Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beuningen

Marktverordening 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeuningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMarktverordening 2007
CiteertitelMarktverordening 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-2007nieuwe regeling

23-01-2007

de Koerier, 31 januari 2007

BW06.01951, BW07.00052

Tekst van de regeling

Intitulé

Marktverordening 2007

De raad van Beuningen;

 

gelezen het voorstel van het college van 12 december 2006;

gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede aertikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de markt;

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende Verordening op de weekmarkt voor de gemeente Beunigen 2007.

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde weekmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  dagplaats: die standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld, wanneer deze niet door een vaste vergunninghouder is ingenomen;

 • d.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • e.

  marktmeester: de persoon die als zodanig is aangewezen door het college.

Artikel 2 Inrichting van de markt; branche-indeling

 • 1.

  Het college bepaalt ten aanzien van de markt:

  • a.

   het aantal standplaatsen;

  • b.

   de afmetingen van de standplaatsen;

  • c.

   de opstelling en indeling van de markt.

 • 2.

  Het college kan voor de markt vaststellen: a. een lijst met artikelengroepen of branches; b. een maximumaantal standplaatsen per branche.

Artikel 3 Nadere regels

Het college is bevoegd nadere regels te stellen ter uitvoering van deze Verordening.

Onder nadere regels wordt mede verstaan het hanteren van een wachtlijst.

Artikel 4 Voorschriften en beperkingen

Het college kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vergunning of ontheffing, ter bevordering van de kwaliteit van de markt en ter bescherming van andere belangen in verband waarmee de vergunning of ontheffing is vereist.

Als te beschermen belang wordt in ieder geval aangemerkt de hygiëne. het uiterlijk aanzien en het leefmilieu in de directe omgeving van de markt.

Paragraaf 2 Vergunningen

Artikel 5 Standplaatsvergunning

Het is verboden een standplaats op een markt in te nemen zonder vergunning van het college. Artikel 6 Vereisten

 • 1.

  Voor toewijzing van een standplaats komt in aanmerking de natuurlijke persoon (in de zin van het Burgerlijk Wetboek) die handelingsbekwaam is en persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

 • 2.

  Voor toewijzing komt eveneens in aanmerking een natuurlijke persoon die werkzaam is uit naam van een rechtspersoon.

Artikel 6 Vereisten

1. Voor toewijzing van een standplaats komt in aanmerking de natuurlijke persoon (in de zin van het Burgerlijk Wetboek) die handelingsbekwaam is en persoonlijk voldoet aan alle publiekrechtelijke verplichtingen op het gebied van bedrijfsuitoefening en bedrijfsorganisatie.

2. Voor toewijzing komt eveneens in aanmerking een natuurlijke persoon die werkzaam is uit naam van een rechtspersoon.

Artikel 7 Eén vergunning per persoon

Aan een persoon wordt tegelijk niet meer dan één vergunning voor de warenmarkt verstrekt.

 

 

Artikel 8 Inhoud standplaatsvergunning

Een standplaatsvergunning vermeldt in ieder geval de naam en adres van de vergunninghouder en de branche-indeling of artikelengroep.

Artikel 9 Inschrijvingslijst

Vergunninghouders worden ingeschreven op een doorlopend genummerde lijst in volgorde van de datum waarop een standplaats is toegewezen. Bij deze inschrijving wordt tevens vermeld de soort artikelen die de vergunninghouder mag verhandelen of de branche waartoe hij behoort.

Artikel 10 Overschrijven standplaatsvergunning

 • 1.

  In geval van overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van de vergunninghouder kan de standplaatsvergunning worden overgeschreven op de achterblijvende echtgenoot, de geregistreerde partner of een andere achterblijvende persoon met wie hij duurzaam samenwoonde. Indien de vergunning niet kan worden overgeschreven op grond van het eerste lid, kan de vergunning worden overgedragen aan een meerderjarig kind van de vergunninghouder.

 • 2.

  Indien een gegadigde gebruik wilt maken van de mogelijkheid overeenkomstig het eerste of tweede lid van dit artikel, moet een aanvraag tot overschrijving worden ingediend binnen drie maanden na het overlijden of nadat de blijvende arbeidsongeschiktheid is vastgesteld.

 • 3.

  Het college is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 11 Intrekking en schorsing standplaatsvergunning

 • 1.

  Het college kan een standplaatsvergunning intrekken: a. indien bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt; b. indien de vergunninghouder niet meer voldoet aan de in artikel 6 genoemde vereisten.

 • 2.

  Het college kan een standplaatsvergunning intrekken dan wel telkens voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen schorsen, indien de vergunninghouder of een persoon die hem bijstaat: a. zich niet houdt aan de vergunning; b. zich schuldig maakt aan wangedrag of bedrog; c. niet of niet tijdig het verschuldigde marktgeld voldoet.

Artikel 12 Toewijzing dagplaats

 • 1.

  Toewijzing van een dagplaats geschiedt door afgifte van een vergunning door het college op het moment dat de standplaats niet door een vaste vergunninghouder wordt ingenomen.

 • 2.

  De dagplaats wordt toegewezen door loting onder de gegadigden die zich daarvoor op de dag zelf vóór 8.30 uur aanmelden bij de marktmeester.

Paragraaf 3 Bepalingen over het gebruik van de standplaats Artikel 13 Persoonlijk innemen standplaats; bijstand

Artikel 13 Aantal keren innemen vaste standplaats en afwezigheid

 

 • 1.

  De vergunninghouder neemt de standplaats die hem is toegewezen persoonlijk in. Hij mag de standplaats niet aan een ander afstaan of in gebruik geven.

 • 2.

  De vergunninghouder mag zich op de standplaats doen bijstaan.

Artikel 14 Aantal keren innemen vaste standplaats en afwezigheid

 • 1.

  De vergunninghouder neemt ten minste eenmaal per twee weken en tienmaal per dertien weken zijn standplaats op de markt in.

 • 2.

  In geval van ziekte of bijzondere omstandigheden kan het college op verzoek van de vergunninghouder hem tijdelijk ontheffing verlenen van de verplichtingen uit het eerste lid.

 • 3.

  Het college kan op verzoek van de vergunninghouder toestemming geven dat hij zich laat vervangen door een met name genoemde persoon.

 • 4.

  De vergunninghouder van een standplaats die wegens ziekte, vakantie of bijzondere omstandigheden verhinderd is zijn standplaats in te nemen, deelt dit schriftelijk mee aan het college. Bij vakantie geeft de vergunninghouder aan hoe lang zijn afwezigheid duurt.

 • 5.

  Plotselinge verhindering wordt mondeling of telefonisch aan de marktmeester gemeld.

Artikel 15 Legitimatie vergunninghouder

 • 1.

  Degene die een standplaats op de markt inneemt , dient op verzoek van de marktmeester aan te tonen dat hij de vergunninghouder is.

 • 2.

  De vergunninghouder dient bij zijn standplaats duidelijk zichtbaar zijn naam en eventuele bedrijfsnaam aan te geven.

Artikel 16 Tijdstip innemen standplaats/aan- en afvoer goederen

 • 1.

  Het is verboden voor vergunninghouders op het marktterrein meer dan twee uur voor aanvang en meer dan anderhalf uur na afloop van de markt met een voertuig, goederen of anderszins ruimte in te nemen of goederen aan of af te voeren.

 • 2.

  De vergunninghouder is verplicht zijn standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen. Het college kan hiervan ontheffing verlenen.

 • 3.

  Indien de vergunninghouder zijn standplaats niet uiterlijk om 8.15 uur heeft ingenomen, wordt de desbetreffende standplaats voor die dag als dagplaats aangemerkt, tenzij de marktmeester de standplaats op tijdig verzoek van de vergunninghouder voor hem beschikbaar houdt.

Paragraaf 4 Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 17 Toezichthouders

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de marktmeester en de bij besluit van het college aangewezen personen.

Artikel 18 Intrekking oude regeling

De Marktverordening vastgesteld op 17 december 1990 wordt ingetrokken met ingang van datum inwerkingtreding van de Marktverordening 2007.

 

Artikel 19  

Besluiten van het college die genomen zijn krachtens de marktverordening 1990 gelden als besluiten genomen krachtens deze Verordening.

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking met ingang van datum bekendmaking van het raadsbesluit tot vaststelling van de Verordening.

Artikel 21 Citeertitel

 

Deze Verordening wordt aangehaald als: Marktverordening 2007.

Beuningen, 23 januari 2007.

De raad voornoemd,

De griffier, de voorzitter,