Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Delegatiebesluit 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDelegatiebesluit 2011
CiteertitelDelegatiebesluit 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeentelijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 156,
 2. Wet openbaarheid van bestuur
 3. Wegenwet
 4. Boswet
 5. Wet vervoer gevaarlijke stoffen
 6. Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-07-2011nieuwe regeling

30-06-2011

Weekblad Bergen op Zoomse Bode, d.d. 24-07-2011

RVB11-0043

Tekst van de regeling

Intitulé

Delegatiebesluit 2011

 

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

 

gezien het voorstel van het college van 24 mei 2011, nr. RVB11-0043;

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de bepalingen in de Wet openbaarheid van bestuur, de Wegenwet, de Boswet, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT:

 

I.De navolgende bevoegdheden te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders:

 

Wet openbaarheid van bestuur:

Het beslissen op verzoeken om informatie als bedoeld in artikel 2 van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover deze verzoeken tot de raad zijn gericht.

 

Wegenwet:

Het onttrekken van een weg aan het openbaar verkeer als bedoeld in artikel 9, lid 1, van de Wegenwet.

 

Boswet:

Het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom op grond van artikel 1, lid 5, van de Boswet.

 

Wet vervoer gevaarlijke stoffen:

Het aanwijzen van wegen of weggedeelten voor het vervoer van gevaarlijke stoffen als bedoeld in artikel 18, lid 1, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

 

Algemene wet bestuursrecht (Dwangsom bij niet tijdig beslissen):

 • 1.

  Het beslissen over de verschuldigdheid en hoogte van de dwangsom, als bedoeld in artikel 4:18 van de Algemene wet bestuursrecht, die de raad als bestuursorgaan verbeurt.

 • 2.

  Het beslissen inzake het terugvorderen van door de raad als bestuursorgaan onverschuldigd betaalde dwangsommen als bedoeld in artikel 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

II. Te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de derde dag na bekendmaking.

 

 

III. Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als: “Delegatiebesluit 2011”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 juni 2011.

De griffier,

De voorzitter,

 

 

 

 

F.P. de Vos