Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Bernisse

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Bernisse
Officiële naam regeling Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)
Citeertitel Verordening i.h.k.v. Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 2, tweede lid, van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011Nieuwe regeling

23-11-2010

Weekblad De Bernisser

Onbekend

Tekst van de regeling

De raad van de gemeente Bernisse;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 2 november 2010;

gelet op artikel 2, tweede lid, van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen;

b e s l u i t:

vast te stellen de:

Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1. Wet: de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (WGA)

 • 2. Besluit: het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

 • 3. De antidiscriminatievoorziening: antidiscriminatievoorziening (ADV) als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Artikel 2 Zorgplicht college van burgemeester en wethouders

 • 1. Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot een antidiscriminatievoorziening.

 • 2. Burgemeester en wethouders waarborgen dat deze ADV voldoet aan alle kwaliteitseisen uit de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) en het besluit Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 • 3. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede en laagdrempelige toegankelijkheid van de ADV.

Artikel 3 Het belang van samenwerking met andere gemeenten

Ten behoeve van antidiscriminatie werkt de gemeente samen met gemeenten uit de omgeving en/of gemeenten met vergelijkbare kenmerken. Daartoe wordt:

 • 1.

  Regionale inzameling van gegevens bevorderd, en

 • 2.

  Periodiek een bijeenkomst met vergelijkbare gemeenten gehouden.

Artikel 4 Subsidie voor werkzaamheden door de ADV, samenhangend met de uitvoering van de WGA

 • 1. De subsidie met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA wordt verstrekt voor twee jaar.

 • 2. De algemene subsidieverordening is niet van toepassing op deze subsidie.

Artikel 5 Indienen aanvraag

 • 1. De ADV dient de subsidieaanvraag samenhangend met de WGA in voor een periode van twee jaar

 • 2. De aanvraag geschiedt uiterlijk op 1 oktober voorafgaand aan het eerste subsidiejaar

 • 3. De aanvraag is opgebouwd volgens format a (zie bijlage a in de toelichting bij deze verordening). De aanvraag omvat in elk geval een begroting en een activiteitenplan.

Artikel 6 De beschikking

 • 1. Burgemeester en wethouders geven de beschikking tot subsidieverlening af op uiterlijk 15 december vóór het eerste jaar waarvoor de tweejaarlijkse subsidie wordt toegekend.

 • 2. De beschikking is opgebouwd volgens format b (zie bijlage b in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 7 Verantwoording en verzoek tot definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1. De ADV verantwoordt zich jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het jaar door toezending van een financieel verslag of jaarrekening en een activiteitenverslag.

 • 2. De verantwoording is opgebouwd volgens format c (zie bijlage c in de toelichting bij deze verordening).

 • 3. De ADV dient binnen drie maanden na afloop van het derde jaar een verzoek in tot definitieve vaststelling van de subsidie, volgens format d (zie bijlage d in de toelichting bij deze verordening).

Artikel 8 Definitieve vaststelling van de subsidie

 • 1. Burgemeester en wethouders stellen de subsidie uiterlijk vast op 1 juni van het jaar na afloop van de tweejarige subsidieperiode, volgens format e (zie bijlage e in de toelichting op deze verordening).

 • 2. De subsidie wordt vastgesteld voor een periode van twee jaar.

 • 3. Indien de prestaties genoemd in de aanvraag niet of gedeeltelijk geleverd worden, kan de subsidie lager worden vastgesteld.

Artikel 9 Bevoorschotting/afrekening

De bevoorschotting vindt als volgt plaats:

 • -

  90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de tweejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend

 • -

  10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de verantwoording. Eventuele inflatiecorrectie wordt verrekend in het laatst te betalen bedrag, na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10 Onvoorziene financiële tegenvallers

In geval van onvoorziene grote financiële problemen en/of buitenproportionele, onverwachte stijging van de prestaties, stelt de ADV burgemeester en wethouders zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 11 Vorming van reserves

 • 1. De ADV mag een weerstandsvermogen opbouwen. Dit vermogen mag niet hoger zijn dan 20% van de jaarlijkse inkomsten.

 • 2. Bestemmingsreserves mogen worden gevormd mits verantwoord in de jaarrekening.

Artikel 12 Vervallen van eventuele eerdere subsidieafspraken

Bij in werking treden van deze verordening vervalt de inhoud van eventuele eerder gemaakte subsidiebeschikkingen met betrekking tot antidiscriminatie samenhangend met de WGA, voor zover zij de periode betreffen na ingaan van de verordening.

Deze beschikkingen worden opgevat als beschikkingen bedoeld in artikel 6, lid 2. Alleen het bedrag genoemd in de eerder afgegeven beschikking blijft gelden.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als Verordening i.h.k.v. Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

Abbenbroek, 23 november 2010

De raad voornoemd,

De griffier, De voorzitter,

J.A. Fröling-Kok P.J. Bouvy-Koene

Bijlage: Formats voor subsidieaanvragen, -beschikkingen etc.

Onderstaande formats zijn gebaseerd op het BMC-advies ‘Mogelijkheden voor een efficiënte vormgeving van de relatie gemeenten-antidiscriminatiebureau’.

Format a) subsidieaanvraag

In overeenstemming met de Verordening –Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen dienen wij een aanvraag in voor het minimumpakket voor de komende twee kalenderjaren, namelijk de jaren 2011 en 2012.

Activiteitenplan

Dit pakket omvat de volgende prestaties:

• De ADV zorgt voor de registratie van klachten conform de WGA en het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en de Ministeriële Regeling (MR).

• De ADV draagt zorg voor onafhankelijke bijstand van klagers registratie van klachten.

• De ADV zorgt voor laagdrempelige toegankelijkheid voor het indienen van klachten.

• De ADV borgt de kwaliteit van het personeel, tot ten minste het niveau gevraagd in het Besluit.

• De ADV zorgt ervoor dat de kwaliteit van de registratie voldoet aan het Besluit en MR.

• De ADV zorgt ervoor dat het college van burgemeester en wethouders voor 15 februari de benodigde gegevens over de registratie over het voorgaande jaar heeft.

• De ADV neemt deel aan het regionaal discriminatieoverleg (RDO) tussen politie, Openbaar Ministerie, ADV en (korpsbeheerder)gemeente.

Omdat u gebruik maakt van de gestroomlijnde subsidieprocedure bieden wij u de volgende twee prestaties extra aan:

• Beantwoording van informatievragen van burgers en instellingen.

• De ADV attendeert bij de aanbieding van de registratiecijfers het college op opmerkelijke gegevens ten opzichte van eerdere rapportages of in vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten. Deze gegevens kunnen ingrediënten vormen voor de aanbiedingsbrief van de jaarcijfers van het college aan de minister van BZK.

De hoogte van het subsidiebedrag is voor het jaar 2010 € 0,382 per inwoner voor het minimumpakket. Het aantal inwoners wordt bepaald op basis van de inwonergegevens van het CBS van het desbetreffende jaar. De betaling per inwoner wordt jaarlijks gecorrigeerd voor het IMOC-percentage voor overheidsconsumptie, zoals door het CPB afgegeven.

Toevoeging voor gemeenten die naast het minipakket ook het basispakket afnemen:

Voor de genoemde twee jaar dienen we tevens een subsidieaanvraag in voor het basispakket. Dit omvat naast de taken uit het minimumpakket de volgende prestaties:

• Activiteiten waarmee de ADV het meldpunt en dergelijke bekend maakt, alsook netwerkt om bij het maatschappelijk middenveld bekend te zijn.

• De monitoring en analyse van de gegevens wordt uitgebreid ten behoeve van beleidsadvisering aan gemeenten, dat wil zeggen de ADV levert input voor gemeentelijk antidiscriminatiebeleid.

• Organisatie van regiobijeenkomsten voor gemeenten. Periodiek (eenmaal of tweemaal per jaar) organiseert de ADV een inhoudelijke bijeenkomst met gemeenten over een voor hen relevant thema. De bijeenkomsten worden per regio (bijvoorbeeld per politieregio) of per gemeentetype georganiseerd.

De hoogte van het subsidiebedrag is voor het jaar 2010 € 0,50 per inwoner (inclusief het minimumpakket). Voor bepaling van het aantal inwoners en de jaarlijkse inflatiecorrectie geldt hetzelfde als bij het minimumpakket.

Begroting

Minimumpakket ………………………………….

Basispakket (indien van toepassing) ………………………………….

Totaal: ………………………………….

Inclusief toelichting per post.

Format b) subsidiebeschikking

Wij hebben uw subsidieaanvraag van …………….. voor de periode …………………….. ontvangen en verlenen een subsidie van €…………………….. voor het minimumpakket/basispakket .

Wij gaan ervan uit dat u de taken als omschreven in de overeenkomst uitvoert. Wij ontvangen uw verantwoordingen jaarlijks vóór 1 april volgend op het jaar waarover gerapporteerd wordt, volgens de opzet van format c, d.w.z. inclusief accountantsverklaring.

Conform de Verordening –Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen stellen wij deze bedragen als volgt betaalbaar:

• 90% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald in januari van ieder jaar in de tweejaarlijkse periode waarvoor de subsidie wordt toegekend

• 10% van het jaarlijkse bedrag wordt betaald binnen zes maanden na afloop van ieder jaar en na toetsing en goedkeuring van de jaarlijkse verantwoording.

• In de zesde en laatste betaling zal bovenop de 10% van het oorspronkelijke jaarbedrag een bedrag worden doorberekend ter correctie van de inflatie in jaar 2 en 3, conform de IMOC-percentages voor deze jaren.

Format c) jaarlijkse verantwoording

Verantwoording over het Minimumpakket

Klachten

De klachten worden geregistreerd en gemeld zoals voorgeschreven in het Besluit gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen en de Ministeriële Regeling. Het betreft in ieder geval de klachten per gemeenten in totaliteit, per discriminatiegrond (zoals burgerlijke staat, geslacht, godsdienst), per maatschappelijk terrein (zoals arbeid, buurt/wijk, huisvesting) en eventueel andere kenmerkende variabelen.

RDO

Terugkoppeling uit het regionaal discriminatieoverleg tussen politie, OM, ADV en (korpsbeheerder)gemeente.

Financiën

De financiële verantwoording bevat voor het minimumpakket:

• De totale kosten per politieregio van het meldpunt en de bijstandverlening onderverdeeld in directe personele (kosten medewerkers), indirecte personele kosten en organisatiekosten en activiteitenkosten.

• De bijdragen van de gemeenten aan het minimumpakket.

• De jaarrekening met accountantsverklaring.

Verantwoording over het basispakket:

Beleidsbevindingen, op hoofdlijnen:

• De beleidsconclusies ten aanzien van de individuele gemeente; wat speelt er

specifiek in deze gemeente (indien mogelijk over enkele jaren).

• De beleidsconclusies van de gemeenten in het vergelijkingsgebied.

• De beleidsconclusies in de regio.

• In een bijlage wordt genoemd welke bijeenkomsten er zijn geweest.

Voor het basispakket wordt de financiële verantwoording aangevuld met:

• De totale kosten van:

 • -

  PR, preventie, netwerken.

 • -

  Monitoring.

 • -

  De kosten van de regiobijeenkomsten.

• De bijdragen van de gemeente aan het basispakket.

Format d) Verzoek tot definitieve vaststelling subsidie

Bij deze verzoek ik u de subsidie voor de antidiscriminatievoorziening voor het minimumpakket/basispakket definitief vast te stellen op € voor de afgelopen twee kalender jaren, namelijk de periode …………………………………………………...

De verantwoording over het afgelopen kalenderjaar is bijgevoegd. De verantwoording over de twee daaraan voorafgaande jaren zijn reeds in uw bezit.

Format e) Definitieve vaststelling subsidie

Op basis van de door u aangeleverde jaarverantwoordingen en uw verzoek tot definitieve vaststelling dd. stel ik hierbij de subsidie voor de antidiscriminatievoorziening voor het minimumpakket/basispakket voor de tweejarige periode ………………………………….. definitief vast. Voor 1 juli ontvangt u het resterende bedrag van het subsidiebedrag, nl. €………………………………, zoals bepaald in de beschikking d.d. ……. .

Toelichting op de Verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (V-WGA)

ALGEMENE TOELICHTING

Op 28 juli 2009 is de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen (WGA) in werking getreden. Uitgangspunt van de wettelijke regeling is de verplichting voor gemeenten om toegang te verlenen aan burgers tot een antidiscriminatievoorziening (ADV). Volgens artikel 1 van deze wet, dient deze ADV bijstand te verlenen bij klachten over discriminatie en deze klachten te registreren. De Memorie van Toelichting op de WGA benadrukt ook het belang van preventief beleid.

De wet voorziet in een besluit Algemene Maatregel van Bestuur. De Wet en het Besluit zijn als bijlage toegevoegd bij deze toelichting (bijlage 2b en 2c). Tevens noemt de wet een eventuele Ministeriële Regeling. Deze is nog niet gepubliceerd.

In de WGA is in artikel 2 lid 2 opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening regels vaststelt omtrent de inrichting van de antidiscriminatievoorziening en de uitvoering van haar taak. Nu veel van de nadere invulling die de wet behoeft is geregeld in het besluit, kan deze verordening zich voornamelijk richten op het belang van samenwerking met andere gemeenten en stroomlijning van de subsidieprocedure.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1

Deze bepaling behoeft geen toelichting.

Artikel 2

Zoals in het algemene deel van deze toelichting al aangegeven, is deze zorgplicht opgenomen in artikel 1 van de wet. In wetstechnische zin is het dan ook niet noodzakelijk om deze hier te herhalen. Er is voor gekozen om dat wel te doen, nu deze zozeer de kern van deze regelgeving uitmaken, dat het opnemen ervan sterk bijdraagt aan de begrijpelijkheid van deze verordening.

Lid 3 benadrukt criteria die direct voor de burger van belang zijn.

Artikel 3

Discriminatie is niet aan (gemeente)grenzen gebonden. Regionale samenwerking met naburige of vergelijkbare gemeenten is bevorderlijk voor goed inzicht in trends en ontwikkelingen, en voor goed antidiscriminatiebeleid. Een deel van de regionale samenwerking is geregeld via de aanwijzing discriminatie van het college van procureurs-generaal van het OM, die voorschrijft dat in iedere politieregio een regionaal discriminatieoverleg (RDO) ingesteld wordt tussen politie, OM, antidiscriminatiebureau en lokale overheid (meestal wordt deze taak op zich genomen door de korpsbeheerdergemeente).

Dit artikel legt twee concrete andere zaken vast: regionale inzameling van gegevens, die vergelijkingen mogelijk maakt, en periodieke bijeenkomsten met meerdere gemeenten, die bespreking van die cijfervergelijkingen en aanverwante zaken mogelijk maakt.

Artikel 4 t/m 12

Uitvoering van een vaste, meerjarige, wettelijke taak zou volgens de meeste gemeentelijke subsidieverordeningen ieder jaar opnieuw geregeld moeten worden. Dat geeft aanzienlijk meer rompslomp dan nodig is. Daarom wordt hier bepaald dat de subsidieverordening niet geldt voor de taken in kwestie, en in plaats daarvan een subsidieprocedure opgenomen die de beheerstaken zo eenvoudig mogelijk maakt. Er is gekozen voor een periode van twee jaar, aangezien de WGA na 2012 wordt geëvalueerd.

Artikel 13

Deze bepaling behoeft geen toelichting.