Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisregistratie personen.
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Boekel (verordening BRP)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet basisregistratie personen
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-04-201406-01-2014Nieuwe regeling

26-03-2014

Gemeenteblad Boekel d.d. 10 april 2014

Z/023648 AB/012700

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen.

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2014

gelet op:

 • ·

  de Wet basisregistratie personen

 • ·

  de Wet bescherming persoonsgegevens

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening gemeentelijke basisregistratie personen

 

 

Artikel 1: Verstrekkingen aan een orgaan van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Boekel;

Artikel 2: Verstrekkingen aan derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3, over een ingeschrevene van de gemeente Boekel gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen over een ingezetene van de gemeente Boekel gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt;

 • 3.

  De verstrekking als bedoeld in dit artikel kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

Artikel 3: Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

 • 1.

  Als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijke belang worden aangewezen de werkzaamheden als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening;

 • 2.

  Als categorieën van derden die de in lid 1 genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 1 van deze Verordening.

 • 3.

  Verstrekking blijft achterwege indien betrokkene op grond van artikel 3.21 Wet BRP om geheimhouding heeft verzocht.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze Verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking en werkt terug tot 6 januari 2014.

 • 2.

  Deze Verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen van de gemeente Boekel (Verordening BRP).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel op 26 maart 2014.

De griffier, De voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos