Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bergen op Zoom

Verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBergen op Zoom
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken 2012
CiteertitelVerordening Inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSociale Zaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de verordening "Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2009"

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet Werk en Bijstand (WWB)
 2. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemer
 3. Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
 4. Re-integratie verordening Gemeente Bergen op Zoom
 5. Bao; Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-01-201301-07-2012nieuwe regeling

19-12-2012

Bergen op Zoomse Bode d.d. 30-12-2012

RVB12-0101

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken 2012

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

gezien het voorstel van het college van 6 november 2012, nr. RVB12-0101;

gelet op ;

De Wet Werk en Bijstand (WWB)

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemer

Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen

Re-integratieverordening Gemeente Bergen op Zoom

Bao; Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten.

BESLUIT:

In te stemmen met de Verordening "Inkoop producten en diensten Stichting Samen Werken 2012"en de inwerkingtreding van deze verordening te bepalen op 1 juli 2012.

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 • Lid
  • a.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Bergen op Zoom;

  • b.

   producten en diensten: het geheel van activiteiten, al dan niet onderdeel uitmakend van een volledig re-integratietraject en opgenomen in een door de klant en de gemeente ondertekend trajectplan, dat bijdraagt aan de inschakeling in de arbeid, dan wel bijdraagt aan de structurele maatschappelijke participatie van de klant;

  • c.

   de klant: de personen in de leeftijd van 18 jaar of ouder doch jonger dan 65 jaar, genoemd in artikel 10 van de Wet werk en bijstand onderscheidenlijk artikel 5 lid 1 Ioaw en artikel 5 lid 1 Ioaz met inbegrip van de niet uitkeringsgerechtigden;

 • Lid 2

   

  Het toekennen van producten en diensten aan de genoemde doelgroep, geschiedt met in achtneming van de bepalingen uit deze verordening, de Wet Werk en bijstand, de Re-integratieverordeningen en het Besluit Aanbesteding Overheidsopdrachten.

Artikel 2 Doelgroep

 • Lid 1

   

  Alle klanten van de ISD Brabantse Wal die een uitkering genieten op grond van de WWB, Ioaw of Ioaz, dan wel niet uitkeringsgerechtigden die voldoen aan de regels gesteld in de re-integratieverordening.

 • Lid 2

   

  Genoemde klanten hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben objectief vastgestelde belemmeringen en zijn minimaal eenhalf jaar werkloos. Er is echter wel perspectief op werk, dan wel maatschappelijke participatie.

 • Lid 3

   

  Inzet van de reguliere instrumenten via het Maatwerkprincipe is voor deze doelgroep nog niet van toepassing.

Artikel 3 Producten en diensten

 • Lid
  • 1 a.

    

   Werkervaringsplaatsen waarbij mensen leren om gedurende een vastgesteld aantal uren per dag zinvol aan het werk te zijn onder omstandigheden die een ‘echte’ baan benaderen;

  • b.

   Werknemersvaardigheden: het aanleren van basale vaardigheden als op tijd komen, afmelden, feedback kunnen geven, vragen en ontvangen, opdrachten uitvoeren etc;

  • c.

   Jobcoaching: begeleiden bij wegnemen / hanteerbaar maken van belemmeringen in de werksituatie die de weg naar werk en/of maatschappelijk participeren in de weg staan;

  • d.

   Lifecoaching: begeleiden bij wegnemen / hanteerbaar maken van belemmeringen in de privé situatie die de weg naar werk en/of maatschappelijk participeren in de weg staan;

    

 • Lid 2

   

  Afspraken over de inzet van producten en diensten, de prijs, de (management) informatie en de resultaten worden bij contract geregeld.

 • Lid 3

   

  De regie op inkoop van de genoemde producten en diensten, per individuele klant, ligt altijd bij de klantmanager van de ISD Brabantse Wal.

Artikel 4 Dienstverlener

 • Lid 1

   

  Het college van burgemeester en wethouders wijst Stichting Samen Werken aan als voorkeursdienstverlener.

 • Lid 2

  Vervallen

Artikel 5 Bevoegdheden college

Het college is verantwoordelijk voor en belast met de uitvoering van deze verordening.

Artikel 6 Overige bepalingen

 • Lid 1

   

  Indien de klant, naar mening van het college, recht heeft op inzet van producten en diensten van de Stichting Samenwerken, verbindt het college hieraan op de aanvrager nader afgestemde verplichtingen aan. Deze verplichtingen worden in het trajectplan opgenomen.

 • Lid 2

   

  Door of namens burgemeester en wethouders kan in bijzondere gevallen ten gunste van de persoon genoemd in artikel 1 onder c worden afgeweken van de bepalingen van deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 7 Relevante wetten en regels

WWB; Wet Werk en bijstand

Ioaw, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemer

Ioaz, Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen

Re-integratieverordening Gemeente Bergen op Zoom

Bao; Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten

Artikel 8 Hardheidsclausule

Voor alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2012.

Artikel 10 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als:

Verordening Inkoop producten en diensten Stichting Samenwerken 2012

Toelichting algemeen

Stichting Samen Werken is 16 jaar gelden opgericht door de huidige gemeenten Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom. De stichting gaf voor de gemeenten uitvoering aan de Jeugdwerkgarantiewet en de Banenpoolregeling. Deze regelingen zijn allang opgeheven, maar de activiteiten van de stichting zijn steeds voortgezet.

 

De stichting richt zich met name op klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, circa 6 maanden of langer. Door de inzet van de klanten op de activiteiten en projecten van de stichting wordt een bijdrage geleverd aan een beter woon- en leefklimaat, worden mensen geactiveerd en doen zij iets terug voor de uitkering. Uiteindelijk doel is altijd uitstroom naar een regulier betaalde baan, maar daar past ook het besef dat dit niet voor iedereen is weggelegd. De opdracht voor de stichting is dan ook niet om mensen te plaatsen op regulier werk, maar om ze baanvaardig te maken dan wel maatschappelijk nuttige activiteiten te laten verrichten.

 

Artikel 1

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 2

In het bestand van uitkeringsgerechtigden van de ISD Brabantse Wal wordt onderscheid gemaakt tussen klanten met korte afstand tot de arbeidsmarkt en klanten met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt )langer dan manden '. Om op alle fronten re-integratieactiviteiten te kunnen uitvoeren is een breed scala aan instrumenten ingekocht. Voor een grote groep mensen is de inzet van reguliere instrumenten via het Maatwerkprincipe voldoende. Het gaat wel om klanten waarvan over het algemeen wordt verwacht dat ze of baanvaardig te maken zijn, dan wel maatschappelijk kunnen participeren.

 

Artikel 3

Dit artikel bevat een opsomming van de aard van de producten en diensten die door Stichting Samen Werken geleverd worden.

Ten opzichte van de vorige verordening zijn sub e en sub f vervallen. Dat betrof de sollicitatietraining en de nazorg na werkaanvaarding. In de huidige opzet van de ISD is ervoor gekozen om alle klanten die bemiddel klaar zijn, zelf naar werk te bemiddelen. Dat wordt niet ingekocht, maar door eigen klantmanagers gedaan.

 

Artikel 4

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 5

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 6

Lid 2. Dit artikel mandateert de bevoegdheid aan het college om een besluit te nemen in gevallen waarin deze verordening onverhoopt niet voorziet.

 

Artikel 7

Dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 8

Dit artikel heeft betrekking op de hardheidsclausule en maakt het mogelijk in voordeel van de cliënt af te wijken van hetgeen in de verordening is vastgelegd

 

 

 

Artikel 9

De verordening dient in te gaan per 1 juli 2012, de einddatum van de oude verordening, omdat op die manier geen gat ontstaan in de dienstverlening.

 

Artikel 10

Dit artikel spreekt voor zich

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

De griffier, De voorzitter,

C.J.M. Terstappen