Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden.
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, artikel 64
 2. Gemeentewet, artikel 168

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199201-01-1992Onbekend

28-03-1992

Weekblad Boekel & Venhorst, 21-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING, GELDELIJKE VOORZIENINGEN RAADS- EN COMMISSIELEDEN

 

De raad van de gemeente Boekel;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 maart 1992;

gelet op de artikelen 64 f, 64 g, 64 i en 168 van de gemeentewet en het koninklijk besluit van 23 november 1976, stb. 621, laatstelijk gewijzigd bij koninklijk besluit van 27 december 1984, stb. 672, en op de circulaire van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 18 oktober 1991, nr. BW91/U1124 en het schrijven van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten d.d. 4 februari 1992, nr. 92/29-ARZ/200521;

b e s l u i t :

 • I.

  in te trekken de “Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden”, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 september 1977;

 • II.

  vast te stellen de volgende “Verordening geldelijke voorzieningen raads- en commissieleden”.

 

 • Artikel 1

  • a.

   De leden van de raad: de leden van de raad die geen lid zijn van het college van burgemeester en wethouders;

  • b.

   commissie: een door de raad, het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester ingestelde commissie;

  • c.

   algemene maatregel van het bestuur: het Koninklijk besluit van 27 december 1984, Stb. 672, tot uitvoering van de artikelen 64 f en 64 g van de gemeentewet.

   

  Artikel 2 Uitnodiging

  • 1.

   De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een vergoeding voor hun werkzaamheden ten bedrage van 100% van de bedragen, vermeld in de bij algemene maatregel van bestuur behorende tabel I, zoals die bedragen telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in de klasse, waartoe de gemeente Boekel behoort.

  • 2.

   De leden van de raad kunnen individueel zakelijke kilometers voor niet woon-werkverkeer declareren. Vergoeding van deze kosten zal plaats vinden op basis van het Reisbesluit 1971, vastgestel bij koninklijk besluit van 15 december 1970, stb. 602.

  • 3.

   De leden van de raad kunnen individueel de kosten van zakelijk gebruikte maaltijden en de kosten voor overnachting voor niet woon-werkverkeer, welke niet zijn begrepen in de tegemoetkoming in de algemene onkosten, declareren na overlegging van bewijsstukken. Vergoeding zal plaats vinden tot 100% van het bedrag van de declaratie.

  • 4.

   De leden van de raad ontvangen per kalenderjaar een tegemoetkoming in de algemene onkosten ten bedrage van 100 % van de bedragen, vermeld in de bij algemene maatregel van bestuur behorende tabel I, zoals die bedragen telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken zijn of worden vastgesteld voor een gemeente in de klasse, waartoe de gemeente Boekel behoort.

  De kosten die geacht worden te worden bestreden door deze algemene onkostenvergoeding zijn:

   • -

    cursussen, seminars, symposia, congressen

   • -

    excursies, incl. verblijfkosten

   • -

    vakliteratuur

   • -

    vereniging van raadsleden

   • -

    afschrijving tekstverwerker met toebehoren faxapparatuur, andere technische middelen (excl. telefoon)

   • -

    zakelijk telefoonkosten (uitsluitend gesprekskosten)

   • -

    portokosten en fotokopieën

   • -

    bijdrage in de kosten van fractie-assistent/fractie-weekends/vergaderkosten fractie/secretariaat van de fractie

   • -

    representatiekosten (bijv. attenties bij receptie)

   • -

    verblijfskosten (in verband met reizen binnen de gemeente)

  • 5.

   Diegene, die gedurende een gedeelte van het kalenderjaar lid van de raad is geweest, ontvangt de vergoeding en tegemoetkoming in de kosten, als bedoeld in het eerste en vierde lid, naar evenredigheid van het aantal dagen dat hij/zij het lidmaatschap van de raad heeft bekleed.

   

  Artikel 3

  De leden van een commissie, die geen raadslid zijn, ontvangen voor het bijwonen van de vergaderingen van de commissie een vergoeding ten bedrage van 100 % van het bedrag, vermeld in de bij de algemene maatregel van bestuur behorende tabel II, zoals dat bedrage telken jare door de Minister van Binnenlandse Zaken is of wordt vastgesteld voor een gemeente in de klasse, waartoe de gemeente Boekel behoort.

   

  Artikel 4

  De in deze verordening bedoelde vergoedingen en tegemoetkomingen ingevolge artikel 2, lid 1 en 4, worden na afloop van elk kalenderkwartaal aan de rechthebbende uitbetaald. De bedoelde vergoedingen ingevolge artikel 2, lid 2 en 3, worden uitbetaald na indiening van een declaratie.

   

  Artikel 5

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening geldelijk voorzieningen raads- en commissieleden”.

 

III Dit besluit treedt in werking op 1 januari 1992.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

de raad van de gemeente Boekel, gehouden op

26 maart 1992

de secretaris, de voorzitter,