Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent terassen (Nadere regels voor terrassen 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent terassen (Nadere regels voor terrassen 2020)
CiteertitelNadere regels voor terrassen 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Deze regeling vervangt de Nadere regels ex artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berkelland/636652/CVDR636652_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-2020nieuwe regeling

28-01-2020

gmb-2020-32119

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent terassen (Nadere regels voor terrassen 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

overwegende dat het wenselijk is nadere regels vast te stellen ten aanzien van terrassen;

 

gelet op het bepaalde in de artikelen 2:10, derde lid van de Algemene plaatselijke verordening 2020 (Apv 2020);

 

 

B E S L U I T:

 

vast te stellen de volgende nadere regels:

 

“Nadere regels voor terrassen gemeente Berkelland 2020”

1. Vrije doorgang

Het terrasmeubilair en andere voorwerpen op het terras (afvalbakken, parasols, parasolhouders enz.) zijn zo geplaatst, dat de ingangsdeuren van de zaak vrij zijn. De breedte van deze vrije doorgang is tenminste dezelfde afmeting als de volledige breedte van de toegangsdeur(en). Daarnaast mag de toegang of ontsluiting van aanliggende percelen niet belemmerd worden.

 

Gelet op de (brand)veiligheid is het noodzakelijk dat de toegangsdeuren tot de zaak vrij toegankelijk blijven. Om directe hinder te voorkomen moeten terrasmeubels zo geplaatst worden dat de toegang tot naastgelegen panden vrij blijft.

2. Obstakelvrije zone op en boven de weg

De rijbaan, als onderdeel van de openbare weg, is volledig obstakelvrij, terwijl de vrije doorrijhoogte minimaal 4,5 meter is. De absolute minimumnorm voor vrije ruimte op voetgangersgedeelten van de openbare weg is 1,2 meter, terwijl hierboven minimaal 2,20 meter vrij moet blijven.

 

Het spreekt voor zich dat het vanuit oogpunt van verkeersveiligheid nooit de bedoeling kan zijn dat het terras geplaatst wordt op weggedeelten bestemd voor het rijverkeer. Daarnaast moet boven dit gedeelte minimaal 4,5 meter vrije ruimte zijn, gebaseerd op de normen voor de maximale hoogte van vrachtverkeer, die 4 meter bedragen.

 

Wij kunnen zelf bepalen hoe wij voldoende ruimte en daarmee veiligheid waarborgen op weggedeelten bestemd voor voetgangers.

3. Geluidsniveaus

De vergunninghouder houdt zich aan de geluidsnormen die gelden in het Activiteitenbesluit. Het is daarom verboden een geluidsapparaat in werking te hebben op het terras.

 

Terrassen brengen een bepaald geluidsniveau met zich mee. Om te voorkomen dat dit overlast veroorzaakt gelden de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

 

Tussen 07.00 en 19.00 uur: 35 – 50 dB(A)

Tussen 19.00 en 23.00 uur: 30 – 45 dB (A)

Tussen 23.00 en 07.00 uur: 25 – 40 dB (A)

 

De piekwaarden die worden bereikt zijn niet hoger dan 20 dB(A) boven bovenstaande grenzen. Deze maximale piekwaarden gelden overdag niet voor het laden en lossen en voor het komen en gaan van bezoekers. Het stemgeluid van bezoekers wordt niet meegerekend, tenzij deze bezoekers zich bevinden op een terras op een binnenterrein. Overigens kunnen wij in individuele gevallen afwijken van bovenstaande geluidsniveaus, behalve ten aanzien van het geluidsniveau binnen woningen van derden.

4. Meubilair binnen uitstalstrook

Het terras is ingericht zoals aangegeven op de tekening die bij de vergunning hoort.

 

Bij de vergunningaanvraag moet een tekening worden ingediend. De behandeld ambtenaar beoordeelt of de afmetingen voldoen aan de bepalingen in beleidsregel 2.

5. Maximumoppervlakte

Wij zijn bevoegd aan het terras een maximum-oppervlakte te verbinden.

 

Deze situatie kan zich bijv. voordoen op plaatsen waar de voor voetgangers bestemde gedeelten van de openbare weg heel royaal zijn of op het voor parkeren bestemde gedeelten van de openbare weg.

6. Terrasseizoen

Het terrassenseizoen bestaat duurt van 1 januari tot en met 31 december.

7. Sluitingstijd terrassen

Er zijn twee verschillende sluitingstijden:

  • a.

    van zondag- tot vrijdag geldt een sluitingstijd van 0.00 uur.

  • b.

    op zaterdag en zondag (vrijdag- en zaterdagnacht) is de sluitingstijd maximaal 01.00 uur.

8. Schoonhouden terras en omgeving

De vergunninghouder houdt het terras en de omgeving altijd schoon.

9. Voorkomen schade of overlast

De vergunninghouder neemt alle mogelijke maatregelen om te voorkomen, dat de gemeente of derden schade lijden of overlast ondervinden door het terras.

10. Aansprakelijkheid

De vergunninghouder is verplicht de eventuele schade, die door het gebruik van de vergunning ontstaat, te vergoeden.

11. Aanvullende voorwaarden

Wij zijn altijd bevoegd om aanvullende voorwaarden te stellen aan de vergunning. Dat gebeurt alleen wanneer het gebruik van het terras daartoe aanleiding geeft of om vandalisme te voorkomen.

12. Intrekking vergunning

Het niet voldoen aan of overtreden van de gestelde voorwaarden kan leiden tot intrekking van de vergunning.

13. Opvolgen aanwijzingen politie en/of gemeente

Aanwijzingen van de politie en/of gemeente worden altijd opgevolgd. De aanwijzingen gaan over naleving van de voorschriften en/of ter bescherming van de openbare orde en veiligheid .

14. Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op 1 februari 2020.

15. Intrekking van de nadere regels voor terrassen

Het besluit Nadere regels ex artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening 2018 vastgesteld op 24 april 2018 wordt ingetrokken op het moment dat deze nadere regels overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 in werking treden.

16. Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als: “Nadere regels voor terrassen 2020”

Borculo, 28 januari 2020

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.