Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013
CiteertitelBeleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-10-2015Nieuwe regeling

12-12-2013

Bernhezer, 18 december 2013

2013/57060

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013

 

 

 

 

Raadsvergadering:

12 december 2013

Registratienummer raadsvoorstel:

Agendapunt:

 

2013/57060

Onderwerp:

Vaststellen beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013

De raad van de gemeente Bernheze;

 

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013;

 

gelet op gelet op de door hem bij besluit van 12 december 2013 vastgestelde geurgebiedsvisie gemeente Bernheze 2013;

 

besluit:

vast te stellen de:

 

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013

 

de geconsolideerde tekst van de regeling

 

Artikel 1

In deze beleidsregel wordt voor de begripsbepalingen verwezen naar de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

Artikel 2

1.Bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven en plannen worden, als vertaling van het criterium ‘een aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ voor het aspect cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen, onderstaande waarden gehanteerd als toetswaarden. Deze waarden zijn uitgedrukt in Europese odour units (ouE).

 

Bebouwde kom

Woonkernen,

Nieuwe woongebieden

Bedrijventerreinen

Buitengebied

Voldoende

0 - 13

0 - 20

Onvoldoende

13 of meer

20 of meer

Artikel 3

Als de achtergrondbelasting geclassificeerd kan worden als ‘voldoende’ dan zijn er vanuit het deelaspect ‘cumulatieve geurhinder uit stallen van veehouderijen’ geen belemmeringen om mee te werken aan een ruimtelijk initiatief.

Artikel 4
  • 1.

    Is de achtergrondbelasting geclassificeerd als ‘onvoldoende’ dan is er in beginsel geen sprake van een ‘aanvaardbaar woon- en leefklimaat’.

  • 2.

    Indien, met uitzondering van de toetswaarde in deze beleidsregel, de beoordeling van de overige milieu- en planologische aspecten wel positief uitvalt, kan overwogen worden om gemotiveerd van deze toetswaarde af te wijken. Bijvoorbeeld omdat er concreet zicht is op een verbetering van de achtergrondbelasting of er vanwege het gebruik weinig hinder te verwachten is of acceptabel wordt geacht. Een nadere motivering en besluitvorming is dan wel nodig.

Artikel 5

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Bernheze 2013’.

Artikel 6

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 12 december 2013.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

 

 

J.H.M. van den Oever

drs. M.A.H. Moorman