Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent breedband buitengebied Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016 – 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent breedband buitengebied Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016 – 2020
CiteertitelSubsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016 – 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2 lid 1 Algemene subsidieverordening Berkelland 2013
 2. artikel 3 Algemene subsidieverordening Berkelland 2013
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-05-201701-07-201631-12-2020nieuwe regeling

27-09-2016

Berkelbericht, 16-05-2017

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent breedband buitengebied Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016 – 2020

 

 

 

Subsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016 2020

 

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

Overwegende dat:

 • -

  Een breedbandvoorziening van essentieel belang is voor de leefbaarheid en economische ontwikkeling van het buitengebied;

 • -

  De raad van de gemeente Berkelland op 3 maart 2015 besloot de aanleg van breedband in het buitengebied als een publieke taak te beschouwen;

 • -

  De gemeente Berkelland alle inwoners van het buitengebied in staat wil stellen toegang tot een breedbandvoorziening te verkrijgen;

 • -

  Marktpartijen oplossingen aanbieden voor de realisatie van breedband in het buitengebied, maar dit niet voor het gehele buitengebied leidt tot een betaalbare voorziening;

 • -

  Het in die gevallen wenselijk is subsidie te verstrekken voor het realiseren van een breedbandvoorziening.

 

gelet op de artikelen 2 lid 1 en 3 van de Algemene subsidieverordening

Berkelland 2013;

 

Besluit vast te stellen:

Regeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016 - 2020

Artikel 1 Begripsomschrijving

Breedbandvoorziening: een snelle toekomstbestendige verbinding via een vast of draadloos netwerk die de distributie van breedbanddiensten als internet, telefonie en televisie mogelijk maakt. Uitgangspunt is dat het netwerk voldoet aan de kwalificaties van een Next Generation Acess [NGA] netwerk zoals die op grond van Verordening nummer 651/2014 van de Europese Commissie zijn bepaald.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

Een eenmalige subsidie op grond van deze regeling wordt verstrekt voor het realiseren van een breedbandvoorziening voor gebouwen in het buitengebied van de gemeente Berkelland.

Artikel 3 Nadere voorwaarden subsidieverlening

 • 1

  De subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het realiseren van een breedbandvoorziening voor een gebouw dat ten tijde van de aanvraag van de subsidie als verblijfsobject geregistreerd is in de Basisadministratie gebouwen van de gemeente Berkelland. Per adres wordt gedurende de looptijd van deze regeling slechts eenmaal subsidie verleend;

 • 2

  Op de betreffende locatie mag geen breedbandvoorziening aanwezig zijn, zoals een aansluiting op een bestaand coax netwerk.

Artikel 4 Weigeringsgronden

Geen subsidie wordt verstrekt voor:

 • a.

  kosten die worden gemaakt voor abonnementskosten of vastrechtvergoeding;

 • b.

  kosten die worden gemaakt voor (de installatie van) de benodigde hardware die niet behoort tot de vaste aansluiting, zoals: routers, modems en UTP of coax kabels die onderdeel zijn van de lokale netwerkstructuur;

 • c.

  percelen waar op 1 juli 2016 al een breedbandvoorziening, zoals een aansluiting op een bestaand coax netwerk, is gerealiseerd;

 • d.

  percelen waar de eenmalige kosten voor de aanleg van de breedbandvoorziening minder bedragen dan het drempelbedrag van € 2.500,- volgens artikel 7;

 • e.

  door ondernemers te verrekenen omzetbelasting.

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan eigenaren die volgens de gegevens van het Kadaster eigenaar zijn van het gebouw waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 6 Procedurebepalingen

Een aanvraag tot subsidie voor de kosten van aanleg van een breedbandvoorziening moet vergezeld gaan van:

 • a.

  een offerte of opdrachtbevestiging van de kosten van de aan te leggen breedbandvoorziening, of

 • b.

  een factuur van de aangelegde breedbandvoorziening.

De onder a en b genoemde stukken moeten in ieder geval vergezeld gaan van een technische omschrijving van de breedbandvoorziening, een specificatie van de kosten en een situatietekening van de locatie.

Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk vier weken na ontvangst van de aanvraag een besluit over het voorlopig verlenen of definitief vaststellen van de subsidie, en wel als volgt:

 • i.

  aanvragen die volgens lid a van dit artikel zijn ingediend en voldoen aan de overige voorwaarden in deze regeling ontvangen een besluit waarbij de hoogte van de te verlenen subsidie wordt vermeld. Uitkering van de subsidie vindt plaats na het realiseren van de breedbandvoorziening. Daartoe dient de aanvrager uiterlijk drie maanden na realisatie een factuur in.

 • ii.

  aanvragen die volgens lid b van dit artikel zijn ingediend en voldoen aan de overige voorwaarden in deze regeling ontvangen een besluit waarbij de hoogte van de subsidie definitief wordt vastgesteld.

Artikel 7 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Alleen de eenmalige aanlegkosten hoger dan € 2.500,- per aansluiting komen tot het in artikel 8 bepaalde maximum voor subsidie in aanmerking.

Artikel 8 Berekening van de subsidie

 • 1.

  Boven de drempel van € 2.500,- volgens artikel 7 wordt, afhankelijk van de hoogte van het factuurbedrag, maximaal € 7.500,- subsidie verstrekt.

 • 2.

  Als na aanvraag volgens artikel 6 lid a blijkt dat deze breedbandvoorziening voordeliger te realiseren is, bijvoorbeeld door clustering van verschillende aanvragen, dan gelden de werkelijke kosten per aansluiting als maximale grondslag voor de berekening van de subsidie.

Artikel 9 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor bijdragen op grond van deze regeling bedraagt € 300,000,-. Het subsidieplafond wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

 • 2.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 3.

  Indien het subsidieplafond bereikt is, wordt er geen subsidie meer verleend.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling of het daarin gehanteerde begrippenkader niet voorziet, besluit het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 juli 2016.

 • 3.

  De regeling vervalt zodra het subsidieplafond is bereikt maar uiterlijk op 31 december 2020.

 • 4.

  De regeling kan worden aangehaald alsSubsidieregeling Breedband Buitengebied Berkelland 2016 – 2020.

 

 

Borculo, 8 november 2016

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris, de burgemeester,

M.N.J. Broers drs. J.H.A. van Oostrum