Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Bernheze

Verordening tot toekenning gemeentelijke onderscheidingen Bernheze 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBernheze
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening tot toekenning gemeentelijke onderscheidingen Bernheze 2006
CiteertitelVerordening tot toekenning gemeentelijke onderscheidingen Bernheze 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgemeentelijke onderscheidingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2006nieuwe regeling

22-12-2005

De Bernhezer, 28-12-2005

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening tot toekenning gemeentelijke onderscheidingen Bernheze 2006

Geconsolideerde tekst van de regeling

 

De raad van de gemeente Bernheze;

 

gezien het bijbehorende voorstel van burgemeester en wethouders van 8 november 2005;

 

gezien het advies van de commissie Bestuur en Strategie van 7 december 2005;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet;

 

 

besluit:

 

vast te stellen de:

Titeldeel 1 Verordening regelende de toekenning van gemeentelijke onderscheidingen 2006

Artikel 1

Ingesteld worden:

 • a.

  het ereburgerschap van de gemeente Bernheze;

 • b.

  de erepenning van de gemeente Bernheze, onderverdeeld in de categorieën:

  • -

   algemene penning van verdienste (Erepenning van de gemeente Bernheze);

  • -

   cultuurpenning (Cultuurpenning van de gemeente Bernheze);

  • -

   sportpenning (Sportpenning van de gemeente Bernheze).

Artikel 2
 • 1

  De raad besluit tot het verlenen van het ereburgerschap op voordracht van het college van burgemeester en wethouders, gehoord het presidium;

 • 2

  De toekenning van de erepenning van de gemeente Bernheze geschiedt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders. Dit besluit wordt aan de raad ter kennis gebracht.

Artikel 3

Het ereburgerschap kan worden verleend als blijk van waardering, genegenheid en dankbaarheid, zowel aan ingezetenen van de gemeente, die zich jegens de gemeente of de Bernhezer gemeenschap op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt.Als bewijs van het toekennen van het ereburgerschap wordt zo mogelijk in een buitengewone vergadering van de gemeenteraad aan de begiftigde een oorkonde en de algemene penning van verdienste als bedoeld in artikel 1, onder b, uitgereikt..

Artikel 4
 • 1

  De erepenning kan worden toegekend als blijk van waardering, dankbaarheid of erkentelijkheid aan natuurlijke personen, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Bernheze, danwel aan rechtspersonen of organisaties, zowel binnen als buiten de gemeente gevestigd, die zich jegens de gemeente of de Bernhezer gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt danwel die een bijzondere prestatie hebben verricht.

 • 2

  Als bewijs van toekenning van deze erepenning wordt aan de begiftigde een oorkonde en de erepenning als bedoeld in artikel 1, onder b, uitgereikt.

Artikel 5

Het model van de erepenning van de gemeente Bernheze wordt bij besluit van het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 6

(vervallen)

Artikel 7

De erepenning kan slechts eenmaal aan dezelfde natuurlijke- of rechtspersoon worden toegekend.

Artikel 8
 • 1

  Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven kan de raad op voorstel van het college van burgemeester en wethouders de verlening van het ereburgerschap vervallen verklaren.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kunnen in het geval dat bijzondere redenen daartoe aanleiding geven de verlening van de erepenning vervallen verklaren.

Artikel 9

De verordening tot toekenning van gemeentelijke onderscheidingen 1995 wordt ingetrokken.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2006.

Artikel 11

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot toekenning gemeentelijke onderscheidingen Bernheze 2006.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Bernheze in zijn openbare vergadering van 22 december 2005.

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

J.H.M. van den Oever

A.A.M.M. Heijmans