Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boekel

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begrafenis-rechten op de algemene begraafplaats van de gemeente Boekel 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoekel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van graf- en begrafenis-rechten op de algemene begraafplaats van de gemeente Boekel 2020
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020Verordening graf- en begrafenisrechten 2020

12-12-2019

gmb-2019-313856

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van graf- en begrafenis-rechten op de algemene begraafplaats van de gemeente Boekel 2020

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Boekel;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2019;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

Vast te stellen de:

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN GRAF- EN BEGRAFENIS-RECHTEN OP DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATSEN VAN DE GEMEENTE BOEKEL 2020

 

 

 

 

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

 

Deze verordening verstaat onder:

 

a. begraafplaats: de algemene begraafplaats gelegen aan de Raadstraat te Boekel en de

algemene begraafplaats gelegen aan het Sint Josephplein te Venhorst;

b. particulier graf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het daarin

doen begraven van lijken van overledenen voor een periode van 20 jaren, met dien

verstande, dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht door burgemeester

en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden verlengd;

c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt

geboden tot het doen begraven van lijken gedurende een periode van 10 jaar;

d. particulier urnengraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het

daarin doen bijzetten van asbussen, bevattende de as van overledenen, voor de tijd van 20

achtereenvolgende jaren, met dien verstande dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze

termijn het recht door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan

worden verlengd;

e. algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid

wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen gedurende een

periode van 10 jaar;

f. particulier kindergraf: een graf, ten aanzien waarvan het uitsluitend recht is verleend tot het

daarin doen begraven van overledenen beneden de leeftijd van 10 jaar voor een periode van

20 jaar, met dien verstande dat bij aanvang of bij het verstrijken van deze termijn het recht \

door burgemeester en wethouders steeds met een veelvoud van 10 jaar kan worden

verlengd;

g. algemeen kindergraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid

wordt geboden tot het doen begraven van lijken gedurende een periode van 10 jaar van

personen beneden de leeftijd van 10 jaar;

h. urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verleend tot het doen bijzetten en

bijgezet houden van asbussen of urnen;

i. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

j. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

k. beheersverordening: de “Verordening op het beheer en gebruik van de algemene

begraafplaatsen in de gemeente Boekel”;

l. Verstrooiïngsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan

wel een plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen

verstrooien.

 

Artikel 2. Belastbaar feit

 

Onder de naam “graf- en begrafenisrechten” worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

 

Artikel 3. Belastingplicht

 

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4. Vrijstellingen

 

Algemene graven worden, onverminderd het ingevolge deze verordening verschuldigde begraafrecht en eventueel andere op grond van de verordening verschuldigde rechten, kosteloos ter beschikking gesteld.

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarieven

 

De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, zoals opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 

Artikel 6. Wijze van heffing

 

Alle rechten, als die bedoeld in hoofdstuk 1 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 7. Termijnen van betaling

 

De rechten bedoeld in de tarieventabel moeten worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet, de kennisgeving, nota of andere schriftuur.

 

Artikel 8. Kwijtschelding

 

Bij de invordering van de graf- en begrafenisrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeerartikel

 

1. De “Verordening graf- en begrafenisrechten 2019”, vastgesteld bij raadsbesluit van 13

december 2018, wordt ingetrokken met ingang van in het derde lid genoemde datum van

ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten

die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgende op de dag na die van de

bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening graf- en begrafenisrechten 2020".

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op 12 december 2019.

de griffier, de voorzitter,

M.R.P. Philipse P.M.J.H. Bos