Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Berkelland

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBerkelland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen
  3. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Berkelland/636652/CVDR636652_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-11-2020nieuwe regeling

10-11-2020

gmb-2020-300354

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland houdende regels omtrent het aanwijzen van toezichthouders

Burgemeester en wethouders van Berkelland;

 

Overwegende dat:

het van belang is toezichthouders als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht aan te wijzen met het oog op het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;

dat door aanwijzing als toezichthouder, de toezichthouder van de bevoegdheden als genoemd in de afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht gebruik kan maken;

 

Gelet op:

artikel 5.10, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

artikel 4.2 van de Wet basisregistratie personen

artikel 6.2, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening 2020

 

 

B E S L U I T E N:

 

De ambtenaren openbare orde en veiligheid aan te wijzen als toezichthouder, belast met het houden van toezicht op de naleving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet basisregistratie personen en de Algemene plaatselijke verordening.

10 november 2020,

Burgemeester en wethouders van Berkelland,

de secretaris,

M.N.J. Broers.

de burgemeester,

drs. J.H.A. van Oostrum.