

 • 8

  Het intrekken van een bouwvergunning (ex artikel 59 van de Woningwet), alsmede het nemen van beslissingen tot het niet-ontvankelijk verklaren van bouwaanvragen.

 • 9

  De beoordeling of een bouwplan voor een licht-vergunningplichtig bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand (als bedoeld in artikel 9.7, lid 4, van de Bouwverordening).

 • 10

  Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten op aanvragen om bouwvergunning al dan niet met (binnenplanse) ontheffing, indien en voor zover het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften wordt gevolgd en niet gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in artikel 10:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht.

   

Wet ruimtelijke ordening

 • 1

  Het beslissen op verzoeken om ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder c, van de Wro, waarbij verlenen alleen mogelijk is indien en voor zover er tijdens de tervisielegging geen zienswijzen zijn ingediend.

 • 2

  Het beslissen op verzoeken om aanlegvergunningen als bedoeld in artikel 3.16 van de Wro.

 • 3

  Het beslissen op verzoeken om ontheffing als bedoeld in artikel 3.22 van de Wro, waarbij verlenen alleen mogelijk is indien en voor zover er tijdens de tervisielegging als bedoeld in artikel 3.24 Wro geen zienswijzen zijn ingediend.

 • 4

  Het beslissen op verzoeken om ontheffing als bedoeld in artikel 3.23 van de Wro, waarbij verlenen alleen mogelijk is indien en voor zover er tijdens de tervisielegging als bedoeld in artikel 3.24 Wro geen zienswijzen zijn ingediend.

 • 5

  Het beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten tot het al dan niet verlenen van binnenplanse ontheffingen (gebruiksvrijstellingen), indien en voor zover het advies van de adviescommissie voor de bezwaarschriften wordt gevolgd en niet gehandeld wordt in strijd met het bepaalde in artikel 10:3, lid 3, van de Algemene wet bestuursrecht..

 • 6

  Het afwijzen van aanvragen om een projectbesluit te nemen op grond van artikel 3.12.

 • 7

  Het elektronisch waarmerken en publiceren van Wro-instrumenten conform Bro artikel 1.2.1 lid 1, Bro artikel 1.2.2 lid 2 en de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2008.

   

Stedelijke vernieuwing

Het beslissen op aanvragen tot toekenning van een bijdrage tot verbetering van woningen in het kader van de ISV.

 

Wet basisregistraties adressen en gebouwen

In het kader van het bijhouden van een register en een registratie van adressen en gebouwen op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen voor het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen en voor het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen.

 

Verordening naamgeving en nummering (adressen)

Het toekennen, het wijzigen en het intrekken van een nummer aan een object of een te onderscheiden deel daarvan, zoals bedoeld in artikel 3 van de Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2010.

 

Wet Milieubeheer

De procedurele afhandeling van aanvragen om een milieuvergunning ingevolge de Wet Milieubeheer.

 

Ondermandaat aan:

Teamleider Handhaving

Algemeen

 • 1

  Het toezenden van stukken in het kader van een rechtszaak aan de betrokken instanties/personen.

 • 2

  Het stellen van bezwaarschriften in handen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

 • 3

  Het beslissen over verlengingen van de beslistermijn van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb.

 • 4

  Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift op grond van art. 6:14 Awb.

 • 5

  Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan alsmede het doen van mededelingen aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift inzake die doorzending op grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb.

 • 6

  Het doen van mededelingen aan de indiener van een bezwaarschrift en andere belanghebbenden inzake het horen op grond van art. 7:2 lid 2 en 7:16 lid 2 Awb.

 • 7

  Het doen van mededelingen inzake de verdaging van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift op grond van art. 7:10 lid 3 en 7:24 lid 4 Awb.

 • 8

  Het vragen van uitstel voor het indienen van een verweerschrift.

 • 9

  Het indienen van een verweerschrift.

 • 10

  Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:18 van de Awb.

 • 11

  Het beantwoorden / afhandelen van acquisitiebrieven (algemene en projectgerichte).

 • 12

  De toezending van afschriften van besluiten van bestuursorganen aan derden (ter kennisneming).

 • 13

  Het doen van mededeling van de goedkeuring van raadsbesluiten door gedeputeerde staten aan derden.

 • 14

  Het toezenden van officiële en andere publicaties aan dag / weekbladen en de Nederlandse Staatscourant.

 • 15

  Hetzij het vragen van inlichtingen, hetzij het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van inlichtingen van informatieve aard inzake aangelegenheden de afdeling betreffende.

 • 16

  Het nemen van besluiten in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb) voor zover deze beslissingen betrekking hebben op de onderliggende aanvragen/bezwaren voor zover het hun afdeling betreft.

 • 17

  Het beslissen om verbeurde dwangsommen in te vorderen op basis van de Invorderingsbeschikking en artikel 5:37 Awb.

 • 18

  Het beslissen op het invorderen van de kosten bestuursdwang op grond van de kostenbeschikking en artikel 5:25, lid 6 Awb.

 • 19

  Het beslissen op het doen van een betaling in verband met een bestuurlijke geldschuld op grond van artikel 4:86 Awb.

   

Handhaving

 • 1

  Het ondertekenen van een voorwaarschuwing.

 • 2

  Het ondertekenen van een boetebeschikking (bestuurlijke boete).

 • 3

  Het beslissen op een verzoek tot afgifte van een gedoogbeschikking.

 • 4

  Het beslissen over het verlengen van de begunstigingstermijn van een handhavingsbesluit.

 • 5

  Het beslissen over het uit- en afstellen van het effectueren van een handhavingsbesluit.

 • 6

  Het intrekken van een bestuursrechtelijk dwangbesluit (na constatering dat voldaan is aan de lastgeving of er een andersluidend besluit dient te worden genomen).

 • 7

  Het afwijzen van een verzoek om over te gaan tot handhaving.

   

Wegslepen van voertuigen

 • 1

  De bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang door middel van het overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg geplaatst voertuig, zoals bedoeld in artikel 170, eerste lid van de Wegenverkeerswet, alsmede het op schrift stellen van het bestuursdwangbesluit.

 • 2

  De bevoegdheid om een bewaringsregister van de weggesleepte voertuigen bij te houden zoals bedoeld in artikel 170 vierde lid van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 3

  De bevoegdheid om de kosten, verbonden aan de bestuursdwang terug te betalen zoals bedoeld in artikel 172, lid 3 van de Wegenverkeerswet 1994.

 • 4

  De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 11 van het Besluit wegslepen van voertuigen, om aan belanghebbenden op verzoek gegevens uit het bewaringsregister te verstrekken.

 • 5

  De bevoegdheid, als bedoeld in artikel 5:29 van de Algemene wet bestuursrecht, tot het opmaken van een proces-verbaal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen.

   

Afvalstoffen

De uitoefening van de bevoegdheid tot bestuursrechtelijke handhaving door middel van bestuursdwang of dwangsom indien en voor zover sprake is van overtreding van de bepalingen in de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bergen op Zoom 2007.

 

Diversen

 • 1

  Het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht nemen van een besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 2

  Het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot verkoop van weggesleepte aanhangers/caravans, die op grond van artikel 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht na 13 weken mogen worden verkocht, tot een maximumbedrag van € 2.500,--, inclusief het opstellen en ondertekenen van een vrijwaringsverklaring ten aanzien van de te verkopen objecten waarvoor een kentekenbewijs verplicht is.

   

Ondermandaat aan:

Teamleider Beleidsatelier

 

Algemeen

 • 1

  Het toezenden van stukken in het kader van een rechtszaak aan de betrokken instanties/personen.

 • 2

  Het stellen van bezwaarschriften in handen van de adviescommissie voor de bezwaarschriften.

 • 3

  Het beslissen over verlengingen van de beslistermijn van een beschikking op grond van artikel 4:14 Awb.

 • 4

  Het bevestigen van de ontvangst van een bezwaarschrift op grond van art. 6:14 Awb.

 • 5

  Het doorzenden van een bezwaar- of beroepschrift aan het bevoegde orgaan alsmede het doen van mededelingen aan de indiener van het bezwaar- of beroepschrift inzake die doorzending op grond van art. 6:15 lid 1 en 2 Awb.

 • 6

  Het doen van mededelingen aan de indiener van een bezwaarschrift en andere belanghebbenden inzake het horen op grond van art. 7:2 lid 2 en 7:16 lid 2 Awb.

 • 7

  Het doen van mededelingen inzake de verdaging van de beslissing op een bezwaar- of beroepschrift op grond van art. 7:10 lid 3 en 7:24 lid 4 Awb.

 • 8

  Het vragen van uitstel voor het indienen van een verweerschrift.

 • 9

  Het indienen van een verweerschrift.

 • 10

  Het intrekken en herzien van het primaire besluit op grond van artikel 6:18 van de Awb.

 • 11

  Het beantwoorden / afhandelen van acquisitiebrieven (algemene en projectgerichte).

 • 12

  De toezending van afschriften van besluiten van bestuursorganen aan derden (ter kennisneming).

 • 13

  Het doen van mededeling van de goedkeuring van raadsbesluiten door gedeputeerde staten aan derden.

 • 14

  Het toezenden van officiële en andere publicaties aan dag / weekbladen en de Nederlandse Staatscourant.

 • 15

  Hetzij het vragen van inlichtingen, hetzij het desgevraagd of eigener beweging verstrekken van inlichtingen van informatieve aard inzake aangelegenheden de afdeling betreffende.

 • 16

  Het nemen van besluiten in het kader van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (par. 4.1.3.1 en 4.1.3.2 Awb) voor zover deze beslissingen betrekking hebben op de onderliggende aanvragen/bezwaren voor zover het hun afdeling betreft.

 • 17

  Het beslissen om verbeurde dwangsommen in te vorderen op basis van de Invorderingsbeschikking en artikel 5:37 Awb.

 • 18

  Het beslissen op het invorderen van de kosten bestuursdwang op grond van de kostenbeschikking en artikel 5:25, lid 6 Awb.

 • 19

  Het beslissen op het doen van een betaling in verband met een bestuurlijke geldschuld op grond van artikel 4:86 Awb.

   

Diversen

 • 1

  Het met toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht nemen van een besluit tot het niet in behandeling nemen van een aanvraag.

 • 2

  Het indienen van aanvragen om diverse vergunningen en subsidies ten behoeve van de realisatie van projecten, inclusief de administratieve afhandeling daarvan.

 • 3

  Het houden van overleg met groepen bewoners of vertegenwoordigende organisaties over het onderhoud, de herinrichting en de aanleg van wegen, riool-, groen- of speelvoorzieningen.

 • 4

  Het houden van overleg met groepen bewoners of vertegenwoordigende organisaties over ruimtelijke plannen.

   

Vervangingsregeling

Bij afwezigheid van de teamleider Ruimtelijke Ordening en Vergunningen wordt deze vervangen door de teamleider Handhaving wat betreft alle bovengenoemde bevoegdheden.

 

Bij afwezigheid van de teamleider Handhaving wordt deze vervangen door de teamleider Ruimtelijke Ordening en Vergunningen wat betreft alle bovengenoemde bevoegdheden.

 

Bij afwezigheid van de teamleider Ruimtelijke Ordening en Vergunningen en de teamleider Handhaving worden deze vervangen door de teamleider Beleidsatelier wat betreft alle bovengenoemde bevoegdheden.

 

Bij afwezigheid van de teamleider Beleidsatelier wordt deze vervangen door de teamleider Ruimtelijke Ordening en Vergunningen of door de teamleider Handhaving wat betreft alle bovengenoemde bevoegdheden.