Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent aanwijzen toezichthouders (Aanwijzingsbesluit Wet basisregistratie personen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent aanwijzen toezichthouders (Aanwijzingsbesluit Wet basisregistratie personen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit Wet basisregistratie personen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
  2. artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-2019nieuwe regeling

28-10-2019

gmb-2019-309334

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent aanwijzen toezichthouders (Aanwijzingsbesluit Wet basisregistratie personen)

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 4. 2 van de Wet basisregistratie personen en artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat dat het om een goede, actuele, betrouwbare, juiste en volledige basisadministratie personen te kunnen bijhouden het wenselijk/noodzakelijk is dat ambtenaren actief kunnen toezien of inschrijvingen in de basisregistratie personen juist en volledig zijn;

 

B E S L U I T E N :

 

  • 1.

    De medewerkers burgerzaken aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet basisregistratie personen.

  • 2.

    Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

29 oktober 2019,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.