Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Beuningen

Verordening auditcommissie Gemeente Beuningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBeuningen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening auditcommissie Gemeente Beuningen
CiteertitelVerordening auditcommissie Gemeente Beuningen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikel 84

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2008nieuwe regeling

11-12-2007

De Koerier

BW07.01393

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening auditcommissie Gemeente Beuningen

 

De raad van de Gemeente Beuningen;

 

gelezen het voorstel van de griffie van de Gemeente Beuningen van 31 oktober 2007;

 

gelet op artikel 84 Gemeentewet;

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen de Verordening auditcommissie Gemeente Beuningen

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie: de auditcommissie van de gemeente Beuningen;

 • b.

  raad: de gemeenteraad van de gemeente Beuningen;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beuningen;

 • d.

  lid: lid van de auditcommissie;

 • e.

  voorzitter: voorzitter van de auditcommissie;

 • f.

  accountant: de door de raad aangewezen externe accountant;

 • g.

  rekenkamer: de rekenkamer van de Gemeente Beuningen.

Artikel 2 Instelling en doel

 • 1.

  Er is een auditcommissie.

 • 2.

  De commissie heeft als doel afstemmingsoverleg te voeren met de accountant als bedoeld in artikel 4, derde lid van de Controleverordening Gemeente Beuningen en uitvoering te geven aan de taken als omschreven in artikel 3.

 • 3.

  De commissie treedt niet in de onderscheiden bevoegdheden van raad en college.

Artikel 3 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De onderzoeken van het college, de rekenkamer en de accountant coördineren en afstemmen.

 • 2.

  Het zijn van eerste aanspreekpunt voor de accountant naar de raad over de opzet en uitvoering van de accountantscontrole.

 • 3.

  Het adviseren van de raad over onderwerpen die naast de reguliere controle in het bijzonder zouden kunnen worden getoetst in het kader van de accountantscontrole en andere aspecten van rechtmatigheid.

 • 4.

  Het adviseren van de raad over het controleprotocol (college doet voorstel voor het controleprotocol).

 • 5.

  Het toetsen of controles voldoen aan de opdracht door de raad.

 • 6.

  Het formuleren van een advies aan de raad over de wijze van behandeling van de (interim) rapportages van de accountant.

 • 7.

  Het evalueren van de werkzaamheden van de accountant.

 • 8.

  Het voorbereiden van de selectie van de accountant na afloop van het contract met de accountant.

Artikel 4 Samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  De commissie bestaat uit twee raadsleden, een uit een fractie die deel uitmaakt van de coalitie, een uit een fractie die deel uitmaakt van de oppositie.

 • 2.

  De raad benoemt de leden alsmede hun plaatsvervangers.

 • 3.

  De zittingsperiode van de leden eindigt wanneer zij ophouden lid te zijn van de raad en in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 4.

  De raad kan een lid ontslaan.

 • 5.

  Een lid kan te allen tijde ontslag nemen.

 • 6.

  De wethouder Financiën, de concerncontroller, het afdelingshoofd Financiën, een vertegenwoordiger van de rekenkamer, een vertegenwoordiger van de griffie en de door de raad aangewezen externe accountant treden op als adviseur van de auditcommissie.

 • 7.

  De commissie kan andere adviseurs dan de onder artikel 4, lid 6 genoemde adviseurs verzoeken de vergadering bij te wonen en advies uit te brengen aan de commissie.

Artikel 5 Voorzitter en secretariaat

 • 1.

  De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

 • 2.

  De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen en het bewaken van de uitgangspunten van de commissie.

 • 3.

  De griffier of diens plaatsvervanger fungeert als secretaris van de commissie.

Artikel 6 Werkwijze en vergaderen

 • 1.

  De auditcommissie vergadert minstens twee keer per jaar en verder zo vaak als door de voorzitter of door de meerderheid van de leden nodig wordt geacht.

 • 2.

  De vergaderingen van de auditcommissie zijn niet openbaar. De verslagen en de rapportages zijn wel openbaar, tenzij de openbaarheid de belangen van een bepaald onderwerp kan schaden.

 • 3.

  De auditcommissie legt haar advies aan de raad en/of de resultaten van haar bespreking vast in een rapportage. De rapportage en verslagen worden ter kennis gebracht aan de raad.

Artikel 7 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: "Verordening auditcommissie Gemeente Beuningen."

 • 2.

  Deze Verordening treedt in werking op 1 januari 2008.

 

Beuningen, 11 december 2007

De raad voornoemd.

De griffier, de voorzitter,